NATURRESSOURCER

En rig natur med et alsidigt plante- og dyreliv giver spændende naturområder og gode oplevelser for befolkningen. Vi tager vort ansvar alvorligt og vil fortsat også beskytte opmærksomhedsarterne hedepletvinge, vårkobjælde og strandtudsen.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Arbejde strategisk med spredningskor-
  ridorer for dyr og insekter, så dyres leve-
  vilkår forbedres og vi oftere kan opleve
  dyr i landskabet.

 • Arbejde strategisk med skovrejsning i
  forhold til udsigtskiler, rekreation og
  drikkevandsbeskyttelse.

 • Samarbejde med vandværker, Natursty-
  relse og lodsejere om at etablere flere
  skove, så vi kan sikre fremtidens drikke-
  vandsressource og øge muligheder for
  bynært friluftsliv, idet vi starter indsatsen i
  Brovst, Pandrup og Aabybro.

 • Støtte jordfordeling og andre langsig-
  tede prioriteringer, der kan skabe store
  sammenhængende naturområder med
  kontinuitet og stærke biotoper.

 • Understøtte samarbejder om naturpleje
  f.eks. mellem grundejerforeninger, private
  ejere og naturplejeforeninger.

 • Tage ansvar for at starte processen med at
  implementere "Det Grønne Danmarkskort".