Landzonepraksis

Landzonebestemmelserne fastlægges i §§ 34-38 i Lov om Planlægning (Planloven), hvori det fastsættes, at der i landzone kræves - med visse undtagelser - en landzonetilladelse til udstykning, byggeri og ændret anvendelse af bygninger og arealer.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre uønskede og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land. Udgangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Formålet er endvidere at skabe gode rammer for vækst og udvikling i landzonen.

Som det fremgår af formålsparagraffen i Lov om Planlægning, skal man varetage nationale interesser som vækst- og erhvervsudvikling (herunder jordbrugsproduktion), natur-og miljøbeskyttelse, kulturarvs-og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale interesser.

Dette sker blandt andet gennem landzoneadministrationen.

De hensyn, der varetages i landzoneadministrationen er bl.a., at:

  • udnytte offentlige og private investeringer bedst muligt (trafikanlæg, byggemodning, institutioner og privat service),
  • følge den offentlige planlægning op,
  • fastholde karakteren af åbent land samt afgrænsningen mellem by og land – også hvor der ikke er særlige naturinteresser,
  • reservere det åbne land for landbrugs- og skovbrugserhvervet,
  • undgå unødvendigt forbrug af landbrugsjord til blandt andet boligformål,
  • sikre, at borgerne behandles ens ud fra lighedsgrundsætningen – det vil sige, at en tilladelse vurderes ud fra den synsvinkel, at den kan komme til at danne præcedens.

Blandt de konkrete forhold kan nævnes: landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, biologiske interesser, risiko for miljøkonflikter, trafikale hensyn, hensyn til kirkeomgivelser, bevaringshensyn, spildevandsforhold, serviceforhold, landbrugsinteresser, rekreative interesser og råstofinteresser. De konkrete forhold er i vid udstrækning formuleret i målsætninger og retningslinjer i Helhedsplanen.

Landzonetilladelse skal meddeles, når det ansøgte efter konkret vurdering af de stedlige forhold findes foreneligt med de nationale hensyn, som landzonebestemmelserne skal varetage.

Der kræves ikke landzonetilladelse til kortvarige arrangementer som festivaler, friluftskoncerter, markeder, bibelcamping, spejderlejre og lignende med en varighed på under 6 uger – med mindre at disse

afholdes i en ubrudt årrække på mere end 3 år.

En landzonetilladelse bortfalder, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år.

Der kan fastsættes en længere frist end 5 år, dog maks. 10 år, til genopførelse af en bolig, såfremt der samtidig stilles krav om nedrivning af den hidtidige bolig.