Hoteller

5.3 Hoteller i kystnærhedszonen

Etablering af nye hoteller og nedlæggelse af eksisterende hoteller skal ske ud fra "Sammenhængende turistpolitiske overvejelser".

I Jammerbugt Kommune er der otte hoteller indenfor kystnærhedszonen.

Der er i den seneste planperiode opført ét nyt hotel i kystnærhedszonen. Det nye hotel er placeret i Blokhus By.

Der har gennem de seneste år været meget fokus på, at flere af kommunens hoteller og feriecentre har haft svært ved at få en bæredygtig økonomi, der gør dem i stand til at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse og tilpasse deres faciliteter til den ændrede efterspørgsel, der er på turistområdet.

I de foregående planperioder har Kommunalbestyrelsen taget konsekvensen af denne udvikling ved at tillade, at Hotel Nordsøen, Hotel Bellevue og Grønhøj Strand Feriecenter fik mulighed for at ændre status fra hotel til henholdsvis helårsboliger og sommerhuse.

Hvis eksisterende feriehoteller i kystnærhedszonen eller i udviklingsområderne omdannes til individuelt ejede sommerboliger, og det ikke følger af et udstedt landsplandirektiv, vil en sådan omdannelse være sidestillet med nyudlæg af sommerhusgrunde, og vil dermed i strid med reglerne om udlæg af sommerhuse i kystnærhedszonen.

Ved eksisterende ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen, f.eks. ved campingpladser, skal der tænkes på tværs af overnatningsmuligheder og evt. muliggøre etablering af vandrerhjem eller hoteller i forbindelse med allerede eksisterende ferie- og fritidsanlæg. På denne måde fremtidssikres de allerede eksisterende ferie- og fritidsanlæg.

Udviklingen af ferie- og fritidsanlæg (herunder campingpladser) i kystnærhedszonen skal ske, så det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet. Udvidelsesarealerne og tæt bebyggelse skal som udgangspunkt ligge bag eksisterende anlæg (i forhold til kysten), og placeres således, at det ikke visuelt ses fra kysten.