Bekæmpelse af invasive arter

8.11 Bekæmpelse af invasive plantearter

Invasive arter bekæmpes ved at der i lokalplaner skal optages bestemmelser om forbud mod at plante invasive arter, og der på kommunale arealer skal foretages en bekæmpelse af invasive arter.

Invasive arter i Natura 2000-områder bekæmpes i henhold til Natura 2000-handleplanerne.

Ved vedligehold af kommunvandløb må der ikke benyttes kemiske plantebekæmpelsesmidler, undtagen når det drejer sig om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i henhold til indsatsplanen for denne art.

Invasive arter er et stort problem, da de fortrænger eller ødelægger levebetingelserne for de hjemmehørende arter.

Bestemmelsen om at bekæmpe invasive arter kræver særlig opmærksomhed i sommerhusområderne, langs vandløb, i og i nærheden af Natura 2000-områder, samt i og i nærheden af fredninger, beskyttet natur, Blå og grønne korridorer, Regionale naturområder og naturområder.

Kæmpe-Bjørneklo er uden tvivl den mest kendte invasive art, da den udover at være en trussel mod naturlige plantesamfund er giftig (eksem- og allergi-fremkaldende). Tidligere voksede den mest langs vandløb, hvor dens frø blev spredt med vandet. Men den kan nu findes overalt i den danske natur.

Jammerbugt Kommune har vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i kommunen. Indsatsplanen skal sikre en effektiv bekæmpelse på både offentlige og privatejede arealer. Indenfor indsatsplanens område skal alle lodsejere leve op til planens krav om at bekæmpe Bjørnekloen effektivt. Hvis en lodsejer ikke lever op til kravet, kan kommunen udstede et påbud om bekæmpelse af planten.

Rynket Rose vokser primært langs kysterne, hvor den er en stor trussel mod den naturlige vegetation på strandvolde, kystskrænter og i klitter. Arten er især blevet flittigt plantet i sommerhusområder og langs veje, hvorfra den har spredt sig.