Udstykning

12.1 Udstykning

Udgangspunktet for administration er, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) udstykning m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Udstykning skal være begrundet i forhold til landbrug, skovbrug og fiskeri, og udstykning kan derfor som udgangspunkt ikke tillades, medmindre det er foreneligt med (eller af helt underordnet betydning i forhold til) ovennævnte overordnede hensyn.

Udstykning undtaget fra krav om landzonetilladelse er:

  • Udstykning efter Landbrugsloven til samdrift med bestående landbrugsejendom.
  • Udstykning efter Landbrugsloven af en skovejendom.
  • Udstykning, udtrykkeligt tilladt i en lokalplan, bestemt i en fredning eller påbud efter Naturbeskyttelseslovens §§ 10d-19f
  • Udstykning af mindre tekniske anlæg.
  • Udstykning ved jordfordeling samt offentligt køb/salg til jordbrugsmæssige formål til et regionalt jordkøbsnævns formål.

Udstykningssager er ofte begrundet i ønsker om byggeri eller ændret anvendelse af en eksisterende bygning eller af et ubebygget areal. Der skal derfor også tages stilling til disse ønsker under sagsbehandlingen. Såfremt der ikke kan opnås tilladelse til det ansøgte byggeri eller den ændrede anvendelse, meddeles sædvanligvis afslag til udstykningen.

Ansøgninger om udstykning af en eksisterende bolig, der er eneste bolig på den pågældende ejendom (eksempelvis fra en ejendom med en virksomhed), imødekommes normalt ikke, idet udstykning af en eksisterende bolig skal sidestilles med opførelse af en ny, særskilt bolig i det åbne land.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til udstykning, hvor der er flere lovlige boliger (helårs- eller fritidsboliger) på én ejendom, medmindre tilladelsen til opførelse af boligerne blev givet på betingelse af, at de ikke senere kunne udstykkes. Tilladelse gives ikke, hvis væsentlige hensyn taler imod.

Udstykning af en bolig der er opført som en aftægts- eller medhjælperbolig kan kun tillades i ganske særlige tilfælde. Et ganske særligt tilfælde kan være, når der er tale om meget tungtvejende sociale hensyn.

Udstykning, hvorved der alene opstår nye, selvstændige ejendomme, uden at der opføres ny bebyggelse eller sker ændret anvendelse, tillades almindeligvis ikke, hvis der herved opstår en ejendom uden tilknytning til landbrug, skovbrug eller andre jordbrugstilknyttede erhverv.

12.2 Udstykning i landsbyer

I landsbyer i landzone kan der som hovedregel udstykkes grunde til ny boligbebyggelse inden for landsbyafgrænsningen.

I landsbyer i landzone kan der som hovedregel udstykkes grunde til ny boligbebyggelse inden for landsbyafgrænsningen.