loading image
Henter kort...
static-map

Bejstrup

Området omfatter Bejstrup sogn og landsbyerne Manstrup og Bejstrup. Planområdet støder op til Vesthimmerlands Kommune mod vest, mod Skerping mod vest, Skræm mod nord og Trekroner mod øst.

Bejstrup og Manstrup er bevaringsværdige landsbyer med hver deres unikke udstykningsstrukturer, der er opretholdt gennem flere århundreder. Desuden er der fra en stor del af ejendommene mulighed for ”kig” mod Limfjorden og et overskueligt landsbymiljø med enkelte fællesfaciliteter.

Landsbyerne er gode eksempler på, at små landskabsmæssigt velplacerede landsbyer kan opretholdes og bevares med kvaliteter uden offentlig service og butikker. Kvaliteterne i bebyggelsen har sammenhæng med områdets tidligere ”krejler”-forhistorie. De oprindelige udstykningsstrukturer og bebyggelsesmønstre, hvor der flere steder er kig mod enten ”forten” i Manstrup - eller mod Limfjorden i Bejstrup, ønsker man at opretholde gennem landzoneadministration og byggesagsbehandling.

Bejstrup-området har en befolkningstæthed på 21 indbyggere pr. km². Indbyggertallet i Bejstrup sogn har de seneste 30 år varieret fra ca. 445 i midten af 1970’erne, til omkring 400 i 1990’erne, hvorefter der skete en vækst op til ca. 430 omkring 2002, for så at falde til ca. 330 i de seneste år. Tilflytningen i Bejstrup by er på 4% og fraflytningen er på 10% af befolkningen årligt. Der er 46% kvinder og 54% mænd.

Området omkring Bejstrup (Bejstrup sogn) er på 18 km², der er nu ca. 333 beboere, 162 boliger og en husstandsstørrelse på ca. 2,0.

Bejstrup har 109 beboere. Der er i løbet af de seneste 8 år opført én bolig.

Manstrup har 84 beboere. Der er ikke opført boliger i landsbyen i de seneste 8 år.

Der er ingen offentlig service i området, men der er levn fra andelstiden som forsamlingshus, frysehus og kirke i Bejstrup og den uspolerede landsbystruktur i både Manstrup og Bejstrup, har i forskellige sammenhænge sat Bejstrup og Manstrup på landkortet i kulturhistoriske samlinger. Foreningslivet koncentrerer sig om landsbycentret med idrætshal og skole i Trekroner.

De tidligere amtsveje Aggersundvej og Trekronervejen har betydelig trafikmængde - også med tung lastbiltrafik, og de kan på visse punkter udgøre en barriere for de svage trafikanter (især skolebørn).

Bejstrup har en stærk erhvervsprofil med aktører inden for transporterhvervet og er eksempel på hvordan traditionel landbrugsrelateret virksomhed har kunnet udvikle sig i en lille landsby, uden i væsentlig grad at påvirke landsbybilledet og landskabet. Der er således over 100 arbejdspladser i selve byen. Beliggenhed tæt ved hovedveje til dels Års/Hobro, Thisted og Aalborg. Der er ca. 210 arbejdspladser i planområdet, der er vokset betydeligt i de senere år. Der er ingen sommerhuse eller ferieboliger i området, og ingen butikker.

Bejstrup er måske en af de ældste bebyggelser, for det er beskrevet, at det var her, at Bispen ejede en gård, Biskorpstorp (senere Bejstrup). Kongen skulle omkring år 1060 have været biskoppens gæst i Bejstrup under en flugt, hvor vrede vendelboer troede, at kongen opholdt sig på kongsgården Aggersborg. Fra Bejstrup sogn er også beskrivelser om ”Den sorte Død”, som i 1348-50 rasede i hele landet. Der findes bygdevedtægter (nedskrevne landsbylove) for Bejstrup, som et af de eneste steder i Nordjylland. Landsbylovene er nedskrevet omkring år 1600, men formodes at bygge på flere århundreders hævd.

Krejlere boede langs Limfjorden i f.eks. Haverslev, Bejstrup, Øsløs (Thisted) og Kvols (v. Hjarbæk fjord). De havde et lille landbrug, men i sommerhalvåret sejlede mændene rundt og handlede. Ofte var to mand fælles om en kåg og sejlede sammen. Under høsten var de som regel hjemme, men bagefter kunne de drage ud igen indtil isen lukkede vandet. Det formodes, at krejlernes indtjening på handel har sammenhæng med de store ”stuehuse” og gårdmiljøer i landsbyerne Manstrup, Bejstrup og Haverslev.

Manstrup er udpeget som en bevaringsværdig landsby i kraft af landsby- og udstykningsmønstret - det er en ”forteby”. Forten i midten af Manstrup er i dag indrettet med boldbane og legeplads.

Bejstrup er ligeledes en bevaringsværdig landsby pga. en anden landsby opbygning. Denne landby-type er en vejby. Bejstrup Kirke er et eksempel på en af Vendsyssels ældste granitkirker med tilknyttede bosteder, som må formodes at være blandt de ældste i Vendsyssel (pga. at de ender på -rup). Kirkeomgivelser til Bejstrup Kirke er omfattet af kirkeomgivelsesfredning.

Limfjorden og dens strandenge
"Forten" - midt i Manstrup

Bejstrup Forsamlingshus

Naturskole