Arealforbrug

5.1 Arealforbrug og adgangsforhold

Udlæg af nye arealer til ferie- og fritidsanlæg skal foretages med det lavest mulige arealforbrug og med sikring af offentlige adgangsmuligheder til kysten og andre områder, der er attraktive til fritidsanvendelse. Ved inddragelse af arealerne skal disse forhold sikres i lokalplanbestemmelserne for arealerne. Eksisterende, uudnyttede arealer til ferie- og fritidsanlæg skal udnyttes frem for udlæg af nye arealer, medmindre særlige forhold kan begrunde nyudlæg.

Med henblik på at begrænse arealforbruget i det åbne land skal udlæg af nye arealer til ferie- og fritidsanlæg foretages med det lavest mulige arealforbrug.

5.2 Planlægning af regionale ferie- og fritidsanlæg

Ved planlægning af regionale ferie- og fritidsanlæg lægges der særlig vægt på påvirkning af omgivelserne jf. liste i redegørelsen nedenfor.

Ferie- og fritidsanlæg af regional betydning omfatter: Sommerhuse, hoteller, moteller, vandrerhjem, campingpladser, feriecentre, feriebyer, fritidshavne og andre større anlæg med overnatningsmulighed.

Endvidere omfatter det større aktivitetsanlæg, der har mere end et lokalt kundeopland. Dette er f.eks. golfbaner, motorbaner, skydebaner, forlystelsesparker, dyreparker m.v.

Ved planlægning af ferie- og fritidsanlæg af regional betydning lægger Kommunalbestyrelsen vægt på, at påvirkninger af omgivelserne beskrives. I efterfølgende skema er der en oversigt over punkter, en nyudpegning af et ferie- og fritidsanlæg skal gennemgå.

Planlægning af ferie- og fritidsanlæg af regional betydning bør omfatte:

- Visualisering af anlæggets indpasning i og samspil med landskabet
- Miljømæssige konsekvenser af anlægget på lokal- og fjernområdet, herunder trafikbelastning, støj, slid og lignende
- Andre belastninger af eksisterende anlæg og funktioner
- Påvirkning og sikring af de biologiske og landskabelige værdier i og i nærheden af de planlagte arealer
- Sikring af offentlighedens adgang til området og mulighed for flersidig anvendelse
- Mulighed for kollektiv trafikbetjening og forbindelse med det regionale stinet
- Mulighederne for genbrug af eksisterende anlæg/bygninger
- Afledte, positive virkninger, der forventes for helårssamfundet
- Realistisk vurdering af behov, besøgstal, belægningsprocenter og anlægs- og driftsbudgetter

Hvis anlægget vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der i redegørelsen til planforslaget indgå en vurdering af virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde

Jammerbugt Kommune har mange ferie- og fritidsanlæg af regional betydning (fyrtårne), og disse er grundlaget for den store turistomsætning i kommunen. Meget peger på, at fremtidens turister i højere grad vil vælge ferier efter fyrtårne.

Retningslinjen understreger Kommunalbestyrelsens ønske om at knytte arealer til eventuelle nye, regionalt betydende overnatningsanlæg til allerede eksisterende områder frem for en spredning i det åbne land, som påvirker natur og landskab. Hermed opnås samtidig en understøtning af den service, som findes i de pågældende byer og områder.

For at overnatningsanlæggene ikke skal virke for dominerende, skal størrelsen på anlægget tilpasses områdets størrelse. Enhedsstørrelserne udgør planlægningsforudsætninger, som kan fraviges i mindre omfang, hvis det er begrundet, samt hvis der er forhold, der taler herfor.