Camping

5.4 Campingpladser

Eksisterende campingpladser skal kunne udvides op til 500 enheder. Jammerbugt Kommune vil tillade nedlæggelse af campingpladser, som pga. manglende udvidelsesmuligheder ikke er økonomisk bæredygtige og skabe mulighed for, at arealet kan anvendes til andet formål.

Hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder, der gør det utænkeligt at tillade en mindre eller større kapacitet, vil beliggenheden i kommunen indgå som et væsentligt element.

Normen for hytter på en campingplads er 20% af det tilladte antal campingenheder, dog maksimalt 60 hytter i alt. På campingpladser, hvor der er vedtaget lokalplan før 1. juli 2010, kan det maskimale hytteantal være højere.

Campingreglementet giver på nuværende tidspunkt kun mulighed for at der kan opføres hytter på op til 35 m². Inden for arealer omfattet af klitredning/ strandbeskyttelse må hyttearealet højest udgøre 30 m².

5.5 Etablering af nye campingpladser

Etablering af nye campingpladser tilladelse normalt ikke. Hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, eller hvis omfanget af bebyggelse eller areal, der inddrages, har et så beskedent omfang, at det er ubetydeligt, kan små campingpladser under 100 enheder tillades.

Med henblik på at støtte udviklingen i landdistrikterne gives der begrænset mulighed for etablering af campingpladser med en kapacitet på mindre end 100 enheder, jf. Campingreglementet. Kommunalbestyrelsen mener, på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, at en tilknytning til en fiskepark eller et forsøg som en økologisk campingplads, er eksempler på en særlig begrundelse, hvis Helhedsplanens lokaliseringskriterier i øvrigt er opfyldt.

5.6 Vintercampering og vinteropbevaring

Vintercampering kan kun tillades på campingpladser uden for områder der er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder, naturområder eller lign. Vintercampering og vinteropbevaring af campingvogne kan kun finde sted på særligt afgrænsede arealer til formålet. Disse arealer skal placeres, så campering og opbevaring ikke virker unødigt skæmmende i landskabet.

Campister stiller i dag store krav til campingpladsen og de oplevelser, man kan få på campingpladsen. Derfor er det nødvendigt i den kommunale planlægning, at give mulighed for at campingpladser kan udvikle sig.

De campingpladser, der er lokaliseret i Jammerbugt Kommune, er af varieret størrelse. Nogle af dem er ret små og kan have behov for at kunne udvide, hvis de i fremtiden skal kunne være økonomisk bæredygtige. Dansk Campingunion anbefaler, at campingpladserne skal have 500 enheder, for at sikre, at de er økonomisk bæredygtige fremover.

Jammerbugt Kommune vil tillade nedlæggelse af campingpladser, som pga. manglende udvidelsesmuligheder ikke er økonomisk bæredygtige, og skabe mulighed for at arealet kan anvendes til andet formål.

Eksisterende campingpladser skal have mulighed for at kunne udvides op til 500 enheder. Enkelte steder vil en udvidelse ud over maksimumgrænsen kunne accepteres, f.eks. med baggrund i et ønske om at kvalitetssikre eksisterende anlæg frem for at anlægge nye campingpladser.

5.7 Campinghytter

På campingpladser i Jammerbugt Kommune kan op til 20% af det tilladte antal campingenheder anvendes på hytter, dog maksimalt 60 hytter i alt.

Retningslinjen er en konsekvens af Campingreglementet, hvor der lægges vægt på beskyttelsen af de særligt værdifulde landskabs- og naturområder. Selve indretningen af campingpladsen med særligt afgrænsede arealer til vintercampering og vinteropbevaring af campingvogne skal ske ud fra en analyse af landskabet i næromgivelserne, så blandt andet smukke udsigter ikke skæmmes. Afskærmende beplantning kan ofte bruges til at få arealerne indpasset på en harmonisk måde.