loading image
Henter kort...
static-map

Biersted

Biersted-området omfatter den vestligste del af Biersted sogn. Biersted grænser op til Nørhalne mod øst og Aabybro-området mod vest. Planområdet grænser også op mod både Aalborg og Brønderslev kommuner. 

Biersted har stor betydning som boligby, i pendlingsopland til Aalborg. Byen ligger højt placeret på en bakkeø i landskabet, og har med den gode trafikale forbindelse til Aalborg og veludbygget offentlig service gode udviklingsmuligheder.

Områdets historie som stationsby understreges af stiforbindelsen banestien, som med den grønne kile udgør et aktiv for byens samspil med Nørhalne og Aabybro. Byens udvikling i 1960-80’erne gør den til et godt eksempel på en landsbys omdannelse til oplandsby, og Biersted er i dag et godt eksempel på især 1970’ernes byggestil med parcelhusudbygning.

Biersted har en god og central beliggenhed med kun ca. 17 km til Aalborg, og der er kun lidt gennemgående trafik. Udfordringerne kan blive at få skabt sammenhæng mellem fortsat udvikling og god sammenhæng med den kollektive trafik. Biersted ligger højt i terrænet, og ved planlægning af nye områder til byformål skal der tages særlige hensyn til grundvandsressourcen.

Biersted deltager i projektet "Liv i by og skole". 

Biersted-området har en befolkningstæthed på 78 indbyggere pr. km². Indbyggertallet i Biersted var lidt højere omkring 1980, med siden 2002 har været en positiv udvikling. Til- og fraflytningen er også vokset (fordoblet) i de seneste år så både til- og fraflytning er på 10% af befolkningen. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

Biersted-området er på 26 km², der er 1.963 borgere og 870 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,3.

Biersted by har 1.629 beboere, og dermed er Biersted kommunens 6. største by næst efter Kaas og hovedbyerne. Det er den mest børnerige by i kommunen i 2017. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 46 boliger. Der er udlagt ca. 5 ha til nye boliger.

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af undervisnings-, daginstitutions- og sundhedsareal (ældreboliger, dyrehospital mv.) Biersted Skole har ca. 361 elever fordelt på klassetrinene 0. - 9. klasse samt et specialafsnit. Der er endvidere dagpleje, børnehave og SFO. Der er idrætshal og idrætsbaner i området, en ny skatebane samt andre faciliteter især i forbindelse med Biersted Skole.

I landområdet ligger Centralgården og Gård 18 - Vildmoseporten, der i dag fungerer som et foreningsbaseret vildmosemuseum, og som er et stort aktiv for formidling af områdets kultur- og naturhistorie.

Lokalhistorisk arkiv ved Biersted Skole samler de lokalhistoriske samlinger for både Biersted og Nørhalne-området. Det lokalhistoriske arkiv i Biersted har en del gårdmalerier udstillet i deres udstillingslokaler sammen med andre malerier fra egnen.

Området ligger inden for pendlingsoplandet med landevejsforbindelse til motorvejen. De overordnede veje ligger i udkanten af Biersted by.

Banestien har et forløb gennem området og er befæstet som cykelsti. Der er i selve Biersted få elementer tilbage fra stationen fra Fjerritslev/Hjørring-banen.

Biersted-området har et erhvervsliv med en overvægt af landbrugssektoren. Der er ca. 285 arbejdspladser i området. Beliggenhed tæt ved Aalborg giver udvidelsesmuligheder for både eksisterende og nye virksomheder i eksisterende ledige landbrugsbygninger. Der er et par sommerhuse, men ingen ferieboliger.

Biersted Kirke (bygget omkring år 1100) ligger på en bakkeø mellem Biersted og Nørhalne. Der har været gravplads her allerede fra bronzealderen. Der har aldrig været megen bebyggelse direkte omkring kirken. Biersted Kirke rummer kalkmalerier af Kristi lidelseshistorie (ca. 1400). Biersteds historie går langt tilbage i tid, hvilket ses af flere gravhøje, hvoraf dog kun to er bevaret og fredet. Biersted har også i kraft af sin beliggenhed, som et vejknudepunkt, haft status som tingsted, da Kjær Herreds Ting har holdt til her i årene 1688 til 1704. Stednavnet Biersted hører også til blandt de ældste i landet, hvor –sted henviser til bosætning og Bier- henviser til et naturforhold, et bjerg – altså ”bostedet på bjerget”.

Den ældste del af Biersted er koncentreret omkring Aabybro-Nørhalne vejen. Her lå forsamlingshus, mejeri og en af Biersteds to skoler – Nordre Skole. Søndre Skole lå i Mejeribyen syd for Biersted. Fjerritslevbanens åbning i 1899 gav muligheder for ny udvikling af byen, og der opstod bebyggelse omkring banen, Stationsbyen. Byen her har været centreret omkring Stationsvej, Idrætsvej og Borgergade. I bykernen lå brugsforeningen, og her var de traditionelle hverv som smedie og mekanikere, og der har været mekanikere og vognmænd (stadig to vognmænd i byen). Der er bygge nyere boliger ovenpå en del af banelegemet og tæt ved kro ligger den gl. stationsbygning. Den er i dag renoveret til almindelig beboelse. Det gamle Biersted og Stationsbyen er nu vokset sammen – der var 280 indbyggere i 1930, 1.800 indbyggere omkring 1978 og nu 1.960 indbyggere.

Det er formodentlig udstykninger fra hovedgården Bjørnkær, der har muliggjort udvidelsen af Biersted by. Gården var en selvejergård og hørte i modsætning til så mange andre ikke under Birkelse Hovedgård. Bjørnkær er en gammel kongsgård, som skulle stå til rådighed for kongen. Bjørnskær beliggende på Nymarksvej 108 er med sin hovedbygning fra 1700 og ombygning fra 1870 har været fredet i en årrække.

Skoven ved Bjørnkær har store naturværdier og er et godt eksempel på, at gamle skove rummer en højere grad af biologisk mangfoldighed end forholdsvise nye plantager og skovrejsninger. Der er udpeget store skovrejsningsområder omkring Biersted, som hænger sammen med udpegede skovrejsningsområder ved Vadum i Aalborg Kommune.

I oplandet til Biersted har der ligget en del møller, som kan ses i den lokalhistoriske samlings fine gårdmalerier.

"Biersted Skoven" ved Højbakkegårdsvej
"De tusind Søer" ved Banestien
Bjørnskær skov (privat)

Grøn kile Skolen Biersted Kro Aktivitetscentret Bierstedhallen Idrætsanlægget Kirken og sognegård
Den Grønne Kile Stier omkring Biersted - forløb i tilknytning til banestien De tusind søer Multibane og skatebane ved skole og hal