Bebyggelse

12.3 Bebyggelse

Udgangspunktet for administration er, at landzonen, uden for planlagte områder, skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri og visse erhverv, der indrettes i overflødiggjorte bygninger.

udgangspunkt ikke tillades, medmindre det er foreneligt med (eller af helt underordnet betydning i forhold til) ovennævnte overordnede hensyn.

Normalt meddeles der ikke landzonetilladelse til nyt, fritliggende byggeri – herunder boliger og erhverv – og til små hytter og lignende på frijordsarealer, når byggeriet opføres uden tilknytning til en bolig på ejendommen. Det ansøgte byggeri vil normalt blive henvist til et planlagt boligområde i byzone eller til en landsby, der er entydigt afgrænset i Helhedsplanen.

Der meddeles normalt afslag til nybyggeri lige uden for byzone og sommerhusområde og til væsentligt byggeri indenfor rammerne for lokalplanlægning.

Der meddeles normalt afslag til byggeri inden for potentielle vådområder.

Byggeri undtaget fra krav om landzonetilladelse:

 • Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en landbrugsejendom eller landbrugsbedrift. Dog kræves der tilladelse til beliggenhed og udformning, hvis byggeriet opføres uden tilknytning (indenfor 20 meter) til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
 • Byggeri, bestemt i en fredning eller udtrykkeligt tilladt i en lokalplan med bonusvirkning herfor.
 • Byggeri fritaget for byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig.
 • Byggeri, der efter Bygningsreglementet er fritaget for byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik- og forsyningsanlæg m.m.
 • Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m².
 • Byggeri til medhjælperbolig eller byggeri i forbindelse med et generationsskifte, hvis landbrugsejendommen er større end 30 ha.
 • Byggeri til udvidelse af mindre erhvervsvirksomheder i det åbne land.

Nye beboelsesbygninger, der er nødvendigt for driften af landbrugsejendomme, kan efter en forudgående landzonetilladelse etableres op til 50 m fra eksisterende bebyggelse, som opretholdes. I vurderingen skal indgå om afstanden har en passende proportionalitet med bebyggelsernes størrelse.

Der kan i eksisterende, velegnede bygninger, efter en forudgående landzonetilladelse, indrettes flere boligenheder. De nye boligenheder kan ikke efterfølgende udvides, og kan ikke overgå til anvendelse som fritidsboliger.

12.4 Udskiftning eller genopførelse af boliger

Der meddeles landzonetilladelse til at udskifte eller genopføre en bolig medmindre væsentlige hensyn taler imod.

Som grundlag for en konkret vurdering af tilladelse til udskiftning af helårsboliger indgår om boligen:

 • fremstår som ruin,
 • har været forladt i længere tid,
 • ligger uhensigtsmæssigt som bolig,
 • er byggeteknisk i dårlig stand,
 • under alle omstændigheder vil have en begrænset levetid, eller
 • ikke er lovligt opført.

I landzonetilladelserne stilles der normalt vilkår om bebyggelsens udformning og udseende.

 

Nye beboelsesbygninger, der er nødvendigt for driften af landbrugsejendomme, kan efter en forudgående landzonetilladelse etableres op til 50 m fra eksisterende bebyggelse, som opretholdes. I vurderingen skal indgå om afstanden har en passende proportionalitet med bebyggelsernes størrelse.

 

Der kan i eksisterende, velegnede bygninger, efter en forudgående landzonetilladelse, indrettes flere boligenheder. De nye boligenheder kan ikke efterfølgende udvides, og kan ikke overgå til anvendelse som fritidsboliger.

12.5. Til- og ombygning af beboelsesbygning

Til- og ombygning af beboelsesbygning på indtil 500 m² kræver ikke landzonetilladelse, og Jammerbugt Kommune har vedtaget, at til- og ombygning af en beboelsesbygning på mere end 500 m² kun i ganske særlige tilfælde tillades.

Til- og ombygning af beboelsesbygning på indtil 500 m² kræver ikke landzonetilladelse.

12.6 Beboelsesbygningers udformning og udseende

Beboelsesbygninger skal som hovedregel opføres i traditionel byggestil for byggeri på landet.

Tilladelse til at opføre ny beboelsesbygning meddeles normalt ud fra en vurdering af følgende forhold:

 

 • Bebyggelsens ydervægge opføres i murværk og skal holdes i afdæmpede farver som f.eks. hvide/ gule/ lys- eller mørk teglrød eller i blank mur. Træværk skal holdes i tilsvarende afdæmpede farver eller sorte, brune eller naturligt grønne farver. Farvevalget tager udgangspunkt i de almindeligst forekommende murstensfarver og er valgt ud fra et landskabshensyn.
 • Den maksimale bygningshøjde er normalt 8,5 meter målt fra et af bygningsmyndigheden fastlagt niveauplan. Se særlige bestemmelser for lavbundsområder.
 • Beboelseshusets taghældning skal være på mindst 35 grader i de områder, der er udpeget som særligt beskyttelsesværdigt, som f.eks. et område af særlig landskabelig interesse eller et naturområde, hvilket er valgt ud fra et landskabshensyn. Hvis der tillades byggeri med en taghældning på under 35 grader, vil der blive stillet krav om afskærmende beplantning mod det åbne land. Beplantningen skal bestå af en mindst tre-rækket beplantningsbælte, bestående af en blanding af løv- og nåletræer og evt. buske samt af en type, der på sigt kan danne et tæt og slørende beplantningsbælte i 8-10 meters højde mod det åbne land.
 • Tage skal fremstå i røde, brune, sorte eller mørkegrå farver. Farvevalget tager udgangspunkt i de almindeligst forekomne farver for tagmaterialer og er valgt ud fra et landskabshensyn. Tage må ikke fremstå i reflekterende materialer, og reflekterende glaserede tegl/ tagsten skal som udgangspunkt søges undgået ud fra et landskabshensyn. Glas kan indgå som tagmateriale ved f.eks. udestuer, rytterlys, solfangere, ovenlys og lignende mindre bygningsdele.
 • Ved tilbygninger og bl.a. opførelse af anneks til eksisterende beboelsesbygninger skal materiale- og farvevalg samt taghældning og tagmateriale være tilsvarende den eksisterende beboelsesbygning.

12.7 Garager, carporte, udhuse, mindre bygninger samt hestestalde

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på op til 100 m² i tilknytning til en bolig.

Der foretages en konkret vurdering ved ansøgninger om at opføre udhusbebyggelse på mere end 100 m². Vurderingen kan bl.a. hvile på de landskabelige hensyn, eller på forholdet mellem ejendommens eksisterende bebyggelse og det ansøgte udhusbyggeri.

Der meddeles dog normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på over 100 m² under forudsætning af nedrivning af en eksisterende udhusbebyggelse med en tilsvarende størrelse.

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af udhusbebyggelse på indtil 200 m² ved opførelse af udhusbyggeri til hestestald (ikke erhvervsmæssigt dyrehold), dog efter konkret vurdering af beliggenhed i forhold til naboer, eksisterende udhuse og ejendommens grundareal.

 

Husdyranlæg, hvor dyrenes produktionsareal er på mere end 100 m², skal godkendes efter husdyrlovgivningen, og kræver derfor ikke særskilt landzonetilladelse.

 

Tilladelse til at opføre udhusbyggeri meddeles normalt ud fra en vurdering af følgende forhold:

 • Bygningen opføres inden for en afstand af maksimalt 20 meter fra ejendommens bebyggelse,
 • Udhuse opføres i murværk eller træ. Udvendige bygningssider i stål tillades normalt ikke ud fra et landskabshensyn,
 • Bygningens udvendige bygningssider holdes i afdæmpede farver som f.eks. hvide/ gule/ lys- eller mørk teglrød eller som blank mur. Træværk skal holdes i tilsvarende afdæmpede farver eller sorte, brune eller naturligt grønne farver. Farvevalget tager udgangspunkt i de almindeligst forekommende murstensfarver og er valgt ud fra et landskabshensyn,
 • Ved udhusbyggeri på mere end 50 m² skal taghældningen være på mindst 35 grader, dog altid efter konkret vurdering i forhold til ejendommens eksisterende bebyggelse,
 • Tage skal fremstå i røde, brune, sorte eller mørkegrå farver. Glas kan indgå som tagmaterialer som f.eks. rytterlys, solfangere, ovenlys, tagvinduer. Tage må ikke fremstå i reflekterende materialer og reflekterende tegl/ tagsten skal som udgangspunkt søges undgået af landskabelige hensyn,
 • Bygningen ikke må anvendes til erhvervsmæssigt dyrehold,
 • Udhuse større end 50 m² skal have en taghældning på mindst 35 grader i de områder, der i kommuneplanen er udpeget som særligt beskyttelsesværdigt, som f.eks. et område af særlig landskabelig interesse eller et naturområde, hvilket er valgt ud fra et landskabshensyn. Hvis der tillades udhusbyggeri med en taghældning på under 35 grader vil der blive stillet krav om afskærmende beplantning mod det åbne land. Beplantningen skal bestå af en mindst tre rækket beplantningsbælte, bestående af en blanding af løv- og nåletræer og evt. buske samt af en type, der på sigt kan danne et tæt og slørende beplantningsbælte i 8-10 meters højde mod det åbne land.

12.8 Udskiftning af eller tilbygning til eksisterende fritidshus

Der meddeles normalt landzonetilladelse til genopførelse af eller tilbygning til eksisterende fritidshus.

Der meddeles almindeligvis ikke tilladelse til nyopførelse af et fritidshus i landzone, da det er i strid med formålet med landzonebestemmelserne.

I tilfælde, hvor det vurderes, at der hverken er planlægningsmæssige eller landskabelige hensyn, der taler imod, at et eksisterende fritidshus (som er opført som et fritidshus) udskiftes med et nyt eller tilbygges, kan der gives en landzonetilladelse på vilkår af at:

 • Størrelsen på fritidshusets samlede beboelsesbygning er på mindst 60 m² og højst 125 m² (beboelse + evt. integreret garage, ekskl. overdækket terrasse).
 • I de prioriterede områder, såsom fredede områder, regionale naturområder og indenfor kystnærhedszonen, må fritidshuset dog ikke efter tilbygning eller udskiftning udvides til mere end + 15-20% af fritidshusets eksisterende areal.
 • Der kan etableres op til 35 m² overdækket terrasse ved beboelsesbygningen

Nybyggeri i landzone skal opføres som helårsbyggeri iht. bygningsreglementet. Udformning og udseende følger retningslinjen for beboelsesbygninger.

Taghældningen skal for fritidshuse i ét plan fastsættes til mellem 20 og 30 grader. For bygninger i 1½ plan fastsættes hældningen til maksimalt 50 grader. Taghældningen på beboelse og garage skal være ens.

Efter konkret vurdering af landskabet og de omkringliggende fritidshuse og boliger skal der stilles vilkår om, at tagmaterialet skal være græstørv, stråtag, tag- eller teglsten, tagpap på lister, eternit, skifer – alt udført i sort eller mørkbrun farve. Der skal anvendes ens tagmateriale på alle bygninger på samme grund.

Der skal stilles vilkår om, at bygninger udvendigt beklædes med træ, der males i sort, mørkbrun, mørkegrøn farve eller opføres i træsorter, der ikke kræver imprægneringsmiddel. Andre farver kan anvendes til vinduer og døre.

12.9 Opdeling i flere boligenheder

Eksisterende boliger kan opdeles i flere boligenheder.

Boligenhederne skal kunne indrettes under forudsætning af, at opdelingen sker inden for stuehusets eksisterende bygningsramme, det vil sige uden væsentlig tilbygning/ udvendige bygningsændringer af stuehuset. Ved opdelingen skal der kunne opstå to boliger, der begge opfylder almindelig standard for en familiebolig på min. 120 m² pr. bolig. De nye boligenheder kan ikke efterfølgende udvides eller overgå til anvendelse til fritidsboliger.

12.10 Bygninger der ikke længere er nødvendig for drift af landbrugsejendom

En bygning der ikke længere er nødvendig for driften af en landbrugsejendom kan efter anmeldelse tages i brug til én bolig.

Er der flere tidligere bygninger på en ejendom, kan der kun etableres en bolig i én af disse bygninger.

Det er en forudsætning, at

1) boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og

2) at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.

12.11 Bolig i andre overflødiggjorte bygninger

Andre overflødiggjorte bygninger kan efter anmeldelse tages i brug til én bolig.

Er der flere tidligere bygninger på en ejendom, kan der kun etableres en bolig i én af disse bygninger, dog ikke inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

Der må kun indrettes en bolig i andre overflødiggjorte bygninger, hvis

1) boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang,

2) bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år og

3) bygningen ikke er beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder.

12.12 Boliger opført i træ/ halm

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opførelse af beboelseshuse i alternative materialer som f.eks. træ og halm i det åbne land, når landskabelige forhold og forhold til nærliggende bebyggelse ikke taler imod.

Jammerbugt Kommune meddeler normalt landzonetilladelse til opførelse af beboelseshuse i alternative materialer som træ og halm i det åbne land. Der stilles normalt vilkår om bebyggelsens udformning og udseende.

Der meddeles normalt kun landzonetilladelse til opførelse af træ-/ halmhuse i landsbyer og bymæssig bebyggelse, når placeringen ikke vil virke skæmmende eller væsentligt afvigende i forhold til historiske bygningsværker eller landsbymiljøer.

12.13 Fritidshuse til helårsboliger

Der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsstatus, hvis bygningen oprindeligt er opført som helårshus, hvis bygningen er i god stand samt repræsenterer en værdi. Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til helårsstatus for fritidshuse i landzone, der er opført som fritidshuse.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsstatus, hvis bygningen oprindeligt er opført som helårshus, og såfremt bygningen er i god stand. Derimod meddeles normalt ikke landzonetilladelse til helårsstatus for fritidshuse i landzone, der er opført som fritidshuse.

Jammerbugt Kommune har vedtaget, at personlige tilladelser følger Planloven, og der meddeles normalt landzonetilladelse til helårsophold i fritidshus, når huset ligger i et sommerhusområde i landzone, der kan sidestilles med et planlagt sommerhusområde, og når hensynet til beskyttelse af det åbne land ikke taler imod. Det forudsættes, at ansøgeren opfylder betingelserne i Lov om Planlægning § 41 (pensionistreglen). En tilladelse bortfalder ved ejerskifte.

12.14 Flexboligordning

En flexboligordning er en ordning, hvor boligen bevarer sin helårsstatus, selvom den anvendes til fritidsformål.

Flexboligordningen gælder ikke ved udlændingekøb, for lokalplanlagte helårsområder og landbrugsejendomme med bopælspligt.

Det kræver ikke landzonetilladelse til genoptagelse af helårsbeboelse af boliger, der midlertidigt har været anvendt til fritidsformål efter en forudgående flexboligtilladelse.

En flexboligtilladelse gives efter en konkret vurdering, for en 10-årig periode, skal følge ejendommen og vil fremgå af BBR. En konkret vurdering foretages ud fra en samlet afvejning af interesser, f.eks. landskabelige, miljømæssige, bygningsmæssige og planmæssige forhold.

12.15 Medhjælper- og generationsskiftebolig

Som udgangspunkt meddeles der administrativt afslag til opførelse af en medhjælper- og generationsskiftebolig til driften af en landbrugsejendom på under 30 ha og en skovbrugsejendom på under 100 ha.

Der er som hovedregel ikke behov for mere end én bolig på mindre landbrugs- og skovbrugsejendomme.

12.17 Solceller og solvarme

Der meddeles normalt landzonetilladelse til opsætning af solceller og solvarmeanlæg medmindre landskabelige hensyn taler imod.

Der bør i landzonetilladelsen indarbejdes vilkår om, at fritstående anlæg ikke placeres mere end 20 meter fra eksisterende bebyggelse, og at anlægget nedtages og fjernes, såfremt det har været ude af drift i mere end 1 år.

 

Der skal være et link til notat om solceller mv.