loading image
Henter kort...
static-map

V. Thorup

V. Thorup-området omfatter byerne V. Thorup og Vust og udgør den vestligste del af kommunen, der støder op til Thisted kommune. Planområdet grænser op til Klim planområde.

Kystlandingspladsen i Thorupstrand, V. Thorup Klitplantage og Vejlerne er altsammen lokaliteter, som formår at tiltrække opmærksomhed langt uden for Jammerbugt Kommunes grænser. Den er med til at sætte området på landkortet. International forpligtigelser er især relevante i de store inddæmmede områder i Vejlerne.

V. Thorup-området har en befolkningstæthed på 11 indbyggere pr. km². I løbet af de seneste 30 år har befolkningstallet i hhv. V. Torup og Vust sogn haft en faldende tendens. Til og fraflytningen er lav med årligt 10-13% af befolkningen i V. Thorup og Thorupstrand. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

V. Thorup-området er ialt på 65 km² og har 709 beboere og 355 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,0. V. Thorup- og Vust-området er også tyndt befolket pga. store klitplantager og inddæmmede områder.

V. Thorup er en by med 233 beboere.

Thorupstrand by er et fiskerleje med 157 beboere. Der er opført 15 parcelhuse inden for de sidste 12 år.

Vust by er en lille landsby med 26 beboere.

Den offentlige service findes overvejende i Klim ved Klim Skole og hal. V. Thorup rummer en tidligere skole, der har været anvendt til efterskole og modtagecenter for børn og unge flygtninge. Der er flere kirker, samlingssale og forsamlingshuse i området, som er under omdannelse til andre formål. Det tidligere "naturrum" under Han Herred Naturcenter er omdannet til brug for skole- og institutionsudflugter.

Landevejen til Hanstholm er ved kommunalreformen ændret fra amtsvej til kommunevej. Der er en del tung trafik til bl.a. havnen i Hanstholm. Banestien har et forløb gennem området og er befæstet som cykelsti. Der er flere ledvogterhuse og synlige banearealer tilbage, som vidner om jernbanes betydning for udviklingen af områdets landsbyer.

V. Torup-området har et erhvervsliv, hvor landbrug spiller en meget stor rolle i forhold til kommunens samlede erhvervsliv. Et mindre område tæt ved Vejlerne er præget af større husdyrbrug. Thorupstrands aktiviteter er ikke synlig, da fiskefartøjer ikke registreres i BBR, men de bidrager væsentligt til indtjening og beskæftigelse i dette område. Der er ca. 12-15 fiskekuttere ved landingspladsen. Der er 209 arbejdspladser i området. I området findes sommerhusområder med 332 sommerhuse ved Thorupstrand, hvor der er ca. 85 ubebyggede sommerhusgrunde. Der er desuden en feriekoloni ved Thorupstrand.

Vester Torup plantage er påbegyndt i april 1890 af Statens Klitvæsen og strækker sig fra Bulbjerg i Vest til Thorupstrand/Klim Bjerg. Bulbjerg ligger i Thisted Kommune, og kommunegrænsen går lige øst for Bulbjerg. Bulbjerg er en 40 m høj, stejl limstensknude, som er skilt fra den tidligere 15 m høje flintsokkel Skarreklit, der indtil 1980 lå 100 m ude i havet. Fra Bulbjerg kan man overskue "Jammerbugten" og i klart vejr se helt til Rubjerg Knude i Vendsyssel. Mod syd og sydvest ses Vejlerne og fjordene, der udgjorde en havarm, som forbandt Skagerak og Limfjorden. Mellem V. Thorup og Bulbjerg har der været flintminer i yngrestenalder til udvinding af flint.

Bygholm, Selbjerg vejle og Lund fjord er afvandet i 1866-75 af Trewhelle, senere af brdr. Livingstone Learmonth i 1875-1912, hvor området sælges til tre rigmænd fra Aalborg. Vejlen er i 1876 delt i tre hovedafdelinger, Bygholm, Selbjerg og Lund, Bygholm mølle ved Glombak Sø. I 1899 etableredes dampmaskiner til mølle og diverse sluser. Østerild fjord, Arup, Vesløs Vejle og Tømmerby fjord er af Brdr. Livingstone Learmonth afvandet i 1880 og i 1904. Efter tørlægning deles Vesløs vejle i hhv. Vesløs vejle, Tømmerby Fjord og Østerild fjord.

I Vejlerne og deres udstrakte sumpland ruger tusinder af vade- og svømmefugle, og i træktiden er det rasteplads for andre tusinde. Rørhøgen og rørdrummen findes i vejlernes rørsumpe. Dette område er udpeget som fuglebeskyttelsesområde og Natura2000.

Vust er kendt for at have et kirketårn, der vender forkert.

I Jammerbugtens dyb er der udkæmpet mange dramaer blandt søfarene, og det har i visse perioder givet genlyd over hele landet. Trods det farlige hav var der for ca. 150 år siden og langt tid før det mange skuder, der havde hjemsted ved Thorupstrand, Slettestrand, Blokhus, Grønhøj mv. De sejlede med korn, som blev avlet i de frugtbare egne bag klitterne. Det mærkelige er, at Vendsyssels frugtbareste jord, de gode morænebakker, alle ligger mod vest, tit helt ud til, hvor sandflugten "løb træt" for ca. 400 år siden. Det voldsomme hav og de øde sandstrande var skyld i, at staten ikke ville gå ind for havnebyggeri på Jyllands vestkyst. Først i 1919 vovede man at bygge havnen ved Hirtshals. Historierne om Jammerbugtens forlis mv. hænger således også sammen med vore andre nabokommuner langs vestkysten.

På kirkegården i V. Thorup ses eksempler på at de naturlige grænser mod nord - Vesterhavet, ikke altid har været lige rare at være nabo til. I kirkebøger ses mange eksempler på ilanddrevne lig og større strandinger. Ved juletid i 1894 skete en stor stranding, som litterært er beskrevet af Mylius Eriksen som "Gæster i julenatten", og hvorom der er rejst en stor mindesten på Thorup kirkegård.

Ved Thorupstrand ses fiskekutterne stadig, og ved Slettestrand formidles kulturhistorien om skudefarten til Norge mv. gennem projekt "Han Herred Havbåde". Arbejdspladserne ved Thorupstrand er attraktive for både unge og gamle.

Thorup Klitplantage
Lund Fjord
Vejlerne

V. Thorup Forsamlingshus
V. Thorup Efterskole
Landingspladsen Thorupsstrand
Skovlegeplads i Thorupstrand

Thorupstand landinsplads
Kystlandingspladsens servicebygninger og tilknyttede faciliteter
Legeplads i V. Thorup
Collective Impact