Vandmiljø

Temaet "Vandmiljø" vil blive revideret ved temarevision i planperioden 2017-2021 - under temaet "Fremtidens landskaber", og teksten i dette kapitel om "Vandmiljø" og tilhørende retningslinjerne er derfor ikke tilrettet.

 

De statslige vandplaner er vedtaget, og de skal danne grundlag for administrationen af både overfladevand og grundvand. I Jammerbugt Kommune gælder Vandplan - Hovedopland Limfjorden 2012-2015 og vandplan - Hovedopland Nordlige Kattegat og Skagerrak 2012-2015. Tilstand og målsætning for både vandløb og grundvand er fastlagt i vandplanerne.

 

Vandløb og søer

Tilstand og målsætning for både vandløb og visse søer er fastlagt i vandplanerne. For de vandforekomster, hvor målsætningen ikke er opfyldt, er der fastlagt hvilken indsats, der er nødvendig, for at opnå de opstillede kvalitetskrav.

Med baggrund i vandplanerne er der vedtaget en kommunal handleplan, der prioriterer den kommunale indsats i perioden 2012 – 2015.

Der udarbejdes nye statslige vandplaner, der skal være vedtaget inden udgangen af 2015. De vil fastlægge nye mål og nye indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Den kommunale indsats er prioriteret i den kommunale handleplan. De enkelte indsatser vil blive gennemført i en tæt dialog med landbrugsorganisationer og andre interessenter.

 

Lavbundsarealer

Mange lavtliggende arealer langs vandløb har et højt humusindhold. Mange af disse jorde er på et tidligt tidspunkt drænet/ grøftet med henblik på landbrugsmæssig udnyttelse. Ved denne afvanding kommer der ilt til humusjorden, og denne nedbrydes. Dette medfører, at jorden over tid sætter sig (synker). Efter mange år vil sådanne arealer ofte være præget af hyppigere oversvømmelser, og efterhånden bliver områderne sværere og sværere at afvande via vandløbet. Især i oplandet til Limfjorden er der flere områder, hvor landmændene i de "våde" år oplever afvandingsproblemer med lavtliggende/ hyppig oversvømmede jorde tæt på vandløb.

For dyrkede områder, hvor den forventede hævede vandstand vil oversvømme arealerne, bør det vurderes, om nuværende dyrkningspraksis skal fortsættes, eller om dyrkningen af arealerne bør indstilles. Oversvømmelser af dyrkede arealer kan også give anledning til udledning af fosfor til vandmiljøet.

 

Vandforsyning og drikkevandskvalitet

Hovedparten af Jammerbugt Kommunes indbyggere og virksomheder forsynes med drikkevand fra godt 50 almene vandværker. Ca. 400 ejendomme får drikkevand fra egen boring eller små ikke-almene vandværker. Desuden har et mindre antal af kommunens virksomheder egen drikkevandsforsyning med en eller flere boringer.

Den første samlede vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune udarbejdes sideløbende med Helhedsplanen. Vandforsyningsplanen indeholder foruden vandforsyningsområder for de enkelte vandværker målsætninger og retningslinjer for administrationen af vandforsyningsområdet.

Helhedsplanen indeholder ikke retningslinjer vedrørende grundvand. Grundvandet beskyttes gennem dels den generelle lovgivning, dels via retningslinjerne i statens vandplaner (se kapitel 1.4 i vandplanerne) og endelig for drikkevandets vedkommende via de kommunale indsatplaner, efterhånden som disse udarbejdes på baggrund af statens grundvandskortlægning.

Statens kortlægning er kun endeligt gennemført for mindre dele af Jammerbugt Kommune, og der foreligger således kun indsatsplaner for tre mindre områder: Gjøl (udarbejdet af det tidligere Nordjyllands Amt), Øland og Thorup-Ellidsbøl. De to sidstnævnte er udarbejdet og vedtaget af Jammerbugt Kommune. De tre indsatsplaner omfatter hvert et mindre område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i alt 11 af kommunens godt 50 almene vandværker. Kortlægningen for OSD og indvindingsoplande ved Aabybro er reelt tilendebragt, men endnu ikke endeligt afleveret fra staten. Udarbejdelsen af indsatsplan er derfor ikke påbegyndt. For den resterende største del af kommunen forventes kortlægningen færdiggjort i 2013.