Ikke teknisk resume

Miljøvurderingen omfatter forslag til Helhedsplan 17 for Jammerbugt Kommune, og er gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det følgende udgør en sammenfatning af miljørapportens vurderinger og er inddelt efter scopingens indholdselementer med udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb.

For nogle af miljøparametrene er det generelt en begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede niveau, som planen har, fordi indvirkningen afhænger af den efterfølgende detaljerede planlægning.

Afgrænsningen af miljøvurderingen af kommuneplanen er gennemført i 2 trin:

 • planmæssig scoping, der er en gennemgang af planens væsentligste ændringer i forhold til det gældende plangrundlag.
 • miljømæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer, der kan få væsentlige miljøkonsekvenser, er identificeret.

Scopingen og miljøvurderingen er opdelt i 3 hovedpunkter fra helhedsplanen og organiseret inden for 10 overordnede miljøtemaer. Disse 3 hovedelementer er ligeledes udgangspunkt for sammenfatningen af miljøvurderingen i afsnit 2.2.

Planmæssige ændringer

Miljøvurderingen bygger på ændringerne i forhold til Helhedsplan 13. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold. Som udgangspunkt for vurderingen er der gennemført en planmæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer er identificeret. Nedenfor gives en punktvis oversigt over ændringer i planens retningslinjer og arealudlæg.

De nye og ændrede retningslinjer jf. Helhedsplanens hovedtemaer:

 • Skovrejsning (Udvidelse af arealudpegning med i alt 21,9 ha)
 • Produktionserhverv (ny retningslinje med udpegning af areal på 19,2 ha)

Planforslaget omfatter en række ændringer i rammer og arealudlæg. Ændringerne omfatter:

 • Udlæg af 5 nye rammeområder og udvidelse af 8 rammeområder - i alt ca. 70 ha.
 • For 1 eksisterende rammeområde, Fårup Sommerland på ca. 110 ha, ændres anvendelsesbestemmelserne.
 • Der er 8 eksisterende rammeområder, der udtages helt af planlægningen og 7 eksisterende arealer der reduceres - i alt ca. 115 ha.

Ændringerne afspejler Jammerbugt Kommunes situation som bosætnings kommune, hvor der løbende er behov for at justere areallæg der kan anvendes til boligformål. Figur 2.1 viser en oversigt over planforslagets ændringer i arealudlæg.

Lokalitet
Nuværende anvendelse Ændring (areal) Planlagt Anvendelse Areal i ha.
Brovst (15.B10) Åbent land NYT Bolig 6,1
Gjøl (20.R5) Åbent land NYT Rekreativt 4
Hjortdal (08.R8) Åbent land NYT Rekreativt 3,3
Nørhalne (29.B3) Åbent land NYT Bolig 4,7
Aabybro (27.E9) Åbent land NYT Erhverv 0,7
Arentsminde (17.E2) Erhverv REDUKTION Erhverv -3,1
Biersted (28.B3) Bolig REDUKTION Bolig -3,9
Biersted (28.R2) Rekreativt REDUKTION Rekreativt -1,6
Kås (22.B1) Bolig REDUKTION Bolig -3,3
Saltum (24.B3) Bolig REDUKTION Bolig -3
Saltum (24.E1) Erhverv REDUKTION Erhverv -4,7
Aabybro (27.R10) Rekreativt REDUKTION Rekreativt -63,5
Arentsminde (17.B1) Bolig UDTAGES Åbent land -3,4
Arentsminde (17.E1) Erhverv UDTAGES Åbent land -6,1
Biersted (28.BE2) Bl. bolig/erhverv UDTAGES Åbent land -2,3
Birkelse (21.B3) Bolig UDTAGES Åbent land -2,6
Brovst (15.B10) Åbent land UDVIDELSE (1,8 ha) Bolig -6,9
Brovst (15.R2) Rekreativt UDTAGES Åbent land -5,6
Saltum (24.B2) Bolig UDTAGES Åbent land -3,8
Saltum (24.R2) Rekreativt UDTAGES Åbent land -0,7
Biersted (28.B3) Åbent land UDVIDELSE Bolig 1,6
Blokhus (19.R1) Rekreativt UDVIDELSE Rekreativt 4,5
Pandrup (23.B2) Bolig UDVIDELSE Bolig 8,6
Saltum (24.B1) Bolig UDVIDELSE Bolig 5,6
Aabybro (27.B2) Bolig UDVIDELSE Bolig 5
Aabybro (27.B6) Bolig UDVIDELSE Bolig 15,9
Aabybro (27.B9) Bolig UDVIDELSE Bolig 6,8
Aabybro (27.E7) Erhverv UDVIDELSE Erhverv 1,8
Blokhus (19.R2) Rekreativt ÆNDRET ANV. Rekreativt 0

Figur 2.1: Oversigt over ændrede rammeområder

Miljøvurdering

Resuméet nedenfor er en sammenfatning af de miljøkonsekvenser, der er beskrevet i miljørapportens kapitel 5 "Miljøvurdering". I sammenfatningen er anvendt samme opdeling som i beskrivelsen af miljøstatus i kapitel 4.

I tabellerne i de efterfølgende afsnit angiver farvekoderne påvirkningernes væsentlighed:

Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på biologisk mangfoldighed, fauna og flora angivet, opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Kommuneplantema

  Bemærkninger
Boligområder   Potentiel negativ indvirkning pga. udlæg af boligområde inden for skovbyggelinje.
Erhvervsområder   Negativ indvirkning pga. udlæg af erhvervsområde inden for åbeskyttelseslinje. Positiv indvirkning fordi erhvervsområde i grøn for-bindelse udtages af planlægningen.
Rekreative områder   Potentiel negativ indvirkning pga. arealudlæg til campingplads i fredskov.
Skovrejsning   Positiv indvirkning ved øget skovareal.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Helhedsplan 17 både har potentielle negativ og positiv indvirkning på biologisk mangfoldighed, fauna og flora.

Nye arealudlæg i fredskov og beskyttet natur har potentiel negativ indvirkning på naturen og samtidig har øget areal, hvor skovrejsning er ønsket positiv indvirkning på naturen.

De grønne forbindelser, der skal sikre, sammenhæng mellem naturområder til gavn for flora og fauna berører også med nye arealudlæg og arealer der udtages. Ændringernes indvirkning på naturen i de grønne forbindelser afhænger af, hvordan de nye arealudlæg disponeres og kan ikke vurderes nærmere på dette planniveau.

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på vand angivet, opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Kommuneplantema

  Bemærkninger
Boligområder   Potentiel negativ indvirkning, fordi nye boligområder placeres i lavbundsområder.
Erhvervsområder   Potentiel positiv indvirkning, fordi erhvervsområde i OSD udtages af planlægningen.
Rekreative områder    
Skovrejsning    

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Helhedsplan 17 både har potentielle negativ og positiv indvirkning på vand. Drikkevandsinteresser påvirkes positivt ved udtag af erhvervsområde i OSD og samtidig påvirkes lavbundsarealer negativt, fordi der planlægges nye boligområder på disse arealer.

Miljøvurderingen har ikke påvist, at forslaget til Helhedsplan 17 har indvirkning på klima. I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på klima angivet, opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på landskab og kulturmiljø angivet, opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Kommuneplantema

  Bemærkninger
Boligområder   Potentiel negativ indvirkning pga. udlæg af boligområde inden for skovbyggelinje.
Erhvervsområder   Potentiel negativ indvirkning pga. udlæg af boligområde inden for skovbyggelinje.
Rekreative områder  

Potentiel negativ indvirkning pga. arealudlæg i område med beskyttelseszone omkring fortidsminde.

Potentielt negativ visuel indvirkning på landskabet pga. forøget bygningshøjde i Fårup Sommerland.

Skovrejsning   Etablering af nye skovområder kan påvirke landskabsoplevelsen.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Helhedsplan 17 har potentielt negative indvirkning på landskabs- og kulturværdier. Kulturarv i form af fortidsminder kan påvirkes med udlæg af nye rekreative arealer. Planforslaget kan have negativ indvirkning på landskabet fordi der udlægges nye bolig- og erhvervsområder inden for skovbyggelinje, ligesom etablering af nye skovområder og forøgelse af bygningshøjden i Fårup Sommerland kan påvirke landskabsoplevelsen.

I tabellen nedenfor er planforslagets indvirkning på befolkning, sundhed og samfund angivet opdelt på kommuneplanforslagets temaer.

Af betydning for befolkning, sundhed og samfund indgår flere forskellige miljøforhold. I kommuneplansammenhæng drejer det sig især om drikkevand, støjbelastning, forurening og rekreation. Miljøkonflikter i kommuneplansammenhæng er i høj grad relateret til arealinteresser.

Kommuneplantema

  Bemærkninger
Boligområder   Indvirkning pga. øget arealforbrug til boligformål.
Erhvervsområder  

Indvirkning pga. reduceret arealforbrug til er-hvervsformål.

Potentiel positiv indvirkning pga. ny retningslinje for produktionserhverv og friholdelse af landbrugsarealer, der tidligere var udlagt til erhvervsformål.

Rekreative områder   Positiv indvirkning pga. forbedrede rekreative muligheder for befolkningen og bedre vilkår for turisterhvervet.
Skovrejsning   Positiv indvirkning, fordi der skabes muligheder for forbedring af de rekreative muligheder.

Miljøvurderingen viser, at forslaget til Helhedsplan 17 samlet har positiv indvirkning på befolkning og samfund, fordi arealforbrug til byvækst i form af bolig- og erhvervsområder reduceres. Med ændringen friholdes arealer i det åbne land, som dermed kan fastholdes primært til landbrugserhverv. Planforslagets ændrede rammer for rekreative områder har også positiv indvirkning på befolkningens rekreative muligheder og turisterhvervets vilkår.

Afværgeforanstaltninger

Retningslinjerne i forslaget til Helhedsplan 17 indeholder i sig selv afværgeforanstaltninger, der skal sikre, at miljøet ikke påvirkes negativt. Miljøvurderingen indeholder derfor kun forslag til enkelte supplerende afværgeforanstaltninger:

 • I forbindelse med detailplanlægning for områder til boliger, erhverv og rekreative anvendelser, der berører områder med naturbeskyttelsesinteresser, bør mulighederne for at friholde naturen for bebyggelse og lignende undersøges.
 • I områder der berører landskabs- og kulturværdier bør hensynet til disse værdier sikres i forbindelse med detailplanlægningen.

Overvågning

Jammerbugt Kommune udfører løbende overvågning af en lang række af de miljøforhold, der kan blive berørt af forslaget til Helhedsplan 17, herunder:

 • Kommuneplanlægning
  • Statistik for befolknings-, bolig og erhvervsudvikling løbende og i forbindelse med revision af helhedsplanen hvert 4. år.

 • Tilsyn og kontrol
  • Tilsyn med naturområderne og virksomheder/landbrug.
  • Trafiktællinger
  • Indberetninger af indvundne vandmængder og vandkvalitet
  • Badevandskvalitet
 • Sagsbehandling
  • Forudgående tilladelser til projekter, der kan berøre beskyttet natur
  • Miljøsagsbehandling i forbindelse med nyanlæg eller udvidelser/ændringer af virksomheder og landbrug
  • Byggetilladelser
  • Arkæologiske forundersøgelser/udgravninger i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Der foreslås ikke yderligere overvågning.