Vandløbsnære arealer/ådale

8.9 Vandløbsnære arealer/ådale i Regionale naturområder

I ådale og dalstrøg formet af mindre vandløb i Regionale naturområder, må der som udgangspunkt ikke foretages indgreb som forringer mulighederne for at opretholde/ genskabe den naturlige hydrologi, og som forringer naturværdierne i ådalene.

Vandløbsnære arealer/ådale i Regionale naturområder er karakteriseret af et stort naturindhold og den landbrugsmæssige udnyttelse er begrænset og overvejende ekstensiv.

Genopretning af det naturlige samspil mellem vandløb og og de vandløbsnære arealer vil kunne medføre en højere vandstand på de vandløbsnære arealer, hvilket vil kunne påvirke beskyttede arter og naturtyper. Det skal derfor i forbindelse med eventuel genopretning sikres, at der i Natura 2000-områderne ikke sker ændringer, som forhindrer opfyldelse af gunstig bevaringsstatus for de udpegede arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

I de Regionale naturområder findes nogle af de mest værdifulde lysåbne naturtyper. Det er derfor helt afgørende, at der opretholdes en tilpas naturpleje på arealerne i form af græsning eller lignende. Eventuel ændret vedligeholdelse af vandløb eller genopretning i disse områder følger af de statslige Vandplaner udmøntet i kommunens vandhandleplan.

8.10 Vandløbsnære arealer/ådale udenfor de Regionale naturområder

I vandløbsnære arealer/ådale, der er beliggende udenfor de Regionale naturområder, skal der ved planlægning og administration arbejdes for:

- at dræning af sætningstruede jorde (tørv, dynd og lignende) på sigt bringes til ophør,
- at kunstig afvanding i øvrigt i videst muligt omfang bringes til ophør, og
- at ekstensiv drift fremmes.

Hensynet til henholdsvis natur- og jordbrugsinteresser skal i disse områder varetages i balance med hinanden og de øvrige interesser i det åbne land. Den jordbrugsmæssige udnyttelse er flere steder så intensiv, at der skal arbejdes aktivt for en ekstensivering.