Sammenfattende redegørelse

Indledning

Der er i henhold til miljøvurderingsloven (nr. 1533 af 10/12/2015) udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med vedtagelse af Helhedsplan 17 for Jammerbugt Kommune. Der er ikke tale om en fuld revision af helhedsplanen, og miljøvurderingen
er afgrænset til at omfatte de planmæssige ændringer i forhold til Helhedsplan 13 med tilhørende ændringer.

Forslag til Helhedsplan 17 og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring i perioden fra den 21. september til 16. november 2017.

Denne sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen er et bilag til Helhedsplan 2017 og er udarbejdet i henhold til § 13 stk. 2 i miljøvurderingsloven.

Det skal bemærkes, at bekendtgørelse nr. 1533 den 16. maj 2017 er erstattet af lov nr. 425 af 18/05/2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, men da Helhedsplan 2017 var under udarbejdelse denne lovs ikrafttræden, foretages miljøvurderingen efter de hidtil gældende regler.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfattet af miljøvurderingsloven, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der omfatter følgende punkter:

•Hvordan miljøhensyn er integreret i planen
•Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er kommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning
•Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet og
•Hvordan væsentlige miljøpåvirkninger af planen påtænkes overvåget

Nærværende redegørelse er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Jammerbugt
Kommune.

Integrering af miljøhensyn

Helhedsplan 17 er miljøvurderet i forhold til det gældende plangrundlag, Helhedsplan 13 med tillæg. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets
samlede indhold.

Miljørapporten og Ikke teknisk resumé har været offentliggjort sammen med planforslaget.

Miljøvurderingen blev foretaget sideløbende med udarbejdelse af helhedsplanen, og det har været muligt at ændre/fravælge løsninger, der ville få en uacceptabel påvirkning af miljøet.

Generelt er der ikke påpeget væsentlige negative miljøpåvirkninger af forslaget til Helhedsplan. Miljøhensynet er derfor en integreret del af planen. Helhedsplan 17 danner de overordnede rammebetingelser for fremtidige projekter og arealanvendelse i Jammerbugt Kommune. Miljørapporten peger på, hvilke parametre, der som minimum skal indgå, hvis det ved detailplanlægning vurderes, at der skal foretages en miljøvurdering for at undgå uacceptable miljøpåvirkninger.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen har bidraget til at afdække mulige miljøkonsekvenser og relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget. Miljøvurderingen har sat fokus på en række miljøfaktorer i relation til forskellige temaer i helhedsplanen, som indledningsvis blev vurderet at kunne få konsekvenser for miljøet.

Som udgangspunkt for vurderingen er der gennemført en planmæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer er identificeret. Ændringerne omfatter dels nye og justerede retningslinjer med tilhørende arealudpegninger og dels nye og ændrede
arealudlæg. Miljørapporten omfatter miljøtemaer inden for det brede miljøbegreb, og der er gennem høring af berørte myndigheder i forbindelse med afgrænsning af rapportens omfang og indhold.

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Temaet biologisk mangfoldighed, fauna og flora omfatter Natura 2000-områder,flora og fauna – herunder truede arter og biologisk mangfoldighed, beskyttede naturtyper og spredningskorridorer.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Helhedsplan 17 både har potentielle negativ og positiv indvirkning på biologisk mangfoldighed, fauna og flora. Planen påvirker naturen positivt fordi et erhvervsområde i grøn forbindelse udtages af planen og areal til skovrejsning forøges.

Nye arealudlæg i fredskov og beskyttet natur har potentiel negativ indvirkning på naturen og samtidig har øget areal, hvor skovrejsning er ønsket positiv indvirkning på naturen.

Ændringernes indvirkning på naturen i de grønne forbindelser afhænger af, hvordan de nye arealudlæg disponeres og kan ikke vurderes nærmere på dette planniveau. Det er derfor foreslået, at mulighederne for at friholde natur for bebyggelse
og lignende skal undersøges i forbindelse med detailplanlægningen for områder, der berører naturinteresser.

Vand

Temaet vand omfatter grundvand, drikkevandsinteresser, søer, vandløb og kystvande, spildevand og lavbundsarealer.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Helhedsplan 17 både har potentielle negativ og positiv indvirkning på vand. Drikkevandsinteresser påvirkes positivt ved udtag af erhvervsområde i et område med særlige drikkevandsinteresser og samtidig påvirkes lavbundsarealer negativt, fordi der planlægges nye boligområder på disse arealer.

Klima

Temaet klima omfatter energiforbrug, CO₂-udledning og tilpasningsbehov. Miljøvurderingen har ikke påvist, at forslaget til Helhedsplan 17 har indvirkning på klima.

Landskab og kulturmiljø

Temaet landskab omfatter områder med særlige landskabsværdier og beskyttelseshensyn, herunder kystnærhedszone, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. Kulturmiljø omfatter fortidsminder, kirker og deres omgivelser, bygningkulturarv,
kulturmiljøer, beskyttede diger og arkæologisk arv.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Helhedsplan 17 har potentielt negativ indvirkning på landskabs- og kulturværdier. Kulturarv i form af fortidsminder kan påvirkes med udlæg af nye rekreative arealer. Planforslaget kan have negativ indvirkning på landskabet, fordi der udlægges nye bolig- og erhvervsområder inden for skovbyggelinje, ligesom etablering af nye skovområder og forøgelse af bygningshøjden i Fårup Sommerland kan påvirke landskabsoplevelsen. Det er derfor foreslået, at hensynet til landskabs- og kulturværdier skal sikres i forbindelse med detailplanlægningen for områder, der rummer landskabs- og kulturværdier.

Befolkning, sundhed og samfund

Af betydning for befolkning, sundhed og samfund indgår flere forskellige miljøforhold. I kommuneplansammenhæng drejer det sig især om drikkevand, støjbelastning, forurening og rekreation. Miljøkonflikter i kommuneplansammenhæng
er i høj grad relateret til arealinteresser.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Helhedsplan 17 samlet har positiv indvirkning på befolkning og samfund, fordi arealforbrug til byvækst i form af bolig- og erhvervsområder reduceres. Med ændringen friholdes arealer i det åbne land, som dermed kan fastholdes primært til landbrugserhverv. Planforslagets ændrede rammer for rekreative områder har også positiv indvirkning på befolkningens rekreative muligheder og turisterhvervets vilkår.

Alternativer

Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, at forslag til Helhedsplan 17 ikke vedtages, og at Helhedsplan 13 med tillæg videreføres.

Beskrivelsen og vurderingen af 0-alternativet tager udgangspunkt i Helhedsplan 13 samt miljøvurderingen af denne plan.

Der har ikke i planlægningsprocessen indgået egentlige planalternativer, der skal indgå i miljøvurderingen. I forhold til konkrete miljøpåvirkninger som følge af retningslinjer og arealudlæg foreslås mulige afværgeforanstaltninger, der kan betragtes som justeringsforslag til de enkelte forhold. Dette betragtes dog ikke som egentlige alternativer, der skal underkastes særskilt miljøvurdering.

Behandling af høringssvar

Forslag til Helhedsplan 17 samt Miljørapport er vedtaget af Jammerbugt Kommunalbestyrelse den 22. september 2017 og var i offentlig høring i perioden fra 21. september til 16. november 2017.

I høringsperioden er der i alt modtaget 80 bemærkninger til Forslag til Helhedsplan 17. De væsentligste emner, som høringssvarene berører er følgende:

 • Centerudvikling i Aabybro
 • Byudviklingsretningslinjer i Aabybro
 • Yderligere investeringer i Aabybro (skole, hal, veje og stier m.v.)
 • Detailhandel i Pandrup
 • Erhvervsgrunde i Nørhalne
 • Nye boligområder i Saltum og Brovst
 • Landdistriktsudvikling og byudvikling generelt
 • Vindmøller

På baggrund af bemærkningerne har forvaltningen foreslået en række ændringer, som fremgår af gennemgangen nedenfor.

Retningslinjer
1.1 Byroller - Perspektivområde øst for Hovensvej i Aabybro tages ud

1.2 Byudvikling - Areal øst for Hovensvej i Aabybro tages ud af potentiel fremtidig byzone

3.2 Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser - Reservation ved Saltum udtages.

4.7 Vindmølleparker - Vindmølleområde ved Kærhuse udtages.

4.19 Risikovirksomheder - Ny retningslinje for område i Skovsgård.

6. Jordbrug og skovrejsning - Retningslinjerne 6.2.2, 6.5.4, 6.9.2, 6.10.2, 6.11.2, 6.12.3, 6.13.2, 6.15.3 og 6.16.2 tilrettes jf. Erhvervsstyrelsens bemærkninger. Kort opdateres og retningslinjer præciseres med bestemmelser for større driftsbygninger i værdifulde landskabsområder

Rammer
25. Ingstrup - Banesti ved Ingstrup udtages.

27.C2 - Forslag til ramme 27.C2 i forslag til Helhedsplan17 bortfalder, og rammebestemmelsen i Helhedsplan13 fastholdes, dvs. 2 etager.

Samtidig igangsættes proces med et mere konkret oplæg i starten af 2018 til lokalplan og kommuneplantillæg – evt. med alternative placeringsmuligheder af nye boliger og butikker. 27.B6 og 27.R10 Perspektivområdet øst for Hovensvej tages ud.

Ud over disse ændringer er der foretages en række tekniske tilretninger, herunder præciseringer af tekster i redegørelsen i forhold til indkomne bemærkninger fra staten (Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energinet og Forsvaret) samt i forhold til ændret lovgivning og aktuelle forhold.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er tale om ændringer, som har en karakter eller omfang, der udløser en fornyet/supplerende høring eller yderligere miljøvurdering.

En række bemærkninger rejser politiske emner, der går på tværs af fagområder, har ikke har givet anledning til ændringer i Helhedsplan 17, men vil indgå i Jammerbugt Kommunes fremtidige planlægning. Det drejer sig om bemærkninger inden for følgende områder:

 • Attraktiv bosætningskommune
 • Mere gang i erhverv og turisme
 • Unge får uddannelse
 • Rammevilkår for vindmøller
 • Dit gode liv

Arbejdet med disse kan ske i tillæg til planen eller indgå i arbejdet med næste planstrategi.

Overvågningsprogram

Jammerbugt Kommune udfører løbende overvågning af en lang række af de miljøforhold, der kan blive berørt af Helhedsplan 17. Nedenfor er angivet en (ikke udtømmende) liste over overvågning af miljøforholdene i Jammerbugt Kommune. Der foreslås ikke yderligere overvågning.

 • Overvågning af befolknings-, bolig og erhvervsudviklingen sker løbende via den kommunale statistik, og i forbindelse med revision af helhedsplanen hvert 4. år.
 • Tilstanden i kommunens naturområder overvåges via kommunens tilsyn med naturområderne og projekter der kan berøre beskyttet natur kræver forudgående tilladelse.
 • Miljøbelastning fra virksomheder og andre anlæg, f.eks. støjende fritidsanlæg, der kan give anledning til forurening overvåges via kommunens miljøtilsyn og miljøsagsbehandling i forbindelse med nyanlæg eller udvidelser/ ændringer.
 • I behandling af ansøgninger om byggetilladelse vil det blive kontrolleret, om bebyggelse og andre projekter etableres i overensstemmelse med helhedsplanens retningslinjer og rammebestemmelser.
 • Kulturarvsinteresserne overvåges i form af forundersøgelser og eventuelt udgravninger i forbindelse med de enkelte bygge- og anlægsprojekter.
 • Trafikken på de kommunale veje overvåges via kommunens generelle trafiktælleringer og supplerende tællinger i forbindelse med konkrete projekter, der kan have væsentlig indvirkning på trafikken.
 • Vandforbrug og grundvandskvaliteten overvåges via indberetninger af indvundne vandmængder og kontrol med vandkvaliteten i indvindingsboringer.
 • I lokalplanlægningen overvåges det, om planerne er i overensstemmelse med helhedsplanens retningslinjer og rammebestemmelser.