loading image
Henter kort...
static-map

Saltum

Saltum-området er afgrænset som Saltum Sogn. Området grænser op til Pandrup, Hune, Ingstrup og V. Hjermitslev planområder samt kommunegrænsen til Brønderslev Kommune. Området har sammen med Hune sogn tidligere hørt sammen med Hjørring amt.

Saltum-området byder både på en hyggelig by på bakkeøen, dramatisk natur, klitlandskab og rester af stationsbyernes bygningskultur. Saltum-området er et eksempel på, hvordan naturgivne forhold og en velforsynet serviceby kan tiltrække kunsthåndværkere og få et forenings- og kulturliv til at blomstre. Gennem øget opmærksomhed på at bevare og udvikle byerne i området, skal området udvikles til et harmonisk og rummeligt helårssamfund, som på samme vis som eksempelvis Lønstrup skal rumme liv og aktivitet hele året rundt.

Områdefornyelse eller bygningsfornyelse i Saltum i respekt af byens historie kan gøre området endnu mere attraktiv, evt. også ved at trække de grønne kiler ind til byen og synliggøre sammenhængen til det omkringliggende landskab.

Saltum deltager i projektet "Liv i by og skole".

Saltum-området har en befolkningstæthed på 37 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Saltum sogn er faldet fra godt 1.550 omkring 1980 til omkring 1.220. Tilflytningen er årligt på 6% og fraflytningen er årligt på 10-15% af befolkningen i byerne. Der er 49% kvinder og 51% mænd.

Saltum-området er på 36 km², der er 1.223 borgere og 631 boliger. Husstandsstørrelsen er på 1,9.

Saltum by har 677 beboere, og dermed er Saltum kommunens 10. største by. Saltum by har en detailhandelsafgrænsning. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 18 boliger. Der er med et nyt udlæg til boliger udlagt ialt 6 ha til nye boliger.

Sdr. Saltum har 84 beboere.

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af undervisningsareal skole mv. og kulturareal. Saltum Centralskole har ca. 228 elever fra både Saltum- og Huneområdet fordelt på klassetrin 0. - 9. klasse. Der er dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO samt Saltum Plejecenter som offentlig servicetilbud i området. Omkring Nolshallen, Saltum Skole og en lokalhistorisk samling er et alsidigt kultur- og fritidsliv.

Saltum by er præget af gennemkørende trafik. Banestien har et forløb gennem området. I Sdr. Saltum er der tydeligt bebyggelsespræg fra jernbanen, og det kan understreges i mulige landdistriktsprojekter eller formidling af områdets kulturhistorie.

Saltum har en rolle i kommunens erhvervsliv, hvor især enkelte fabrikker spiller en rolle. Der er ca. 440 arbejdspladser i området. Saltum-området rummer desuden ca. 1.100 sommerhuse (14% af kommunens sommerhuse) og en del ferielejligheder. Der er et stort antal sommerhuse ved Saltum strand, og inden for de hidtidige udlæg til sommerhuse er der mulighed for at opføre nye sommerhuse. Den store mulige bygningsmasse på tidligere landbrugsejendomme kan få betydning for mindre erhvervsvirksomheder eller håndværksvirksomheder eller for indretning af mindre ferieboliger.

Saltum Kirke rummer kalkmalerier af Jesu stamtræ, dateret ca. 1520, med både små dekorative figurer, der afmaler tilværelsens ondskab, narre, skrækindjagende fantasivæsener og mennesker i synd. Tingstedet for Hvetbo Herred skulle i perioden fra 1688 - 1688 have ligget ved Tinghøjen nord for Saltum kirke.

Jørgen Ottesen født i Saltum sogn i 1819 (fra Albækgårds Mølle) var den første indre missionær i det nordlige jylland, og virkede en del år før Indre Mission blev stiftet i 1861. Hans indsats ud fra det lutherske kirkesyn banede vejen for den indremissionske vækkelse, som det vestlige vendsyssel oplevede nogle årtier senere. Fiskerlivet i 1870-90’erne var tæt forbundet med brændevin - og tordentaler.

Saltum er i dag kendt for sin service i turisthalvåret med småbutikker, kunsthåndværkere og sin uldfestival. Saltum er på sin vis en turistby – bærer præg af, at der udføres megen håndarbejde og kunsthåndværk i området. De har haft en multikunstner på egnen, Lars Peter Knudsen, Alstrup Mark. Han var maler, biavler og lavede havekunst.

Saltum har tidligt været rekreations område, som ses ved et af de allerførste sommerhuse mellem Blokhus og Saltum – Rylereden.

Saltum Dale rummer internationalt interessante arter, og indeholder et så dramatisk landskab som kontrast til de omgivende mose-områder, at det i sig selv tiltrækker opmærksomhed. Der er i helhedsplan09 udlagt nye skovrejsningsområder mellem Saltum og Sdr. Saltum for måske at kunne tiltrække sig opmærksomhed hos fonde og andre investorer i naturpleje af større sammenhængende naturområder.

Mellem Ejersted og stranden, ligger "Lille Norge", der som navnet antyder er et stærkt kuperet terræn med slugten Dybdal og smuk bevoksning af klittorn, gyvel og lyng. Det er et smukt og kuperet morænelandskab med blandede bevoksninger og græssende kvæg. I kraft af en fredning af Lille Norge, har det bevaret sin landskabelige skønhed.

Vandløb og søer har oprindeligt været almindelige, men i store dele af Vendsyssel er søerne forsvundet. Det fortælles, at der kun er én eneste sø tilbage i Vendsyssel, som vandløbene ikke har tømt for vand. Det er Nols sø tæt ved Nr. Saltum kirke. Det skal ses i sammenhæng med at store søer som Ingstrup sø, Nørreøkse sø og Helledi sø andre steder i Jammerbugt Kommune omkring moserne er udtørrede. Det fortælles om Nols Sø, der ligger mellem nogle stejle banker, at den i "gamle dage" var en dejlig grøn eng. Der blev slået hø på engen, men ejeren ville have alt udnyttet, så folkene skulle slå til, så den sorte jord lå nøgen hen. En dag sank engen, der var ti alen vand, så langt engen gik, for de var gået for nær på. Denne historie fortæller os, at man også i den gamle tid var opmærksom på det onde i at tilrane sig for meget.

Nols Sø
Saltum Dale
Lille Norge

Nolshytten
Egnssamlingen - den gl. krostue
Saltum Husflidsskole
Saltum Skole
Saltum Sognegård
Sdr. Saltum forsamlingshus og legeplads

DRØNs aktiviteter
Multiområde med aktivitetsskrænt, mulitibane, scene, skøjtebane, volleyballbane, parkour, udendørs bordtennis og sansehave
Nolshytte
MTB-spor
Egnssamling Saltum
Uldfestival
Husflidsskolen, Saltum
Vildmarkscenter ved Nols