Naturområder

8.3 Regionale naturområder

I de Regionale naturområder, der fremgår af kortet, skal planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden tjene til at fremme beskyttelsen af eksisterende og potentiel natur, og skabe sammenhæng mellem de enkelte naturområder.

De Regionale naturområder rummer kommunens største koncentrationer af natur- og landskabsværdier.

De Regionale naturområder i Jammerbugt Kommune rummer landskaber og natur af regional og national betydning. Afgørelser om arealanvendelse og ændring af tilstanden, der begrænser natur- og landskabsværdierne, vil derfor medføre tab af væsentlige og oftest uerstattelige værdier.

For at opretholde et alsidigt dyre- og planteliv er det af afgørende betydning, at der findes større sammenhængende områder, hvorfra spredning kan foregå. Sådanne områder kan reelt kun opretholdes eller skabes inden for de Regionale naturområder. Dele af de Regionale naturområder har særlig national og international betydning som levesteder for dyr og planter (blandt andet Natura 2000-områderne).

De Regionale naturområder rummer også vigtige elementer og formationer, der er af afgørende betydning for forståelse af landskabsdannelsen. De må ikke forstyrres af f.eks. råstofudnyttelse, tekniske anlæg, regionalt betydende ferie- og fritidsanlæg og kulturtekniske indgreb.

Retningslinjen tjener til opfyldelse af målsætningen for de Regionale naturområder. Det er ikke hensigten med retningslinjen at gribe ind i den eksisterende arealanvendelse og tilstand, men derimod at give mulighed for at styrke udviklingen i de Regionale naturområder til gavn for de prioriterede beskyttelseshensyn. Særligt betyder retningslinjen, at der ikke må etableres nye råstofgrave, veje, golfbaner og lignende, hvis det medfører indgreb i de interesser, der ligger til grund for udpegningen.

8.4 Friluftsaktiviteter i de Regionale naturområder

I de Regionale naturområder, der fremgår af kortet, kan der etableres mindre anlæg og støttepunkter til brug for friluftslivet.

Mange former for friluftsaktiviteter er rettet mod de Regionale naturområder, blandt andet fordi disse områder indeholder meget spændende og varierede landskaber. Hertil kommer, at dele af de Regionale naturområder ligger i nær tilknytning til større bysamfund og sommerhusområder, og derfor kan nås inden for den daglige fritid. Retningslinjen giver mulighed for etablering af f.eks. primitive overnatningsanlæg og andre mindre anlæg og støttepunkter.

Retningslinjen medfører, at Jammerbugt Kommune kan planlægge for en rekreativ udnyttelse af de Regionale naturområder, så særlige natur-, kultur- og landskabsværdier bliver tilgængelige for en større offentlighed, under forudsætning af at den fortsatte eksistens og egenart af disse værdier ikke trues.

8.5 Naturområder

I Naturområderne, der fremgår af kortet, skal hensynet til natur- og landskabsinteresser varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. I disse områder må planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe muligheden for at opnå et givent mål for naturkvalitet.

Naturområderne rummer ligeledes store natur- og landskabsværdier, men her er oftest flere andre interesser i områderne.

Naturinteresserne i Naturområder knytter sig til naturtyper, der ofte ligger som fragmenter i landbrugsområderne. Naturområderne kan dog også være kulturlandskaber, bynær natur og landskaber af rekreativ værdi. Interesserne varetages så vidt muligt ud fra princippet om flersidig anvendelse.

Naturområderne rummer i dag en mosaik af naturtyper og små levesteder af varierende karakter. Disse mange forskelligartede levesteder er med til at præge landskaberne. En udvikling, der fremmer opretholdelse, pleje og udbredelse af vigtige naturtyper, små levesteder og spredningskorridorer i landskabet, skal så vidt muligt understøttes. Nogle naturarealer og små levesteder kan være så trængte, at opretholdelsen kun kan sikres ved at ændre forhold i tilstødende arealer, for eksempel ved at udlægge bufferzoner.

Udpegningen af Naturområderne tjener også til bevaring af kulturhistoriske træk, der dels er tidstypiske, dels illustrerer den kulturhistoriske udvikling. Naturområderne rummer mulighed for en øget anvendelse til friluftsliv og nærrekreation. Dele af Naturområderne er udpeget på grund af deres indhold og beliggenhed i forhold til bysamfund og sommerhusområder.

8.6 Beskyttede naturarealer og landskaber

Indenfor arealer omfattet af en fredning eller af Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser, skal hensynet til natur, landskab og geologi respekteres. Gennem planlægning og administration skal det sikres, at arealerne opnår den målsætning, der fastlægges i henhold til kommunens naturplanlægningssystem.

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om fredninger, beskyttede naturtyper samt bygge- og beskyttelseslinjer er væsentlige forudsætninger for administration og planlægning i kommunerne. Bestemmelserne i loven er forbudsbestemmelser, hvor der kun i særlige tilfælde kan dispenseres.

De beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter: Søer, vandløb, heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, ferske enge og overdrev. Den vejledende registrering af § 3 beskyttede naturtyper er vist på kortet, men da registreringen løbende bliver revideret vil den senest opdaterede registrering altid være at finde via Arealinformation på Danmarks Miljøportal.

Beskyttelseslinjer har til formål at sikre særlige landskabelige-, kulturhistoriske- og naturmæssige værdier. Bygge- og beskyttelseslinjer findes langs strande, søer og åer og omkring skove, fortidsminder og kirker. Fredninger er fortsat af central betydning, hvis man én gang for alle ønsker at sikre et områdes anvendelse. Det gælder især hvor landskabelige, geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier skal sikres. Bestemmelserne i de gældende fredninger skal respekteres. Det vil sige, at der ikke kan forventes dispensation til placering af golfbaner, master og lignende i disse områder.

Kommunen bruger ressourcer på naturpleje i og omkring fredninger (herunder i Natura 2000-områder). Kommunen vil fortsat arbejde for, at der gennem naturplejen skabes synlige forbedringer af natur- og landskab i de fredede områder. Der lægges særlig vægt på de lysåbne naturtyper og arealer med rekreativ værdi. Ved administration af Naturbeskyttelsesloven skal der lægges vægt på at tage et samlet hensyn, så naturforholdene ikke forringes - men forbedres.