Trafiksikkerhed

3.5 Trafiksikkerhedsplan

Jammerbugt Kommunes trafiksikkerhedsplan opdateres og revideres løbende.

Med udgangspunkt i ulykkesstatistik, borgerhenvendelser fra farlige situationer og færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan reviderer Jammerbugt Kommune løbende trafiksikkerhedsplanen med henblik på at forbedre sikkerheden på kommunens vejnet.

3.6 Trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision bør gennemføres ved nyanlæg og ombygning af veje samt ved etablering af nye vejtilslutninger.

Trafiksikkerhedsrevision kan anvendes på såvel små som store projekter og kan foretages på flere trin - fra planlægning til udført projekt. Ved alle nyanlæg eller større færdselsregulerende ombygninger af trafikveje og lokalveje bør trafiksikkerhedsrevision indarbejdes som fast rutine i planlægningen og projekteringen. Der skal sikres plads i projektbudgetterne til at indarbejde nødvendige trafiksikkerhedsmæssigt begrundede hensyn.

3.7 Vejtilslutninger og overkørsler

Nye vejtilslutninger og overkørsler skal begrænses mest muligt under hensynstagen til vejens klasse.

Af hensyn til trafiksikkerheden ønskes antallet af vejtilslutninger og overkørsler begrænset mest muligt.

Nye vejtilslutninger og overkørsler vurderes bl.a. på baggrund af trafikintensitet, hastighed, topografi og trafiksammensætning.