39 - Centerområde, Stenmarksvej, Hune

Redegørelse

Baggrund og formål
Formålet med Tillæg nr. 39 til Helhedsplan 2017 er at øge arealrammen for Hune bymidte og at øge den maksimale størrelse pr. butik for at muliggøre lokalplanlægning i form af Tillæg 1 til Lokalplan 19-006 – Centerområde ved Stenmarksvej, Hune. Kommuneplantillæggets konkrete formål er at muliggøre en butik med et bruttoetageareal på 5.200 m² mod de nuværende maksimalt tilladte 2.000 m². Med kommuneplantillægget øges desuden den maksimale bygningshøjde fra 8,5 meter til 10 meter og miljøklassen fastholdes mellem 1-3.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold
Planområdet omfatter Hune bymidte, der strækker sig langs Vesterhavsvej og hovedsageligt omfatter områder på dennes sydlige side, se Figur 1. Hune bymidte er i kommuneplanens rammedel udlagt til centerformål samt blandet bolig og erhverv. Arealrammen for Hune bymidte er i dag 9.500 m². Den maksimale størrelse af den enkelte butik er 2.500 m² for dagligvarebutikker og 2.000 m² for udvalgsvarebutikker.
Det nye rammeområde omfatter et område ved Stenmarksvej i den østlige del af Hune bymidte. Rammeområdet grænser op til Stenmarksvej mod vest og den interne vej ved de to store dagligvarebutikker mod nord. Mod øst afgrænses det nye rammeområde af et nyt boligområde og mod syd af bækken Ilsig. Det nye rammeområde omfatter del af matr.nr. 25bq Hune By, Hune, og udgør et areal på ca. 1,6 ha, se Figur 1.

figur 1 - afgræsning af rammeområde

Indhold
Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 19.C7, Centerområde ved Stenmarksvej til centerformål i form af udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
Det nye rammeområde udlægges indenfor rammeområde 19.C2's nuværende afgrænsning, og med tillægget ændres derfor også den geografiske afgrænsning af rammeområde 19.C2, Centerområde ved Vesterhavsvej.

Helhedsplan 2017
Detailhandel
Planlægningen for forøgelse af arealrammen for Hune bymidte og en forøgelse af den maksimale størrelse pr. udvalgsvarebutik og butik med særligt pladskrævende varegrupper er omfattet af krav om redegørelse jf. planlovens § 11 e, stk. 4.
Der er medio 2021 kortlagt 17 butikker i Hune, der alle sammen ligger i bymidten. Der er kortlagt fire dagligvarebutikker, herunder de to store discountbutikker, ALDI og Spar, fire beklædningsbutikker, otte øvrige udvalgsvarebutikker og en butik med særligt pladskrævende varegrupper, XL-byg. Detailhandlen i Hune bymidte har et samlet bruttoetageareal på ca. 12.300 m². Den samlede omsætning i detailhandlen var knap 133 mio. kr. i 2018.

Oplandet til Hune bymidte udgøres af Hune og Blokhus samt de tilstødende sommerhus- og landområder.
Der er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag og behov for yderligere areal i oplandet til planlægningen for en forøgelse af arealrammen for Hune bymidte. Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål for detailhandlen og kommuneplanens hovedstruktur. Området er godt tilgængeligt for de forskellige trafikarter.
For en nærmere beskrivelse henvises til detailhandelsredegørelsen, der er vedhæftet.

Forholdet til anden planlægning
Kystnærhedszonen
Planområdet ligger i den kystnære del af byzonen i et bebygget område, hvor der ikke er visuel kontakt til kysten. Med dette kommuneplantillæg fastlægges bestemmelser for højde og omfang for ny bebyggelse, som ikke afviger væsentligt fra eksisterende bebyggelse i planområdet. Da ny bebyggelse inden for rammeområde 19.C7 vil ligge bag eksisterende bebyggede områder, og da ny bebyggelses højde ikke vil afvige væsentligt fra eksisterende bebyggelse i planområdet, vurderes planerne ikke at ville påvirke oplevelsen af kysten.

Drikkevandsinteresser
Den vestlige del af planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser og er indvindingsopland udenfor OSD. Den østlige del af planområdet, herunder rammeområde 19.C7, ligger udenfor området med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland.

Oversvømmelse og erosion
Jammerbugt Kommune har lavet en indledende kortlægning af, hvilke områder der bliver berørt ved kraftigere regnskyl. Kortlægningen er baseret på en strømningsberegning ud fra en terrænmodel af kommunen, hvorved lavninger i terrænet er kortlagt som potentielle oversvømmelsesområder.
Planområdet ligger ikke indenfor et område hvor der er risiko for oversvømning eller erosion.
Kommuneplantillæg nr. 39 vurderes således ikke at få betydning for implementeringen af planlovens bestemmelser om oversvømmelse og erosion.

Natura 2000
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 216 Saltum Bjerge, som ligger ca. 5 km nordøst for planområdet. På grund af afstanden og den maksimale bygningshøjde på 10 m, som muliggøres med dette kommuneplantillæg, vurderes det, at planen ikke vil få påvirkning på Natura 2000-området.
Rammeområde 19.C7 anvendes i dag som boldbaner, og det vurderes, at planområdet ikke er levested for bilag IV-arter.
Syd for rammeområde 19.C7 er et beskyttet vandløb omfattet af vandløbsregulativ, som fastsætter en respektafstand for at sikre, at der ikke sker tilstandsændringer i vandløbet.
Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering
I henhold til § 8, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

  1. Planforslag, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1).
  2. Planforslag, som medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger (§ 8, stk. 1, nr. 2).
  3. Planforslag, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2 jf. § 8, stk. 1, nr. 3).

Forslag til lokalplantillæg nr. 1 "Centerområde ved Stenmarksvej" og kommuneplantillæg nr. 39 – "Centerområde Stenmarksvej" er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 10 b "Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg" (jf. pkt. 1 ovenfor). Planforslagene påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområder (jf. pkt. 2 ovenfor).
Vurderingen af planforslagene i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en miljøscreening.
Planforslagene indeholder mindre ændringer som f.eks. mulighed for bebyggelse i op til 10 meter mod før 8,5 meter og mulighed for op til 17.600 m² detailhandel i Hune bymidte mod før 9.500 m². Miljøscreeningen viser, at de mindre ændringer, der muliggøres med Tillæg nr. 1 til Lokalplan 19-006 og nærværende kommuneplantillæg ikke vil få en væsentlig påvirkning på miljøet. Dette skyldes ikke kun ændringernes begrænsede omfang som beskrevet ovenfor, men også at lokalplanens indeholder krav om overholdelse af vejledende grænseværdier for støj, samt muliggør støjskræm, og der fastlægges krav om afstand til naboer og det beskyttede vandløb, som også er beskyttet af Vandløbsregulativ 145.

Med baggrund i ovenstående vurderes planforslagene ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planforslagene ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 "Centerområde Stenmarksvej" og Forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 19-006 "Centerområde ved Stenmarksvej" jf. lovens § 10. Beslutningen offentliggøres samtidig med tillæg til lokalplanen.

Ændring af retningslinjer og rammer
Med Kommuneplantillæg nr. 39 ændres arealrammen for Hune. Den geografiske afgrænsning af bymidten ændres ikke og fremgår af nedenstående kort.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.C2 - Hune bymidte
19.C7 - Centerområde ved Stenmarksvej

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

19.C2 - Hune bymidte