Natura 2000

8.14 Natura 2000-områder

I de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), som er vist på kortet, må der ikke:

  • Udlægges nye arealer til byzone eller til sommerhusområde.
  • Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lignende.
  • Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lign., f.eks. lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg til deponering.
  • Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Planlægning og administration må generelt ikke medføre forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller medføre væsentlig forstyrrelser af de arter, som internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget til. Der kan dog planlægges og gennemføres foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i det berørte område.

Der ligger seks Natura 2000-områder helt eller delvist indenfor Jammerbugt Kommune:

  • Store Vildmose, Nr. 12
  • Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand, Nr. 13
  • Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, Nr. 15
  • Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, Nr. 16
  • Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien, Nr. 21
  • Saltum Bjerge, Nr. 216

For hvert område er der et udpegningsgrundlag, der lister en række arter og/eller naturtyper, som området er udpeget for at bevare. Kommunen skal gennem sin planlægning og administration sikre Natura 2000 områderne (dvs. naturtyperne og arterne) mod forurening, forringelser og forstyrrelser. Det gælder også for Natura 2000-områder, der er beliggende uden for kommunegrænsen. Det betyder, at der for planer eller projekter – uanset om de er beliggende inden for eller uden for Natura 2000-områder – skal udarbejdes en konsekvensvurdering, hvis det ikke kan udelukkes, at der kan være en væsentlig påvirkning af områdets arter og naturtyper.

Miljøministeriets Natura 2000 planer og kommunens opfølgende handleplaner vil nærmere beskrive, hvordan de udpegede arter og levesteder indenfor Natura 2000-områderne skal beskyttes.