Forsyningsanlæg

4.1 Naturgasledninger

Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af de på kortet viste naturgas­fordelings­ledninger.

Der ligger reservationszoner omkring ledningerne. De omfatter normalt et 100 meter bredt bælte - 50 meter på hver side af linjeføringens midte.

4.2 Kollektive energiproduktionsanlæg

Udvidelse af kollektive energiproduktionsanlæg eller arealudlæg til nye anlæg skal sikres i planlægningen.


For at sikre økonomi i nye fjernvarmeværker og kraftvarmeværker er det oftest afgørende for sådanne projekter, at de lokaliseres tæt på fjernvarmenettene, så lange transmissions­ledninger undgås. Lokalisering af anlæg alene ud fra energimæssige over­vejelser kan være i konflikt med planlægnings- og miljømæssige krav.

4.3 Højspændingsforbindelser

Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af de på kortet angivne højspændingsforbindelser på 150 kV og derover.

Højspændingsforbindelser på under 400 kV skal normalt udføres som jordkabler.

Højspændingsforbindelser på 400 kV kan udføres som luftledninger.

Højspændingsforbindelser, der etableres til jævnstrøm, skal udføres som jordkabler.


Elforsyningen er en vigtig del af infrastrukturen. Derfor skal det sikres, at de nødvendige forbindelser kan etableres og opretholdes.

I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplantillæg nr. 3 til Helhedsplan09. Heri fastlægges en planlægningszone for etablering af Jævnstrømsforbindelsen Skagerrak 4 og Forskønnelsesprojekt Aggersund.

Høje genstande som fx vindmøller, antenner, skorstene mv. nær Energinets luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Høje genstande som fx vindmøller, antenner, lysmaster mv. nær Energinets jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.

4.4 Antennemaster

Antallet af antennemaster til radio-, telefon- og fjernsynstransmission m.v. skal begrænses mest muligt. Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende master eller andre høje bygningselementer.

Antennemaster skal udformes, så de tager størst mulig hensyn til omgivelserne.

Ved planlægning af antennemaster i en afstand af 5 km fra forsvarets flyvestationer skal der, for ikke at give anledning til luftfartshindringer, gennemføres en forudgående visualiserings­­undersøgelse og vurdering af flysikkerheden og tele­kommunikations­forholdene. Antennemaster må ikke placeres, før det ved undersøgelse er godtgjort, at placering og højde af anlæggene ikke giver anledning til luftfartshindringer.

Når der meddeles tilladelser til nye master skal der altid stilles krav om, at masten også stilles til rådighed for andre selskabers antenner. Der stilles ligeledes krav om, at masten tages ned igen senest et år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.

Nye antennemaster skal fortrinsvist placeres i bymæssig bebyggelse og de skal undgås i særlige værdifulde naturområder og i kystnærhedszonens område A.

 

Antallet af master begrænses ved, at nye antenner placeres i eksisterende master og andre høje bygningselementer, samt ved at masterne nedtages efter endt brug.

Nye antenner bør således så vidt muligt placeres på høje bygninger i bymæssig bebyggelse eller på eksisterende, større tekniske anlæg i det åbne land. Opstilling af nye master i det åbne land vil forudsætte, at ansøgeren kan dokumentere, at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme dækning ved én eller eventuelt flere placeringer i bymæssig bebyggelse eller på eksisterende, høje bygningselementer (f.eks. skorstene, siloer, højspændingsmaster eller andre tekniske anlæg) eller ved en anden, mindre skæmmende placering. Placeres masten alligevel i det åbne land, kan der stilles vilkår om etablering af afskærmende beplantning, for så vidt angår den nederste mastedel og kabine.

Der er i et samarbejde mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner (Business Region North Denmark) udformet en mastepolitik indeholdende fælles retningslinjer for opstilling af master og mobilantenner i Nordjylland. Mastepolitikken indgår også som en del af sagsbehandling ved ansøgninger om nye antenne- og mastepositioner. Mastepolitikken kan ses på dette site.

4.5 Tekniske anlæg i regionale områder

I regionale naturområder må veje, energiforsyningsanlæg og øvrige regionalt betydende tekniske anlæg kun etableres, hvis de er optaget i Helhedsplanen eller fremmer Helhedsplanens overordnede målsætninger. Ved etablering af tekniske anlæg skal de berørte interesser i videst muligt omfang respekteres.


På trods af ønsket om at friholde de regionale områder er der i Helhedsplanen reserveret arealer til tekniske anlæg, der er planlagt på nuværende tidspunkt. Hvis der i planperioden opstår ønsker om nye anlæg, vurderer Kommunalbestyrelsen, om de er så betydningsfulde, at det bør føre til en nedprioritering af åben-land interesserne. Se retningslinjerne om regionale naturområder.