Nye veje og vejudvidelser

3.2 Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser

Linjeføringer og planlægningszoner for reservation af vejanlæg er vist på kortet. Lovadministration, planlægning og anlægsvirksomhed m.v. må ikke føre til dispositioner, der hindrer mulighed for at realisere planerne for nye vejanlæg.

Retningslinjen skal sikre mulighed for at realisere planerne for nye vejanlæg. Retningslinjen forpligter ikke kommunen eller Staten økonomisk, og der er hermed ikke taget stilling til, hvornår de enkelte anlæg skal gennemføres. Der kan uden kommuneplantillæg foretages mindre justeringer af de angive arealreservationer, såfremt der opnås accept fra berørte myndigheder.


Reservationer:

  • Prioriterede reservationer ved Aabybro
    1. Omfartsvej øst om Aabybro som en forlængelse af Ny Aabyvej mod Biersted. Vejen skal forbedre adgang fra rute A11/A55 til motorvejen via Biersted og Nørhalne samt aflaste bymidten i Aabybro.
    2. Ringvej nord om Aabybro. Vejen skal forbedre adgangen til nye boligområder nord for Thomasmindeparken samt forbinde Kattedamsvej og Centralgårdsvej/Toftegårdsvej
    3. Vejadgang fra Toftevej til ringvejen nævnt i punkt 2. Vejen skal forbedre adgangsforholdene i det nordlige Aabybro.
    4. Vejforbindelse fra omfartsvejen nævnt i punkt 1 til Kattedamsvej. Vejen skal aflaste trafikken på Knøsgårdsvej (er præget af kørsel til genbrugspladsen).
  • Omfartsvej ved Halvrimmen og Arentsminde. Omfartsvejen skal forbedre fremkommeligheden mellem Hanherred, Thy og Aalborg, samt forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i de to byer.