LOKALE UDDANNELSER

Det skal være let at starte på en ungdomsuddannelse. Det skal være nemt at starte på en uddannelse og lettere at gennemføre denne.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Styrke Fjerritslev Gymnasium og udlægge
  arealer til udbygning med flere uddannel-
  sesinstitutioner og tilknyttede faciliteter i
  uddannelsesbyerne.

 • Etablere en lokal designet uddannelse
  i service, natur, turisme og lokal viden -
  ”Turismeakademiet” på Sandmoseskolen
  med skolehjemforløb.

 • Samarbejde med erhvervsuddannelses-
  institutionerne i både Thisted, Hjørring,
  Brønderslev og Aalborg om at få en større
  del af unge til at fuldføre erhvervsuddan-
  nelser.

 • Fremme nye løsninger i forhold til mobili-
  tet, de tilknyttede transportformer til og fra
  de enkelte uddannelser.

 • Lave en koordineret indsats på tværs af
  alle forvaltninger, der kan være bin-
  deled mellem uddannelsesvejledning,
  erhvervscenter, NT, folkeskoler, eftersko-
  ler og uddannelsesinstitutioner til fremme
  af samarbejde og kortlægning af uddan-
  nelsesmæssige udfordringer med henblik
  på at anvise mulige løsninger herpå.