Miljøvurdering

Det er for nogle miljøfaktorer generelt en begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede niveau, som planforslaget har, fordi indvirkningen alene afhænger af det konkrete indhold i den efterfølgende detaljerede planlægning. Dette gælder bl.a. for luft- og jordforurening. Den miljømæssige scoping har derfor ikke påvist indvirkning på disse forhold.

Konsekvensvurderingen af planforslagets miljøpåvirkninger er emneinddelt således at den svarer til kommuneplanens inddeling for de emner, hvor forslaget til Helhedsplan 17 omfatter ændringer i forhold til Helhedsplan 13:

 • Boligområder
 • Erhvervsområder
 • Områder til rekreative formål
 • Skovrejsning

Boligområder

Miljøvurderingen for emnet "Boligområder" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med nye/ændrede arealudpegninger til boligformål og blandet bolig/erhvervsformål.

Planforslaget omfatter følgende ændringer i rammebestemmelser for boligområder:

Lokalitet

Nuværende anvendelse Ændring (areal) Planlagt Anvendelse Areal i ha.
Brovst (15.B10) Åbent land NYT Bolig 6,1
Nørhalne (29.B3) Åbent land NYT Bolig 4,7
Biersted (28.B3) Bolig REDUKTION Bolig -3,9
Kås (22.B1) Bolig REDUKTION Bolig -3,3
Saltum (24.B3) Bolig REDUKTION Bolig -3
Arentsminde (17.B1) Bolig UDTAGES Åbent land -3,6
Biersted (28.BE2) Bl. bolig/erhverv UDTAGES Åbent land -2,3
Birkelse (21.B3) Bolig UDTAGES Åbent land -2,6
Brovst (15.B10) Åbent land UDTAGES Bolig -6,9
Saltum (24.B2) Bolig UDTAGES (3,8 ha) Åbent land -3,8
Biersted (28.B3) Åbent land UDVIDELSE Bolig 1,6
Pandrup (23.B2) Bolig UDVIDELSE Bolig 8,6
Saltum (24.B1) Bolig UDVIDELSE Bolig 5,6
Aabybro (27.B2) Bolig UDVIDELSE Bolig 5
Aabybro (27.B6) Bolig UDVIDELSE Bolig 15,9
Aabybro (27.B9) Bolig UDVIDELSE Bolig 6,8

Samlet planlægges der for en nettotilvækst i arealer til boligformål på ca. 25 ha.

Vækst og arealanvendelse i by- og landzone

Erhvervs- og Vækstministeriets "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2017" beskriver de rammer og krav, som kommuneplanen skal respektere.

• Der må ikke inddrages mere areal til byvækst, end det er nødvendigt for at dække det forventede behov til nye boliger og erhvervsarealer i den kommende planperiode (12 år), og arealforbruget til disse formål skal begrænses. Behovet opgøres som udgangspunkt i fremskrivninger fra Danmarks Statistik eller anden dokumenteret metode, som kommunen vælger.
• Byvækst skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder og skal ske indefra og ud.
• Byvækst skal ske i byzone, og muligheder for byomdannelse og fortætning af allerede udlagte arealer skal undersøges, inden der inddrages nye arealer til byvækst.
• Byer, hvor der sker byvækst, skal udpeges i kommuneplanen (bymønster), og udpegningerne skal ske på baggrund af samlede overvejelser om udnyttelse af allerede foretagne investeringer i eksisterende infrastruktur og offentlig service, forudsætninger om nødvendig ny infrastruktur samt lokaliseringen af arbejdspladser, indkøbsmuligheder mv.
• Kommuneplanens retningslinjer for nye byudviklingsområder skal ledsages af retningslinjer for beliggenhed af trafikanlæg, så der også er planlagt for den fremtidige betjening via det fremtidige lokale vejnet og dets forbindelser til det overordnede vejnet.
• Mulighederne for byggeri ved landsbyer i landzone skal angives ved at afgrænse landsbyerne på kort og fastsætte bestemmelser for byggeri mv. i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Det vurderes, at de statslige interesser i forhold til vækst og arealanvendelse er i overensstemmelse med forslag til Helhedsplan 17.

Ressourcer

Jammerbugt Kommune har som en del af grundlaget for Helhedsplan 17 gennemført en arealbehovsanalyse. Ud fra analysen er der både udlagt nye boligområder og udtaget rammelagte men ikke udnyttede boligområder.

I alt udlægges netto ca. 25 ha til boligformål. Arealerne, der inddrages, er i dag dels ikke rammeplanlagte områder i det åbne land og dels områder, der i dag er udlagt til rekreative formål. De nye boligområder udlægges i primært Aabybro, der er en af kommunens 4 hovedbyer. I Aabybro øges rammeplanlagte arealer til boligformål med ca. 28 ha mens det i den øvrige del af kommunen reduceres med ca. 3 ha.

Samlet vurderes det, at ændringerne i rammerne for boliger er i overensstemmelse med de statslige interesser, hvor det fremgår, at byvækst skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens bymønster og at der ikke må inddrages mere areal til byvækst, end der er behov for.

Vand

Der er 6 rammeområder hvor anvendelsen ændres, er områder med særlige grundvandsintersser (OSD). I alt inddrages netto ca. 23 ha areal i OSD til boligformål. Risikoen for grundvandsforurening afhænger af grundvandets naturlige beskyttelse i et område og områdets anvendelse. Det fremgår af vejledningen om krav til kommuneplanlægning inden for OSD, at reglerne for privates pesticidanvendelse betyder, at regelret anvendelse af pesticider i villahaver generelt ikke vurderes at udgøre en væsentlig fare for grundvandet. På dette grundlag vurderes planlægningen for nye boligområder i OSD ikke at medføre en forøget risiko for drikkevandsinteresserne.

Ved Aabybro og Saltum udlægges nye boligområder på arealer, der i helhedsplanen er udlagt som lavbundarealer. Lavbundsarealer er arealer, der kan udvikles eller genoprettes til værdifulde naturområder. Udlæg af boligområder i lavbundsarealer kan reducere muligheden for genopretning.

Lavbundsarealer er områder med høj grundvandsstand, men også tidligere vådområder såsom kunstigt afvandede og drænede ådalsstrækninger, søer samt fjordarealer vil kunne udvikle sig eller genoprettes til værdifulde naturområder, hvis afvandingen ophører eller reduceres. Helhedsplanens retningslinje for lavbundsarealer fastlægger, at der ved byggeri og anlæg i lavbundarealer skal tages højde for en evt. vandstandsstigning. Planforslagets indvirkning på mulighederne for genopretning af arealerne afhænger af, hvordan de nye boligområder udformes under hensyn til muligheden for vandstandshævning og kan derfor ikke vurderes yderligere på dette planniveau.

Afhjælpende foranstaltninger
Afhjælpende foranstaltninger for beskyttelse af grundvandet er fastsat i lovgivningen og i de kommunale indsatsplaner. For boligområder foreslås ikke yderligere afhjælpende foranstaltninger.

I forbindelse med detailplanlægningen i lavbundsarealer bør der fastlægges krav i overensstemmelse med helhedsplanens retningslinjer. Der foreslås ikke yderligere afhjælpende foranstaltninger.

Natur

I Nørhalne udlægges et nyt boligområde, som delvist omfatter en grøn forbindelse. De grønne forbindelser er fastlagt i helhedsplanen for at sikre, at bestande af planter og dyr kan spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer og gener til at fastholde en bæredygtig udvikling. Samtidig skal forbindelserne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til de nye levesteder, der skabes i landskabet. Ændringens indvirkning på naturen i den grønne forbindelse afhænger af, hvordan boligområdet disponeres og kan ikke vurderes nærmere på dette planniveau.

I Saltum udtages et planlagt med ikke udnyttet boligområde der delvist indgår i en grøn forbindelse. Med ændringen vil området ikke blive bebygget og ændringen vurderes derfor potentielt positiv, afhængig af området fremtidige anvendelse i det åbne land.

I Saltum omfatter udvidelsen af et boligområde et beskyttet naturområde. Indvirkningen afhænger af, hvordan boligområdet disponeres, og kan ikke vurderes på dette planniveau.

Afhjælpende foranstaltninger
I forbindelse med detailplanlægning for de nye/udvidede boligområder i Nørhalne og Saltum bør mulighederne for at friholde naturen i området for bebyggelse og lignende, der kan forringe forholdene for planter og dyr, undersøges.

Landskab og kulturmiljø

I Aabybro udvides et eksisterende boligområde, hvor en del af arealudvidelsen er omfattet af skovbyggelinje. Skovbyggelinjer skal sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet, og udvidelse af boligområdet vil derfor medvirke til at forringe de landskabelige værdier i området.

Afhjælpende foranstaltninger
I forbindelse med detailplanlægningen bør bebyggelsen tilpasses så der sikres indblik til skovbrynet.

Befolkning, sundhed og samfund

I helhedsplanen er der udlagt vejledende konsekvenszoner omkring belastende aktiviteter. Konsekvenszonerne skal sikre tilstrækkelig afstand mellem belastende aktiviteter og miljøfølsomme anvendelser.

I Helhedsplan 13 er der fastlagt en støjkonsekvenszone omkring skydebanen ved Nols Sø. Konsekvenszonen omfatter de nye boligområder i Saltum. Skydebanen er nedlagt og konsekvenszonen ophæves derfor i forslag til Helhedsplan 17. Der er dermed ikke en konflikt i forhold til de nye boligområder i Saltum.

Opsummering

Den samlede vurdering af ændrede rammeområder for boliger er vist i skemaet nedenfor. I skemaet er kun medtaget ændringer, som vurderes at have indvirkning på miljøet.

Miljøtema

  Bemærkninger
Klima    
Ressourcer   Indvirkning pga. øget arealforbrug til boligformål.
Vand   Potentiel negativ indvirkning, fordi nye boligområder placeres i lavbundsområder.
Jord    
Luft    
Støj    
Natur   Potentiel negativ indvirkning pga. udlæg af boligområder i grønne forbindelser og beskyttede naturområder.
Landskab   Potentiel negativ indvirkning pga. udlæg af boligområde inden for skovbyggelinje.
Kulturarv    
Befolkning og samfund    

Der henvises til Overvågning for en generel beskrivelse af overvågning af miljøtilstanden i Jammerbugt Kommune. Der foreslås ikke yderligere overvågning.

Områder til rekreative formål

Miljøvurderingen for emnet "Rekreative områder" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med nye/ændrede rammer for rekreative områder.

I overensstemmelse med ændringer i planloven er der fastsat en ny retningslinje for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv, og en del af et eksisterende rammeområde på i alt 19,2 ha af rammeområde 27.E8 i Aabybro er udpeget som område forbeholdt produktionsvirksomheder.

Planforslaget omfatter følgende ændringer i rammeområder for erhverv:

Lokalitet

Nuværende anvendelse Ændring Planlagt Anvendelse Arealændring ha.
Aabybro (27.E9) Åbent land NYT Erhverv 0,7
Arentsminde (17.E2) Erhverv REDUKTION Erhverv -3,1
Saltum (24.E1) Erhverv REDUKTION Erhverv -4,7
Arentsminde (17.E1) Erhverv UDTAGES Åbent land -6,1
Aabybro (27.E7) Erhverv UDVIDELSE Erhverv 1,8

Samlet planlægges der netto for en reduktion i arealer til erhvervsformål på i alt ca. 11 ha.

Erhvervs- og Vækstministeriets "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2017" beskriver de rammer og krav, som kommuneplanen skal respektere.

 • Når landbrugsjorder skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, skal der i kommunernes planlægning lægges vægt på følgende for at sikre en bæredygtig udvikling:
  • At nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede landbrugsjorder bevares, og således at erhvervet konkret kan forholde sig til fremtidige udviklingsmuligheder.
  • At forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt.
  • At der i forbindelse med arealinddragelser i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, til struktur- og arronderingsforhold i det lokale nærområde, til behov for arealer til udbringning af husdyrgødning og til foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer i jordbruget.
  • At der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.
  • At der bevares større samlede jordbrugsområder med henblik på sikring af jordbrugets fremtidige erhvervsmuligheder.
 • Produktionserhverv (ny planlov 15. juni 2017)

Det vurderes, at forslaget til Helhedsplan 17 er i overensstemmelse med de statslige interesser for området.

Ressourcer

I forbindelse med kommuneplanlægning er arealer den væsentligste ressource. I planforslaget udlægges nye rammeområder til erhverv og eksisterende rammeområder udtages. Ændringerne omfatter netto en reduktion på ca. 11,4 ha. Ændringerne afspejler Jammerbugt Kommunes situation, hvor der er relativt store endnu ikke udnyttede udlæg i forhold til den forventede erhvervsudvikling i kommunen. Med reduktionen af arealudlæg friholdes arealer i det åbne land, som derfor kan fastholdes primært til landbrugserhverv.

Afværgeforanstaltninger
Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger.

Vand

Ved Saltum udtages en del af et eksisterende rammelagt men ikke udnyttet erhvervsområde af planlægningen. Området ligger i OSD, og med ændringen overgår området til landbrugsformål svarende til den eksisterende anvendelse.

Risikoen for grundvandsforurening afhænger af grundvandets naturlige beskyttelse i et område og af områdets anvendelse. I erhvervsområder afhænger risikoen for grundvandsforurening også af, hvilke typer erhverv der kan etableres, og hvilke tekniske tiltag der gennemføres for at forhindre grundvandsforurening. Konsekvenserne for grundvandsinteresserne i forbindelse med udtag af et erhvervsområde i OSD kan derfor ikke vurderes på dette overordnede planniveau.

De øvrige ændringer af rammerne for erhvervsområder berører ikke områder med drikkevandsinteresser.

Ved Arentsminde udtages erhvervsområder i et område, der i helhedsplanen er udlagt som lavbundarealer. Ved Aabybro udlægges et nyt erhvervsområde i lavbundsareal.

Lavbundsarealer er områder med høj grundvandsstand, men også tidligere vådområder såsom kunstigt afvandede og drænede ådalsstrækninger, søer samt fjordarealer vil kunne udvikle sig eller genoprettes til værdifulde naturområder, hvis afvandingen ophører eller reduceres. Helhedsplanens retningslinje for lavbundsarealer fastlægger, at der ved byggeri og anlæg i lavbundarealer skal tages højde for en evt. vandstandsstigning.

Med planændringen fremmes mulighederne for genopretning af vådområde ved Arentsminde. Indvirkningen som følge af udlæg af et nyt erhvervsområde ved Aabybro afhænger af, hvordan de nye boligområder udformes under hensyn til muligheden for vandstandshævning og kan derfor ikke vurderes yderligere på dette planniveau.

Afværgeforanstaltninger
Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger.

Natur

Ved Saltum udtages en del af et eksisterende planlagt men ikke udnyttet erhvervsområde af planlægningen. Området, der udtages, ligger delvist i en grøn forbindelse. De grønne forbindelser skal sikre, at bestande af planter og dyr kan spredes i landskabet og fastholde en bæredygtig udvikling. Samtidig skal forbindelserne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til de nye levesteder, der skabes i landskabet. Med ændringen af erhvervsområdet friholdes den grønne forbindelse for byggeri og anlæg til gavn for dyre- og plantelivet. Området, der udtages, grænser op til Natura 2000 området Saltum Bjerge samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringen vurderes ikke at have indvirkning på disse naturområder.

Ved Aabybro udlægges et nyt erhvervsområde mellem Gl. Landevej og Ryå. Hele området ligger inden for åbeskyttelseslinjen omkring Ryå. Åbeskyttelseslinjen har bl.a. til formål at sikre åer som levesteder for dyre- og planteliv, og udlæg af et erhvervsområde inden for åbeskyttelseslinjen kan derfor være til skade dyre- og plantelivet.

Afværgeforanstaltninger
Ved detailplanlægning af erhvervsområdet ved Ryå bør det sikres, at arealer langs åen friholdes.

Landskab og kulturmiljø

Ved Aabybro udlægges et nyt erhvervsområde mellem Gl. Landevej og Ryå. Området er omfattet af skovbyggelinje. Skovbyggelinjer skal sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet, og etablering af et nyt erhvervsområde vil derfor medvirke til at forringe de landskabelige værdier i området.

Ved Arentsminde udtages et erhvervsområde, der i helhedsplanen er udpeget som et område, hvor skovrejsning er ønsket. Med ændringen muliggøres realisering af skovrejsning i området.

Afværgeforanstaltninger
Ved detailplanlægning af erhvervsområdet ved Ryå bør indblik til skov og skovbryn sikres.

Befolkning, sundhed og samfund

Den nye retningslinje for produktionserhverv har til formål at varetage produktionsvirksomhedernes muligheder for drift og udvikling ved at forebygge potentielle miljøkonflikter i forhold til forureningsfølsomme anvendelser. Retningslinjen er i overensstemmelse med ændringer i planlovgivningen, og den kan medvirke til dels at forebygge gener ved nærtliggende boliger og lignende og dels til at undgå skærpede miljøkrav til virksomheder.

Med planlægningen reduceres de rammelagte erhvervsområder med netto ca. 11,4 ha. Rammeområderne der udgår af planlægningen er både bebygget og ubebygget, men anvendes i dag primært til landbrugsformål. Med ændringerne kan disse arealer fastholdes til landbrugs formål til gavn for landbrugserhvervet.

Afværgeforanstaltninger
Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger.

Opsummering

Den samlede vurdering af ændrede retningslinjer og rammer for erhverv er vist i skemaet nedenfor. I skemaet er kun medtaget ændringer, som vurderes at have indvirkning på miljøet.

Miljøtema

  Bemærkninger
Klima    
Ressourcer   Positiv indvirkning pga. reduktion af arealforbrug til erhvervsformål.
Vand    

Potentiel positiv indvirkning, fordi erhvervsområde i OSD udtages af planlægningen.

Potentiel positiv indvirkning, fordi eksisterende erhvervsområde i lavbundsarealer udtages af plan-lægning og negativ fordi nyt erhvervsområde udlægges i lavbundsareal.

Jord    
Luft    
Støj    
Natur    

Negativ indvirkning pga. udlæg af erhvervsområde inden for åbeskyttelseslinje.

Positiv indvirkning fordi erhvervsområde i grøn korridor udtages af planlægningen.

Landskab   Negativ indvirkning pga. udlæg af erhvervsområde inden for skovbyggelinje. Positiv indvirkning, fordi erhvervsområde udtages i område, hvor skovrejsning er ønsket.
Kulturarv    
Vandmiljø    
Befolkning og samfund   Potentiel positiv indvirkning pga. ny retningslinje for produktionserhverv og friholdelse af landbrugsområder, der tidligere var udlagt til erhvervsformål.

Der henvises til Overvågning for en generel beskrivelse af overvågning af miljøtilstanden i Jammerbugt Kommune. Der foreslås ikke yderligere overvågning.

Områder til rekreative formål

Miljøvurderingen for emnet "Rekreative områder" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med nye/ændrede rammer for rekreative områder.

Der er ikke fastlagt nye/ændrede retningslinjer i planforslaget.

Planforslaget omfatter følgende ændringer i rammeområder for rekreative områder:

Med planforslaget udtages rekreative rammer ved Biersted, Brovst og Aabybro. Områderne, der udtages, anvendes ikke til rekreative formål i dag:

 • Ved Biersted ændres den planlagte anvendelse for en del af område 28.R2 til boligformål (1,6 ha).
 • Ved Brovst var område 15.R2 udlagt som grøn kile mellem eksisterende og planlagt boligbebyggelse. Området på 5,6 ha udtages af planlægningen, da planerne for byens udvikling er ændret.
 • Ved Aabybro ændres anvendelsen af en del af et område 27.R10. En mindre del (9,3 ha) ændres til boligformål, mens et større areal (54,2 ha) udtages af planlægningen. I alt reduceres det rekreative område med 63,5 ha, mens af et område på ca. 66,5 ha fastholdes til rekreative formål. Ændringen vurderes ikke at forringe mulighederne for at etablere rekreativ bynær skov ved Aabybro væsentligt.
 • Ved Saltum udtages område 24.R2 (0,7 ha). Skydebanen ved Nols Sø er nedlagt, hvorfor rammen for skydebane ophæves. Samtidig udtages støjkonsekvensområdet omkring skydebanen af planlægningen.

Planforslaget udlægger 2 nye rammeområder til rekreative formål:

 • Ved Gjøl udlægges område 20.R5 (4,0 ha) omkring den eksisterende skydebane. Der er allerede i Helhedsplan 13 fastlagt et støjkonsekvensområde omkring skydebanen.
 • Ved Hjortdal udlægges område 08.R8 (3,3 ha) med eksisterende boldbaner og mulighed for etablering af nye rekreative aktiviteter i form af faciliteter til mountainbike, nyt klubhus og lignende.

To ændringer vedrører rammeområder for turismeerhverv:

 • Ved Blokhus udvides område 19.R1, der omfatter en eksisterende campingplads med 4,5 ha. Udvidelsen svarer til ca. en fordobling af campingpladsens område og har til formål at sikre campingpladsen nødvendige udvidelsesmuligheder.
 • Afgrænsningen af område 19.R2 for Fårup Sommerland ændres ikke, men den tilladte bebyggelseshøjde øges fra 8,5 meter til 40 meter og miljøklassen øges fra 1-5 til 6-7.

Samlet planlægges der netto for en reduktion i arealer til rekreative formål på i alt ca. 60 ha.

Erhvervs- og Vækstministeriets "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2017" beskriver de rammer og krav, som kommuneplanen skal respektere.

• Ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser.
• Nye ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser, og nye ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen skal også lokaliseres efter hovedprincipperne for planlægning i kystnærhedszonen.
• Der kan kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, og at planlægningen sker på grundlag af hovedprincipperne for planlægning i kystnærhedszonen.
• Kun aktuelle reservationer til byudvikling, tekniske anlæg og ferie- og fritidsanlæg skal fastholdes.
• Der skal foretages en afvejning af behovet for kystnær lokalisering i forhold til de beskyttelseshensyn, som skal varetages i kystnærhedszonen.

Det vurderes, at forslaget til Kommuneplan 2017 er i overensstemmelse de statslige interesser på området.

Ressourcer

Med planforslaget udtages netto ca. 65 ha rammelagte rekreative områder af planlægningen. Ændringen vurderes dog ikke at være væsentlig da der overvejende er tale om, at rammeområder, hvor der tidligere har været planlagt eller eksisteret rekreative aktiviteter, som ikke længere er aktuelle, udtages af planlægningen.

Natur

Udvidelsen af campingpladsen ved Blokhus er fredskov og indgår i en grøn forbindelse.

De grønne forbindelser er fastlagt i helhedsplanen for at sikre, at bestande af planter og dyr kan spredes i landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer og gener til at fastholde en bæredygtig udvikling. Samtidig skal forbindelserne gøre det muligt for plante- og dyrearter at komme til de nye levesteder, der skabes i landskabet. Ændringens indvirkning på naturen i den grønne forbindelse afhænger af, hvordan områdets fremtidige anvendelse disponeres og kan ikke vurderes nærmere på dette planniveau.

Naturværdierne i skoven, hvor campingpladsen planlægges udvides er ikke kendt og ved evt. tilladelse til ophævelse af fredskovpligten kan der fastsættes krav om etablering af erstatningsskov. Indvirkningen af natur afhænger af hvilke naturværdier der findes i skoven og hvor der evt. etableres erstatningsskov. Da disse forhold ikke er kendt, kan indvirkningen ikke vurderes på dette planniveau.

Fårup Sommerland rummer række beskyttede naturområder. Ændringen af bestemmelserne mht. bygningshøjde og miljøklasse vurderes ikke at have indvirkning på naturområderne.

Afhjælpende foranstaltninger
I forbindelse med detailplanlægning for udvidelse af campingpladsen ved Blokhus bør der gennemføre en naturkortlægning af skoven, så hensyn til naturværdier kan indarbejdes i planlægningen.

Landskab og kulturmiljø

Blokhus Camping og det rekreative område ved Hjortdal ligger inden for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen har til formål at bevare kysterne åbne og fri for bebyggelse og anlæg. Det rekreative område, der udlægges i Hjortdal, er placeres midt i Hjortdal by, og mellem Blokhus Camping og kysten ligger Blokhus by. Ændringerne vurderes derfor ikke at have indvirkning på de hensyn, kystnærhedszonen skal beskytte.

I område ved Fårup Sommerland gives mulighed for en forøgelse af den generelle bygningshøjde fra 20 meter til 40 meter. Etablering af forlystelsesanlæg med en højde på 40 meter vil potentielt kunne have en væsentlig visuel indvirkning på landskabet. De konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende detailplanlægning og kan ikke vurderes her.

Det rekreative område i Hjortdal ligger i et område med geologiske bevaringsværdier. Retningslinjen for de geologiske beskyttelsesområder, fastlægger, at områderne skal friholdes for byggeri, tekniske anlæg, skovtilplantning, råstofindvinding, kystsikring eller andet, der vil medføre, at mulighederne for at kunne erkende de karakteristika, der er grundlaget for udpegningen, sløres eller forsvinder. Da det rekreative område placeres midt i Hjortdal By, vurderes ændringen ikke at have indvirkning på de geologiske værdier i området.

Ved Hjortdal, Blokhus Camping og Fårup Sommerland berører rammeområderne beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder. For alle arealudlæg, der omfatter kulturarv, gælder det, at planens indvirkning afhænger af, hvordan hensynet til kulturarven i områderne varetages i den videre planlægning. Indvirkningen kan derfor kun vurderes i forbindelse med detailplanlægningen.

Afhjælpende foranstaltninger
Ved detailplanlægningen af områder der rummer beskyttelseslinjer omkring fredede fortidsminder bør områdernes disponering respektere disse beskyttelseslinjer.

Befolkning, sundhed og samfund

Ændringerne i rammerne for rekreative områder har betydning dels for befolkningens adgang til rekreative områder og fritidsaktiviteter og dels for turisterhvervet.

Med ophævelse af rammen for den nedlagte skydebane ved Nols Sø ophæves samtidig støjkonsekvensområdet omkring området, og det sikres, at der ikke igen kan etableres en skydebane med støjkonsekvenser i store dele af Saltum.

Den gældende miljøklasse for Fårup Sommerland er på 1-5. Den vejledende afstand til forureningsfølsomme formål er for miljøklasse 5 på 150 meter. Med forøgelse af miljøklasse op til 7 forøges den vejledende afstand til 500 meter. Der er i Helhedsplan 13 fastlagt en støjkonsekvenszone på op til 500 meter. Dog er zonen mindre end 150 meter i forhold til de eksisterende sommerhusområde mod sydvest, der ligger ca. 100-150 meter fra Fårup Sommerland. Forøgelse af miljøklassen kan potentielt medføre miljøkonflikter i forhold til sommerhusene.

Ændringerne for Blokhus Camping og Fårup Sommerland har til formål af forbedre vilkårene for turisterhvervet i kommunen. For campingpladsen er ændringen i overensstemmelse med helhedsplanens retningslinje, der fastlægger, at eksisterende campingpladser skal kunne udvides op til 500 enheder for at sikre økonomisk bæredygtighed.

Afhjælpende foranstaltninger
Ved detailplanlægning for Fårup Sommerland bør der foretages en zonering, for at sikre, at de høje forlystelsesanlæg placeres i god afstand til både sommerhuse og boliger i det omkringliggende åbne land.

Opsummering

Den samlede vurdering af ændrede retningslinjer og generelle rammer for natur og landskab er vist i skemaet nedenfor. I skemaet er kun medtaget ændringer, som vurderes at have indvirkning på miljøet.

Miljøtema

  Bemærkninger
Klima    
Ressourcer    
Vand    
Jord    
Luft    
Støj   Positiv indvirkning pga. ophævelse af ramme for nedlagt skydebane. Potentiel negativ indvirkning pga. forøgelse af de tilladte miljøklasser for Fårup Sommerland.
Natur   Potentiel negativ indvirkning pga. udvidelse af campingplads i fredskov.
Landskab   Potentiel negativ indvirkning pga. arealudlæg i områder med beskyttelseszoner omkring fortidsminder.
Potentielt negativ visuel indvirkning på landskab pga. forøget bygningshøjde i Fårup Sommerland.
Kulturarv   Potentiel negativ indvirkning pga. arealudlæg i områder med beskyttelseszoner omkring fortidsminder.
Vandmiljø    
Befolkning og samfund   Positiv indvirkning pga. forbedrede rekreative muligheder for befolkningen og bedre vilkår for turisterhvervet.

Der henvises til Overvågning for en generel beskrivelse af overvågning af miljøtilstanden i Jammerbugt Kommune. Der foreslås ikke yderligere overvågning.

Skovrejsning

Miljøvurderingen for emnet "Skovrejsning" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med ny arealudpegning i tilknytning til helhedsplanens retningslinje for skovrejsning.

Retningslinjen for skovrejsning i helhedsplanen ændres ikke, men arealudpegning for skovrejsning justeres.

Ved Brovst Nord udlægges et nyt areal på ca. 28,7 ha som skovrejsningsområde i sammenhæng med eksisterende skovrejsningsområder. En mindre område ved Brovst på 6,8 ha udtages af planlægningen, så der netto planlægges for en forøgelse af arealer til skovrejsning på 21,9 ha.

Erhvervs- og Vækstministeriets "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2017" beskriver de rammer og krav, som kommuneplanen skal respektere.

 • Kommunerne skal som udgangspunkt planlægge for udvidelse af arealer til skovrejsning og udpege nye erstatningsskovrejsningsområder, hvis de eksisterende skovrejsningsområder reduceres, så den samlede udstrækning af arealet med skovrejsningsområder i en kommune som minimum fastholdes. Ligeledes skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder, hvor skovtilplantning er uønsket af hensyn til eksempelvis natur-, landskabs-, geologiske og kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige med skov. Områder hvor skovrejsning er uønsket, skal som udgangspunkt fastholdes.

Det vurderes, at forslaget til Kommuneplan 2017 opfylder de statslige interesser for området.

Befolkning, sundhed og samfund

Området ved Brovst, der er budpeget til skovrejsning, er i Helhedsplan 13 udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Udpegningen i Helhedsplan 13 skyldes, at området ligger i en nu ophævet undersøgelseszone for omfartsvej ved Brovst. Med udpegningen som skovrejsningsområde opnås mulighed for etablering af ny skov, der sammenbinder de eksisterende skovrejsningsområder øst og vest for Brovst til et sammenhængende skovområde og dermed mulighed for at forbedre en fremtidig skovs rekreative værdi.

Natur

Der foretages revidering af arealudpegninger for skovrejsning. Det vurderes, at de samlede arealudpegninger til skovrejsning vil bidrage til opfyldelsen af det nationale mål for skovrejsning og være med til at fremme hensynet til friluftsliv og rekreative interesser, samt biodiversitet.

En større sammenhæng i skovrejsningsområder kan øge naturværdien i nye skovområder og deres funktion som biologiske korridorer.

Landskab

Skovrejsning har både positive og negative effekter i forhold til de landskabelige værdier. Hvor nye skove rejser sig i ellers skovfattige områder kan de nye skove være med til at berige landskabsoplevelsen andre steder vil det sløre landskabsoplevelsen.

Opsummering

Den samlede vurdering af den ændrede arealudpegning til retningslinjen for skovrejsning er vist i skemaet nedenfor. I skemaet er kun medtaget ændringer, som vurderes at have indvirkning på miljøet.

Miljøtema

  Bemærkninger
Klima    
Ressourcer    
Vand    
Jord    
Luft    
Støj    
Natur   Positiv indvirkning ved øget skovareal for naturområder og biologisk værdi.
Landskab   Etablering af nye skovområder kan påvirke landskabsoplevelsen
Kulturarv    
Vandmiljø    
Befolkning og samfund   Positiv indvirkning, fordi der skabes mulighed for forbedring af de rekreative værdier i området og af bynær natur.

Der henvises til Overvågning for en generel beskrivelse af overvågning af miljøtilstanden i Jammerbugt Kommune. Der foreslås ikke yderligere overvågning.

Overvågning

Jammerbugt Kommune udfører løbende overvågning af en lang række af de miljøforhold, der kan blive berørt af forslaget til Kommuneplan. Nedenfor er angivet en (ikke udtømmende) liste over overvågning af miljøforholdene i Jammerbugt Kommune. For disse forhold foreslås der ikke yderligere overvågning.

 • Overvågning af befolknings-, bolig og erhvervsudviklingen sker løbende via den kommunale statistik, og i forbindelse med revision af helhedsplanen hvert 4. år.
 • Tilstanden i kommunens naturområder overvåges via kommunens tilsyn med naturområderne og projekter der kan berøre beskyttet natur kræver forudgående tilladelse.
 • Miljøbelastning fra virksomheder og andre anlæg, f.eks. støjende fritidsanlæg, der kan give anledning til forurening overvåges via kommunens miljøtilsyn og miljøsagsbehandling i forbindelse med nyanlæg eller udvidelser/ændringer.
 • I behandling af ansøgninger om byggetilladelse vil det blive kontrolleret, om bebyggelse og andre projekter etableres i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser.
 • Kulturarvsinteresserne overvåges i form af forundersøgelser og eventuelt udgravninger i forbindelse med de enkelte bygge- og anlægsprojekter.
 • Trafikken på de kommunale veje overvåges via kommunens generelle trafiktælleringer og supplerende tællinger i forbindelse med konkrete projekter, der kan have væsentlig indvirkning på trafikken.
 • Vandforbrug og grundvandskvaliteten overvåges via indberetninger af indvundne vandmængder og kontrol med vandkvaliteten i indvindingsboringer.
 • I lokalplanlægningen overvåges det, om planerne er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser.