loading image
Henter kort...
static-map

Skovsgaard

Skovsgaard-området omfatter Ø. Svenstrup sogn samt en del af Torslev sogn (den sydlige del af Skovsgaard by). Området har tidligere hørt sammen med Hjørring amt. Området grænser op til Brovst, Tranum, Lerup, Skræm og Torslev planområder.

Skovsgaard er et eksempel på en tidligere stationsby, der har opretholdt den dynamik og aktivitet, som jernbanen medførte. I Skovsgaard har et kyllingeslagteri og tilhørende mindre virksomheder formået at fastholde et antal arbejdspladser, der har sikret opretholdelse af et flot serviceniveau. Områder har også gennem mange år rummet mange socialøkonomiske aktiviteter under betegnelsen "Skovsgaardmodellen". Dette sammenholdt med en flot natur og udsyn til det lave Limfjordsland skal bevares og understøttes i både landzoneadministration og naturforvaltningen.

Områdefornyelse i Skovsgaard kan være en mulighed for at værne om byens kulturarv og særlige kvaliteter.

Skovsgaard deltager sammen med Tranum i projektet "Liv i by og skole".

Skovsgaard-området har en befolkningstæthed på 83 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er i Ø. Svenstrup sogn faldet fra ca. 870 omkring 1980 til ca. 760 i dag. Tilflytningen er årligt på 10% og fraflytningen er årligt på 11% af befolkningen i Skovsgaard by. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

Skovsgaardområder er på 14 km², der er 1.119 borgere og 539 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,1.

Skovsgaard by har 671 beboere. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 13 boliger. Der er mulighed for at opføre nye boliger inden for de hidtidige udlæg til boligformål.

Ny Skovsgaard har 105 beboere.

Øster Svenstrup har 80 beboere.

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af kultur og idrætsareal. Skovsgaard Skole er en overbygningsskole med 289 elever fordelt på 0. - 9. klasse. Der er dagpleje, vuggestue fra 2018, børnehave og SFO. Skovsgaard har en nyopført multihus med stor idrætshal i tilknytning til skolen, som rummer vigtige funktioner og gode rammer for fritids- og kulturlivet i området. Der er et godt idrætsliv, bl.a. med et moderne motionscenter og et børnemotionshus. Desuden rummer området en rideskole.

Banestien har et forløb gennem området og er befæstet som cykelsti. Der er i Skovsgaard tydelige "rester" af stationsbyen, og dette kan der værnes yderligere om gennem områdefornyelse eller lign.

Skovsgaard har et erhvervsliv med ca. 465 arbejdspladser. Kyllingeslagteriet spiller en stor rolle og har i perioder været den største arbejdsplads i kommunen, når der ses bort fra offentlige institutioner. Byen og dens udvikling er præget af bufferzoner omkring erhvervsarealer og ovennævnte arealreservation til omfartsvej. Omkring Skovsgaard Hotel er et særligt miljø med et stort engagement med borgere med forskellige behov. Der er ikke registreret sommerhuse eller ferielejligheder i området.

Et stort antal fortidsminder, gravhøje mv. findes i den vestligste del af området, ved afgrænsning til Tingskoven og Lerup lokalområde.

Lerup Kildemarked, som omtalt under Lerup lokalområde, blev efterhånden til gene for Leruppræsten, som gerne ville have det flyttet. I 1585 blev det flyttet til Aalegaards Hede nær Henriks Sø i nuværende Tingskov. Derefter blev det flyttet til Skræm og så i 1800-tallet til en plads ved Øster Svenstrup Kro, hvor nu Skovgaardlund ligger.

Efter åbningen af Fjerritslevbanen i 1899 flyttede kro og aktiviteter til stationsbyen, og Indenrigsministeriet gav i 1901 tilladelse til flytningen af markedet til Skovsgaard. Til et areal syd for jernbanen og vest for de nye huse i Skovsgaard. Der var faktisk i 1901/02 hele tre markeder (der blev afviklet på forskellige tider af året), der flyttede fra Øster Svenstrup til Skovsgaard. Der blev i 1921 oprettet et selskab til driften af markedet, men i 1970 blev det hele afviklet. Markedspladsen er dog stadig bibeholdt som stednavn i Skovsgaards nordvestlige bydel.

I 1880’erne er der i Skovsgaard oprettet missionsvirksomheder under "Det Danske Missionsforbund" kaldet frimissionen med egne mødesale og egne kirker. Skovsgaards udvikling som stationsby har været eksplosiv på et vist tidspunkt tilbage i tiden, og det har samtidig gjort Ø. Svenstrup til en lille landsby.

Fra Skovsgaard by og til hovedlandevej A11 strækker sig en grøn kile eller skrænt med småbiotoper mv. Det er et eksempel på de blå/grønne korridorer, som ønskes frembragt for at sikre større naturindhold og flere spredningskorridorer i flere områder af kommunen.

Skovsgaard grusgrav
Tingskoven og Aarup Hede via banestien
Grøn kile mod Brovst

Skovsgård Multihus
Skovsgård Skole
Skovsgård Hotel

Musikalske vinterworkshop (kor)
Lergrav i Skovsgård
Kørestolsrampe Skovsgaard Hotel
Kvindenetværk
Skovsgaard Multihus