Bilag 1: Scoping af retningslinjer

Overbliksskema med resultatet af scoping af kommuneplanens retningslinjer.

Væsentlige ændringer i planen (miljømæssig scoping) for retningslinjer og arealudpegninger:

Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning


I første kolonne "Plan-scoping" er ændringerne i retningslinjer angivet. I de efterfølgende kolonner er det markeret, hvorvidt ændringerne vurderes at have indvirkning på miljøtemaerne.

  Plan-scoping Klima Ressourcer Vand Jord Luft Støj og vibrationer Natur Landskab Kulturarv Befolkning og samfund
Byer og byudvikling                      
Byudvikling                      
Udfyldning                      
Produktionserhverv X                    
Detailhandel                      
Byer                      
Turistattraktioner mv.                      
Sommerhusområder                      
Salg af egne produkter                      
Trafikanlæg                      
Veje                      
Nye veje og vejudvidelser                      
Stier                      
Parkeringsforhold                      
Trafiksikkerhed                      
Kollektiv trafik                      
Teknisk anlæg, virksomhed og VVM                      
Forsyningsanlæg                      
Vindmøller                      
Virksomheder og støj                      
VVM-pligtige anlæg                      
Biogasanlæg                      
Fritidsformål                      
Arealforbrug                      
Hoteller                      
Camping                      
Øvrig overnatning                      
Fritidshavne                      
Rekreative anlæg                      
Badevand                      
Opholdsarealer og stilleområder                      
Rekreative stinet                      
Golfbaner                      
Lystbådehavne                      
Særligt støjende fritidsanlæg                      
Jordbrug og skovrejsning                      
Jordbrug                      
Skovrejsning X                    
Kulturhistorie                      
Kulturmiljøer                      
Værdifulde og bevaringsværdige bygninger                      
Beskyttede kirker                      
Naturbeskyttelse                      
Generelle naturhensyn                      
Naturområder                      
Korridorer                      
Vandløbsnære arealer / ådale                      
Bekæmpelse af invasive plantearter                      
Efterbehandling af råstofgrave                      
Natura 2000                      
Landskab og geologi                      
Landskaber                      
Lysforurening                      
Geologiske beskyttelses- og interesseområder                      
Vandmiljø                      
Lavbund                      
Potentielle vådområder                      
Kystnærhedszonen                      
Områdetyper                      
Offentlighedens adgang                      
Landvinding                      
Processer og beskyttelse                      
Aktiviteter på havet                      
Ferie- og fritidsanlæg indenfor kystnærhedszonen                      
Landzonepraksis                      
Udstykning                      
Bebyggelse                      
Sommerhuse og fritid                      
Landbrug                      
Virksomheder                      
Søer og terræn                      
Klimatilpasning