Virksomheder

12.22 Mindre virksomheder

Mindre virksomheder kan lovligt etableres i en tidligere landbrugsbygning, og kan udvides med op til ca. 500 m² uden landzonetilladelse, under forudsætning af, at der også efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til udvidelse med 1.000 m².

Mindre virksomheder kan lovligt etableres i en tidligere landbrugsbygning, og kan udvides med op til ca. 500 m² uden landzonetilladelse under forudsætning af, at der også efter udvidelsen er tale om en mindre virksomhed. Udvidelser over ca. 500 m² kræver landzonetilladelse, som almindeligvis meddeles hvis:

  • virksomheden har fungeret uden trafikale eller miljømæssige problemer for omgivelserne,
  • udvidelsen sker i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse,
  • bygningens størrelse og byggestil er tilpasset det eksisterende byggeri,
  • udvidelsen ikke indebærer, at antallet af ansatte oversiger fem.

Større udvidelser over ca. 1.000 m² er uønskede i det åbne land og skal som hovedregel henvises til et erhvervsområde i byzone.

Entreprenørvirksomheder sidestilles med håndværksvirksomheder. Udendørs oplag af entreprenørmaskiner og oplag (deponering) kræver landzonetilladelse. Der skal stilles vilkår om afskærmende bevoksning/ hegning/ jordvold.

Det kræver ikke landzonetilladelse at etablere en mindre vognmandsvirksomhed i en tidligere landbrugsbygning i det åbne land. Ved en mindre vognmandsvirksomhed forstås en virksomhed, der ud over kontor m.v. alene består af én lastbil + eventuelle anhængere/ containere/ materiel, der anvendes i virksomheden.

Der meddeles normalt ikke tilladelse til at etablere større uplanlagte vognmandsvirksomheder.

Der kan dog gives tilladelse til vognmandsvirksomheder, der etableres i tilknytning til en tidligere landbrugsbygning i det åbne land, hvis landskabelige, miljømæssige, jordbrugsmæssige eller trafikale hensyn ikke taler imod etableringen. Der lægges vægt på, at der ikke etableres skæmmende oplag i forbindelse med virksomheden. Der skal tinglyses vilkår om etablering/ vedligeholdelse af afskærmende beplantning/ hegning/ jordvold.

Der meddeles normalt ikke tilladelse til udvidelse af disse vognmandsvirksomheder.

12.23 Lokalt orienterede erhverv

Der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af mindre erhvervsvirksomheder med lokal tilknytning i afgrænsede landsbyer i landzone. Det drejer sig f.eks. om lokale håndværkere, forskellige former for servicevirksomhed og liberale erhverv.

Mindre erhvervsvirksomheder tillades normalt i de afgrænsede landsbyer.

12.24 Udendørs bilsalg, autoophug og skrot

Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til etablering af udstillingsareal til bilsalg.

Der må kun forekomme udendørs bilsalg i landzone, hvis bilen er indregistreret, eller den skal synes inden for det næste halve år. Det udendørs bilsalg skal ske på et areal i tilknytning til en ejendoms eksisterende bebyggelse. Det vil sige inden for maksimalt ca. 20 meter til nærmeste bygning, og bilsalget må kun omfatte indtil fem køretøjer.

Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til etablering af virksomhed med autoophug.

Henstillede "herreløse køretøjer" på en ejendom, der af kommunen er klassificeret som affald, skal fjernes.

Skrotvirksomhed skal som udgangspunkt, henvises til lokalplanlagte erhvervsområder i byzone.

Den sidst registrerede ejer af køretøjet indskærpes af miljøafdelingen via pligt til aflevering af køretøjet til ophugning. Hvis grundejeren ikke kan sandsynliggøre, at køretøjet ikke er ejet eller besiddes af ham, og grundejeren endvidere ikke har forsøgt, f.eks. ved henvendelse til Politiet eller kommunen, at få køretøjet fjernet, pålægges grundejeren jf. Planlovens § 63 at sørge for, at der sker en oprydning af henstillede køretøjer på egen grund.

Påbud skal på ejerens bekostning tinglyses på ejendommen og aflyses efter berigtigelsen. Tilsvarende fortages der en notering i BBR.

12.25 Dyrepension, kennel mv.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af dyrepensioner som f.eks. hundepensioner/ hundekenneler og lign. i tiloversblevne udhusbygninger i det åbne land.

Jammerbugt Kommune meddeler normalt landzonetilladelse til etablering af dyrepensioner som f.eks. hundepensioner/ hundekenneler og lign. i tiloversblevne udhusbygninger i det åbne land, da denne placering er optimal for denne type virksomheder. Pga. støj fra hundene stilles der dog en række krav.

Ved hundekenneler stilles afstandskrav om mindst 100 meter til naboejendommes bolig.

Ved eksisterende eller iflg. Helhedsplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde, områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig- og erhverv eller til offentlig formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende skal der stilles afstandskrav om mindst 300 meter.

Ved hundepensioner skal der stilles afstandskrav om mindst 200 meter til naboejendommes boliger.

Ved eksisterende eller iflg. Helhedsplanens rammedel fremtidigt sommerhusområde, områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig- og erhverv eller til offentlig formål med henblik på beboelse, institutioner og lignende skal der stilles afstandskrav om mindst 300 meter.

Opmærksomheden henledes på miljølovgivningens regler for ikke erhvervsmæssigt/ erhvervsmæssigt dyrehold for så vidt angår dyreenheder samt tidspunkter for anvendelse af udendørs løbegårde m.v.

Dyrepensioner skal godkendes af Politiet i henhold til Dyreværnsloven.

12.26 Pelsdyrfarme

Etablering af pelsdyrfarme på ejendomme uden landbrugspligt kræver altid landzonetilladelse, og det skal vurderes, om der er væsentlige interesser, der taler imod. Jammerbugt Kommune skal ligeledes vurdere, om miljøkravene til etablering/ udvidelse af pelsdyrfarme kan opfyldes.

Der stilles altid betingelse om, at pelsdyrhaller og indhegning skal fjernes inden 1 år efter, at anvendelsen til pelsdyrproduktion er ophørt. Betingelsen tinglyses på ejendommen for ejers regning og noteres ligeledes på BBR.

(Opmærksomheden henledes på, at visse forhold f.eks. sygdom på pelsdyrfarme kan indebærer at fjernelse af bygninger først kan ske 2 år efter ophør).

Der er visse typer miljøbelastende virksomheder/ aktiviteter, som ikke med rimelighed kan placeres i tilknytning til eksisterende bysamfund. Pelsdyrfarme er blandt de erhverv, som altid bør placeres fritliggende i det åbne land.

Etablering af pelsdyrfarme på landbrugsejendomme kræver ikke landzonetilladelse. Pelsdyrfarme kan normalt frit opføres med et bebygget areal på 500 m² pr. ha. jord, der hører til landbrugsejendommen, herunder evt. udyrket jord og skov m.m. Hvis det samlede areal til pelsdyrhaller overstiger 1500 m², bør sagen dog forelægges landzonemyndigheden til vurdering af, om tilladelse kræves.

Ved en landzonetilladelse skal der vurderes på forholdet mellem bebyggelsens størrelse og ejendommens jordtilliggende samt virksomhedens industrielle karakter.

12.27 Maskinstationer og entreprenørvirksomheder

Der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af maskinstationer og entreprenørvirksomheder i tilknytning til eksisterende bygninger på en landbrugsejendom under forudsætning af Jordbrugskommissionens samtykke.

Jammerbugt Kommune vil normalt stille krav om afskærmende beplantning/ hegning/ jordvold ved virksomheden.

12.28 Modtagestationer

Der meddeles normalt ikke tilladelse til etablering af offentlige og private modtagestationer for affald.

Offentlige og private modtagestationer for affald skal, som udgangspunkt, henvises til lokalplanlagte erhvervsområder i byzone.