loading image
Henter kort...
static-map

Tranum

Tranum-området er stort geografisk, og omfatter overvejende Tranum sogn. Tranum dækker over et stort geografisk område, herunder bl.a. et militært øvelsesterræn. Området grænser op til Lerup, Skovsgård, Brovst, halvrimmen, Arentsminde, Birkelse og Moseby-Rødhus planområder. Området har tidligere hørt sammen med Hjørring amt.

Tranum er et at de boligområder i baglandet til klithederne, som er mest attraktive for tilflyttere fra eksempelvis Aalborg. Her er den basale service på plads, og der er boliger beliggende tæt ved strand og skov. Et initiativ med at markedsføre byens gode bredbånd skal gøre det lettere at tiltrække og fastholde beboere, som ønsker hjemmearbejdspladser. Højhastighedsnettet i Tranum skal også kunne udnyttes til at skabe flere arbejdspladser inden for liberale erhverv, udstillinger og kursusvirksomhed i Tranum. Byens serviceniveau skal opretholdes, og nye byggemuligheder markedsføres og fastholdes i respekt for det omgivende landskab og indblik til byens oprindelse bymidte/kirke mv.

Tranum deltager i projektet "Liv i by og skole".

Tranum-området har en befolkningstæthed på 14 indbyggere pr. km². Indbyggertallet i Tranum sogn har vist en stigende tendens i løbet af de sidste 30 år, fra ca. 960 indbyggere midt i 1970’erne til ca. 1.060 omkring 2001, hvorefter indbygger tallet i dag er faldet til ca. 1.000. Tilflytningen er på 14% om året og fraflytningen er årligt på 16% af befolkningen i Tranum by. Der er 46% kvinder og 54% mænd.

Tranum-området er på 71 km², der er 997 borgere og 476 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,1.

Tranum by har 411 beboere. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 16 boliger. Der er mulighed for at opføre nye boliger i udstykningen ved Ejstruphøj.

Bratbjerg har 62 beboere.

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af undervisningsareal (skole mv.), og kulturareal.

Tranum Skole har sammen med Skovsgård skolen 289 elever, i Tranum er der klassetrin fra 0.-6. klasse. Der er dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO i Tranum-området.

Strandgaarden ved Tranum Strand er ramme om kunstnere og arbejdende værksteder og er netop moderniseret for bl.a. landdistriktsmidler. Foreningslivet omfatter bl.a. spejdere, gymnastikforening og en landskendt speedwaybane.

Tranum gennemskæres af ældre betonveje, som visse steder rummer en gennemgående trafik, som langt overstiger hvad vejene er bygget til. I området findes også regionale cykelstier og den internationale vandresti Nordsøstien og Hærvejen.

Tranum har et erhvervsliv, hvor turistbranchen klart er repræsenteret foruden en rimelig stor bygningsmasse fra landbruget. Der er ca. 400 arbejdspladser i området også med store offentlige arbejdspladser som Asylcenteret og AMUcenteret samt diverse institutioner. Området har 460 hotelsengepladser og ca. 400 sommerhuse, som udgør 5% af kommunens samlede sommerhusområder, og der er ca. 136 ubebyggede sommerhusgrunde i de hidtidige udstykninger.

Tranums klitheder rummer bl.a. sjælne sommerfugle som hedepletvingen, som er en af de arter, som Jammerbugt Kommune har en særlig forpligtigelse til at sikre gode levesteder for. Der ses også store dådyr- og krondyrbestande i området.

Rødhus-Tranum plantage blev anlagt i 1899 efter at Hedeselskabet blev oprettet i 1866. Under områdets store klitplantage er en stor del af området præget af kridt, der visse steder ligger lige under den dyrkede jord. Det har nogle steder vist sig ved, at man kan finde "skorstene" og "jordfaldshuller", der stammer fra det nedtrængende overfladevand. I Jarmsted sank et stykke jord på ca. 70 m² tilbage i 1832. Tranum har en stor tilknytning til Sandmosen og klitplantagen. Det er ved arbejde de to steder, at mange beboere i Tranum-området har tjent deres levebrød.

Der har ikke været så megen tørvegravning her på egnen, som i Lundergaard og i Store Vildmose, men det er da foregået i nogle små-områder, udover sandmosen er der også Koldmosen og lundergårdmose længere mod Moseby. Mosen har man brugt til opdyrkning og græsning – især havde gårdene på egnen store fårehold. Der skulle meget afvanding til og tilrettelæggelse af læbælter samt anlæggelse af veje over mosen m.m. Der var også tilplantningen af klitområderne – altså Tranum klitplantage, der havde sin opstart i 1920. Da der var flest, var der 250 mand beskæftiget her. Det var et stats-projekt – de opkøbte derfor gårde og områder på egnen.

Den tidligste bebyggelse i området var sandsynligvis i Klithuse og Melkær (gårde, husmandsbrug tilbage til 1800-tallet), men senere flyttede bebyggelsen til området omkring kirken og koncentrerede sig her. Her ligger også en af de største gårde på egnen, Margrethe-gården, hvorfra udstykningen kunne ske til den nye bebyggelse.

Sandflugten har op gennem historien haft stor betydning for området og bosættelsen, fx havde Rødhus, som Tranum har hørt sammen med, tidligere mange gårde, men de blev alle ødelagt af sandflugten. Et eksempel fra Rødhus viser dette udfra nogle gamle optegnelser: "Kong Chr. 4 besluttede i 1610 at slette al grundskyld i Rødhus, og i 1630 begyndte folk igen at slå sig ned på den herreløse jord ved den eneste tilbageværende lille sø. Folk lejede jorden/klitjord for 2 kr. om året for en periode af 500 år, men skulle da også betale 14 kr. i skat."

Grunden til sandflugten begrundes bl.a. med dyrenes ødelæggelse af vegetationen på klitterne og til dels også menneskene, der brugte sivene til brændsel. Ødelæggelsen skete dog over lang tid – 100 år. Der har været et par store gårde i området – Bratbjerggaard, Strandgaarden og Udholm – sidstnævnte bygget af ejeren fra Lundergaard. Der har været skudehandel på egnen også, som foregik fra Strandgaarden, og der har foregået fiskeri fra stranden. Fiskerne boede i små husmandsbrug oppe i klitten.

Der fortælles om en klog mand i Tranum, Chr. Jensen Mand, "Bratbjergmanden", at for en del år siden stod han under tiltale for kvaksalveri. Der blev holdt et stort protestmøde, hvor folk strømmede til i vældige skarer fra hele landsdelen.

Tranum Klitplantage
Langdal Plantage
Aktieplantagen

Tranum Forsamlingshus
Tranum Gymnastikforening (TGF) og Stadion
Skolen
Dagli Brugsen
Friluftsbadet
Spejderområdet
Kirkerne i Lerup, Tranum og Koldmose
Strandgaarden
Naturlegeplads Tranum

Brovst Speedway-klub
Klubfaciliteter hos KFUMspejderne og Tranum Gymnastikforening
Bratbjergsøerne
Egnssamling Tranum
Strandgaarden
Højhastigheds bredbånd i Tranum
Fjernarbejderhus
Info om vandreruter