Generelle rammer

Hvor ikke andet er angivet gælder følgende generelle rammer for bebyggelse

Etageantal
På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær.

På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage.

Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende
Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m².

Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².

Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende
Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal.