Metode

Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøvurderingsloven LBK nr. 1533 af 10/12/2015), som fastsætter kravene til miljøvurderingens proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på lovens anvisninger, og opfylder de krav om miljøvurdering, som stilles til gennemførelse af kommuneplanen.

Det skal bemærkes, at bekendtgørelse nr. 1533 den 16. maj 2017 er erstattet af lov nr. 425 af 18/05/2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Arbejdet med Helhedsplan 17 for Jammerbugt Kommune blev igangsat i 2016 med første borgermøde ultimo 2016. Da planen dermed var under udarbejdelse før den nye lovs ikrafttræden, foretages miljøvurderingen efter de hidtil gældende regler.

Beskrivelsen i de følgende afsnit for miljøvurderingens grundlag og fremgangsmåde er grundlaget for at forstå rapportens indhold, struktur, detaljeringsniveau mv.

Grundlag for vurderingen

Miljøvurderingen af forslaget til Helhedsplan 17 skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planens gennemførelse og derigennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af planforslaget. Udarbejdelsen af selve planen og miljøvurderingen er foregået sideløbende. Således har det været muligt at indtænke potentielle miljøkonsekvenser i planlægningen allerede i udarbejdelses- og beslutningsfasen af planforslaget.

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle og gængse vurderingsmetoder og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. I sagens natur vil konsekvensvurderingen derfor være afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning, der skal udmønte Helhedsplanens bestemmelser.

Miljøvurderingen bygger på dels en:

 • planmæssig scoping, der vurderer helhedsplanens ændringer i forhold til det gældende plangrundlag, og dels en
 • miljømæssig scoping, som er den indledende kvalitative vurdering og afgrænsning af, hvilke miljømæssige konsekvenser planen kan forventes at få.

Planmæssig scoping

Udgangspunktet for den planmæssige scoping er en gennemgang af planens væsentligste ændringer i forhold til det gældende plangrundlag.

Den planmæssige scoping omfatter således de væsentlige ændringer i forhold til gældende Helhedsplan 13 og de tillæg, der er lavet hertil.

De planmæssige ændringer i scopingen omfatter både nye/ændrede retningslinjer og hertil hørende nye arealudpegninger, samt nye/ændrede arealudlæg.

Miljømæssig scoping

På baggrund af den planmæssige scoping er der foretaget en miljømæssig scoping af de nye/ændrede retningslinjer og generelle rammebestemmelser.

Figur 3.1: Den miljømæssige scoping

Den miljømæssige scoping er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens brede miljøbegreb. Grundlaget for vurderingen har været et scopingskema, der omfatter de miljøfaktorer, en miljøvurdering jf. lovgivningens krav skal indeholde, dvs. den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

Scopingskemaets miljøtemaer er specificeret indholdsmæssigt i skemaet nedenfor.

Miljøtema Indhold
Klima

Energiforbrug

CO2 udledning

Tilpasningsbehov

Ressourcer

Arealforbrug

Produkter, materialer, råstoffer

Affald

Vand

Grundvand og drikkevandsinteresser

Søer, vandløb og kystvande

Spildevand

Lavbundsarealer

Jordbund

Jordforurening

Risiko for forurening

Geologiske særpræg

Luft

Emissioner

Lugt

Diffuse kilder

Støj og vibrationer

Støj fra omgivelser

Støj på omgivelser

Vibrationer / komfort

Natur

Natura2000-områder

Truede arter (Bilag 4-arter)

Biologisk mangfoldighed

Flora og fauna

Beskyttede naturtyper

Spredningskorridorer

Landskab

Landskabspåvirkning og landskabelig værdi

Særlige beskyttelsesområder (kystnærhedszone, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger osv.)

Visuel påvirkning i øvrigt

Kulturarv

Fortidsminder

Kirker og deres omgivelser

Bygningskulturarv

Kulturmiljøer

Beskyttede diger

Arkæologisk arv

Befolkning og samfund

Erhvervsliv, herunder detailhandel

Materielle goder

Sundhed

Lys- og skyggegener

Risiko for uheld med farlige stoffer

Rekreative muligheder

Sociale forhold

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed)

Trafikale forhold (tilgængelighed, belastning & fremkomme-lighed)

Kollektiv transport

Socioøkonomiske effekter

Figur 3.2: Scopingskema med miljøparametre

Det er for nogle miljøfaktorer generelt en begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede niveau, som planen har, fordi indvirkningen alene afhænger af det konkrete indhold i den efterfølgende detaljerede planlægning. Dette gælder bl.a. for luft, jordforurening, trafiksikkerhed og svage grupper. Den miljømæssige scoping har derfor ikke påvist indvirkning på disse forhold.

Et overblik over resultatet af scopingen fremgår af bilag 1 og 2.

Det er endvidere en begrænsning, at kumulative effekter af forslaget til Helhedsplan 2017 afhænger af den efterfølgende detaljerede planlægning og derfor ikke kan vurderes på dette overordnede niveau.

Høring af berørte myndigheder

Med henblik på den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold og detaljeringsniveau har resultatet af scopingen været sendt i høring hos en række myndigheder og organisationer i perioden 7. til 31. juli 2017.

Jammerbugt Kommune modtog høringssvar fra Aalborg Stiftsøvrighed, der anmoder om, at der udvises størst mulig hensyn til kirker, der berøres af helhedsplanen, og der bør udarbejdes visualiseringer, der viser samspillet med de berørte kirker. Stiftsøvrigheden forbeholder sig ret til at komme med yderligere bemærkninger i den videre planlægningsproces.

Høringssvaret er i tråd med den foretagne scoping, og har derfor ikke givet anledning til ændret afgrænsning af miljørapportens indhold.

Miljøvurderingen

Miljøvurderingen indledes med en beskrivelse af miljøstatus og 0-alternativ. Miljøstatus udgør referencerammen for de potentielle konsekvenser ved gennemførelse af planen, og 0-alternativet beskriver den sandsynlige udvikling, hvis planforslaget ikke gennemføres.

Med udgangspunkt i skemaet med de opstillede miljøparametre er nye/ændrede retningslinjer og arealudlæg vurderet. Vurderingen omfatter:

 • hvorvidt der kan være tale om væsentlig påvirkning (væsentlighedsgrad)
 • kort beskrivelse af mulige konsekvenser
 • afværgeforanstaltninger
 • forholdet til planens retningslinjer

Planens miljøkonsekvenser er samlet beskrevet for hvert af de hovedemner, som ændres med forslaget til Helhedsplan 17:

 • Boligområder
 • Erhvervsområder
 • Rekreative områder
 • Skovrejsning

For hvert emne indeholder miljøvurderingen:

 • Konkrete planændringer med kort beskrivelse af, hvori ændringerne består
 • Relevante miljømål og statslige interesser i kommuneplanlægningen.
 • Miljøvurdering opdelt på skemaets 10 miljøtemaer med angivelse af planændringernes indvirkning på de enkelte miljøparametre.
 • Afhjælpende foranstaltninger for de enkelte miljøtemaer og forslag til overvågning

I det ikke-tekniske resume (kapitel 2 ovenfor) er planens indvirkning på miljøet for scopingskemaets 10 miljøtemaer opsummeret med angivelse af forslag til afhjælpende foranstaltninger og overvågning.