Offentlighedens adgang

11.4 Offentlighedens adgang

Planlægning og administration inden for kystnærhedszonen skal sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og forbedres på et bæredygtigt grundlag.

Der planlægges for at sikre og forbedre adgangen til og langs kysten. Det drejer sig særligt om sommerhusområderne og de meget benyttede badestrande ved Blokhus, hvor der kan være behov for forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene. Ved denne planlægning skal indgå elementer som badevands- og strandkvalitet, natur- og kulturværdier, oplevelsesmuligheder, eksisterende stinet, parkeringsforhold og støttepunkter og tilslutningen til det overordnede vej- og stinet.