loading image
Henter kort...
static-map

Birkelse - Ryaa

Birkelse-området består overvejende af Vedsted Sogn. Området har flere betegnelser, hhv. Birkelse, Ulveskov og Vedsted. Området grænser op til planområderne Arentsminde, Tranum, Moseby, Kaas, Aabybro, Gjøl og Øland.

Birkelse og Ryaa er eksempler på byer og landsbyer, som tydeligt er mærket af kulturarv i form af infrastrukturanlæg og foreningslivet gennem det sidste århundrede. Lokalt sammenhold både før og nu samt nye landdistriktsprojekter gør byerne til gode eksempler på aktive bysamfund inden for pendlingsoplandet.

Birkelse spiller en stor rolle som ”pendler-by” til Aalborg og beliggenheden ved god infrastruktur samt et aktivt foreningsliv giver gode muligheder for byens fortsatte udvikling. Området har med sin beliggenhed tæt ved Ryaaen ekstra gode muligheder for at bruge de tidligere vandveje som støttepunkt for friluftslivet. Dialog med lokalsamfundene omkring Birkelse kan udbygges for fortsat at understøtte lokalsamfundets forslag og aktiviteter.

 

Birkelse-området har en befolkningstæthed på 33 indbyggere pr. km². Befolkningstallet i Vedsted sogn har varieret mellem 1.380 og 1.435, dog med en faldende tendens især i de seneste år, hvor det nu er på ca. 1.270. Til- og fraflytningen er årligt på 13-18% af befolkningen i Birkelse. Der er 49% kvinder og 51% mænd.

Birkelseområdet er på 42 km², der er 1.272 beboere og 604 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,1.

Birkelse by har 687 beboere, og dermed er Birkelse kommunens 9. største by. Der er i løbet af de sidste 12 år opført 8 nye boliger. Der er mulighed for at opføre nye boliger på lokalplanlagte arealer på ca. 7 ha.

Ryaa by har 122 beboere.

I Birkelse er en friskole, dagpleje og en børnehave. Vedsted Friskole har ca. 100 elever og en privatinstitution kaldet Landsbyhaven. Der er desuden et plejecenter med tilknyttede ældreboliger i Birkelse. Der er idrætshal og idrætsbaner i området samt andre faciliteter. Birkelse har en rideskole og en stor bygningsmasse med kulturinstitutioner, som en folkekirke og en baptistkirke, og især foreningslivet har i perioder samarbejdet med Kaas-området.

Byerne og området har været præget af strækningsanlæg som Ryaaen, landevejen og jernbanen, hvor der i Ryaa var en opsplitning af jernbanen til både Fjerritslev/Thisted mod vest og Løkken/Hjørring mod nord.

Banestien har et forløb gennem området og facaderne i Ryaa og Birkelse rummer både typiske stationsbybebyggelse og ledvogterhuse. Landevejen til Thisted ligger tæt på byen, og enkelte boliger er præget af støj. Der er stiforbindelse under landevejen til oplevelsespladsen ved Ryaaen. Den gode vejforsyning gør området til et typisk pendlerområde.

Birkelse-området har en begrænset bygningsmasse for erhverv, der rummer flere forskellige håndværk og en stor bygningsmasse for landbrugssektoren. Der er 250 arbejdspladser i området. Beliggenhed tæt ved Aalborg og udvidelsesmuligheder for både eksisterende og nye virksomheder i eksisterende ledige landbrugsbygninger. Der er registreret 10 hotelsengepladser og et enkelt sommerhus, og et par enkelte aktører med udlejning af ferieboliger. Nye shelters på oplevelsespladsen ved Ryaaen er en ny form for primitiv overnatning for sejlende på Ryaaen og cykelturister.

Birkelse by har en blandet historie som både arbejderby til hovedgården Birkelse, stationsby og så har byen ændret navn fra tidligere Vedsted. Op til århundredeskiftet var der pramfart op til Aabybro, hvor Hovedgården Birkelse ligger på den nord-østlige side af Ryaaen, og landsbyerne Birkelse og Ryaa ligger på den anden side. Hovedgården Birkelse hører under Aaby Sogn og lokalområde. I tilknytning til rastepladsen ved Ryaaen er i de seneste år etableret en oplevelsesplads med ophalerplads ved åen, shelters, bålsted, scene mv.

Skipper Clement Andersen, født i Vedsted, var en berømt skibsfører, købmand i Aalborg og underadmiral for kongen. Han spillede en stor rolle i 1534, hvor han ledte en bondehær fra store dele af nordjylland i kamp mod bispernes besiddelser. Han skulle en overgang have haft hele Vestjylland, Viborg og Aalborg stifter under sig og kaldtes af sine tilhængere for Jyllands ukronede konge. Senere kom det til kamp ved Aalborg, hvor han i et voldsomt blodbad, hvor 2000 mistede livet, tabte, så ”blodet flød i rendestene”. Trods tabet blev det ved reformationen i 1536 bestemt, at kirker og klostre skulle inddrages under kronen, og præster anerkende den lutherske lære. Hovedparten af alt bøndergods skiftede ejere, så der var tale om en revolution i ejendomsforholdene. I 1570 og 1573 viste bønderne i Hanherred sig ulydige og ville ikke svare kvægskat og landgilde. Lensmanden på Ågård, Henrik Gyldenstjerne, skulle gribe bøndernes fører, Mads Bigum, og stille ham for retten. Derefter kom der ikke flere bondeoprør i Nordjylland. Ved Skipper Clements plads i Ryaa er rejst en mindesten samt etableret en plads med shelters mv.

Ulveskoven ligger på grænsen mellem Han Herred og Hvetbo Herred. Den nævnes i 1231 som krongods, men den skulle altid kun have bestået af birk og el, hvorfor den ikke har haft en stor værdi som skov, selv om den muligvis har haft et større omfang end i dag. Ulveskoven er faktisk den skov i Vendsyssel, som tidligst er nævnt i skriftlige kilder (1231).

Ulvedybet har sit navn efter det sted, hvor en heks samlede alle ulvene i Vendsyssel og druknede dem.

Ryaa
Sandmosen
Ulveskoven

Vedsted hallen
Byparker
Skipper Clementsplads i Ryaa
Ryaaen oplevelsesplads

Grønningen og Lergraven
Oplevelsesplads ved Ryaaen
Skipper Klements Plads
”Hestekræfter” - Fristrup Rideskole