Potentielle vådområder

10.2 Potentielle vådområder

I de potentielle vådområder, kan der gennemføres projekter, der genopretter lavbundsarealerne som vådområder med henblik på at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Ved konkrete projektforslag skal det sikres, at projektet er foreneligt med naturbeskyttelsesinteresser, og at betydningen for eksisterende og planlagte tekniske anlæg vurderes.

For at leve op til målsætningen i Vandplanen skal der gennemføres projekter, der genopretter vådområder. Genopretningen kan ske i de områder, der er udpegede som potentielle vådområder.

I Jammerbugt Kommune er følgende lokaliteter udpeget som potentielle vådområder: ved Ulvedybet, Lørsted Mølleå øst for Bonderup, Haverslev Mølleå syd for Bonderup og Bisbæk øst for Manstrup.

Der kan anvendes flere forskellige metoder så som:

  • Afbryde dræn og grøfter i ånære arealer.
  • Oversvømme områder med vand fra drænede arealer oven for ådalen.
  • Hæve vandstanden i vandløb.
  • Oversvømmelse af fjordnære arealer.

Ved hvert projekt gennemføres først en forundersøgelse, der skal klarlægge, om projektet kan realiseres, og om det vil få den ønskede næringsstofreducerende effekt. Forundersøgelsen skal også beskrive de tekniske muligheder, konsekvenserne af omlægning til vådområder for de berørte parter, disses muligheder for kompensation, samt behovet for afværgeforanstaltninger i forhold til nabojorde og tekniske anlæg m.v.

De udpegede områder vil ofte være en blanding af arealer i omdrift samt enge og moser, der rummer naturværdier. Nogle af disse arealer vil således være beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, og en ændring her kræver dispensation.

For konkrete projekter på lavbundsarealer, der samtidig er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder eller ligger i tilknytning hertil, skal der i forbindelse med forundersøgelsen gennemføres en konsekvensvurdering for de arter og naturtyper, området er udpeget for. Inden for udpegningen kan der være enkelte mindre arealer, der er omfattet af en fredning efter Naturbeskyttelsesloven. Her skal det ligeledes i forbindelse med konkrete projekter vurderes, om fredningen er til hinder for en ændring af vandstanden.

Genopretning af et vådområde vil betyde, at jorden ikke længere må dyrkes eller gødskes. Arealerne må derimod gerne afgræsses eller anvendes til høslæt, men store dele af områderne vil sandsynligvis enten stå under vand eller være så fugtige, at de ikke længere kan anvendes landbrugsmæssigt.

10.3 Bebyggelse i potentielle vådområder

Potentielle vådområder skal friholdes for byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at de kan genoprettes som vådområder.

I de potentielle vådområder skal der tages stilling til, om et byggeri eller anlæg skønnes at kunne forhindre en fremtidig vandstandshævning, om der skal meddeles afslag til ansøgningen, eller om der skal stilles krav om, at byggeriet udformes og placeres, så det tager hensyn til en eventuel fremtidig vandstandshævning.