Byroller

1.1 Byrollemønster

Byerne i kommunen inddeles i hhv. hovedbyer og landsbyer, jf. kortet.

1.2 Landsbyer

I landzone kan boligbyggeri, byggeri til service og erhverv bortset fra byggeri til jordbrugserhverv kun ske i landsbyerne. I landsbyerne kan der planlægges for byggemuligheder til boliger samt lokale service- og erhvervsformål ved udfyldning i eller afrunding af byen.

Afgrænsning af landsbyer er vist på kortet ovenover.

Det kan være ønskeligt at sikre planlagte afrundinger og udfyldninger i landsbyer i landzone. Der er en efterspørgsel efter boliger i landsbyer, hvor landsbymiljøets mange kvaliteter stadig trives. For at imødekomme denne interesse for bosætning i landsbyer gives der en mulighed for et begrænset boligbyggeri. Udfyldning i eller afrunding af en landsby betyder, at ny bebyggelse skal placeres i tæt tilknytning til eksisterende bebyggelse og således, at den fortsætter det bebyggelsesmønster og gadeforløb, der er karakteristisk for byen.

Et beskedent byggeri i en planperiode vil ca. være 5-6 boliger og/ eller enkelte lokale virksomheder med et samlet arealforbrug til udfyldning eller afrunding af landsbyen på op til ca. 1 ha. Bevarelse af landsbymiljøernes kvaliteter bør derfor sikres i planlægningen. I landsbyer med bevaringsværdig bebyggelse eller miljø bør disse interesser udgøre en væsentlig del af planlægningens forudsætninger. Ved udarbejdelse af lokalplaner for landsbyer bør der tages stilling til, om eksisterende landbrug på sigt kan opretholdes, herunder om driftsbygninger bør kunne udvides. Der bør endvidere tages hensyn til, at andre eksisterende, mindre erhvervsvirksomheder kan bevares. Retningslinjen sigter mod de mindre bysamfund, der har et vist indhold af servicefunktioner. Konsekvenserne af byggeri bør overvejes, og der bør vises tilbageholdenhed, såfremt det vil svække grundlaget for at opretholde service i byerne.

I retningslinje 12.2 er der yderligere bestemmelser om udstykning i tilknytning til landsbyer.