loading image
Henter kort...
static-map

Torslev - Attrup

Torslev-området omfatter en del af Torslev sogn, idet den nordligste del af sognet, Skovsgaard by, er beskrevet under Skovsgaard området. Området grænser op til Øland, Brovst, Skovsgård, Skræm og Trekroner.

Torslev og Attrup rummer en forhistorie og markerer sig tydeligt inden for visse områder, som aktør på niche-områder, som gør området interessant og til et godt eksempel for andre landdistrikter.

Torslev og Attrup er to landsbyer beliggende i pæn afstand fra overordnet infrastruktur, men med en rig forhistorie i kraft af at området tidligere har ligget tæt ved datidens infrastruktur - vandvejene.

Beliggenheden ved fjorden og på afgrænsningen mellem lavland og bakkeøer gør mange af områdets bebyggelser attraktive i form af udsigtsmuligheder over "Limfjordslandet".

Torslev-området har en befolkningstæthed på 22 indbyggere pr. km². Indbyggertallet i Torslev sogn er faldet fra ca. 1.200 omkring 1975-1980 til nu ca. 900 indbyggere i selve sognet. Til- og fraflytningen er årlig på 13-14% af befolkningen. Der er 47% kvinder og 53% mænd.

Torslev-området er på 26 km², der er 495 borgere og 252 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,0.

Torslev landsby har 133 beboere. I løbet af de seneste 12 år er der opført to nye boliger.

Attrup landsby har 52 beboere.

Den offentlige service består overvejende af kirker, spejderhytter, forsamlingshuse og lignede. Ved havnen i Attrup findes en havnecafe med sejlklub, som er udlejet somrestaurant. I området findes endvidere kirker og forsamlingshus til fremme af foreningslivet. Lystbådehavnen har betydning med aktiviteter ved Limfjorden, og tiltrækker borgere fra et stort opland. Der er sejlklub i Attrup, men ellers er foreningslivet især lokaliseret i Skovsgaard omkring skole og multihal.

Området gennemskæres ikke af overordnet infrastruktur.

Torslev og Attrup har i forhold til befolkningsunderlaget et forholdsvist aktivt erhvervsliv med ca. 226 arbejdspladser - og spiller ikke mindst en betydning inden for hotelområdet, hvor Kokkedal markerer sig som en markant aktør, der rækker langt ud over Jammerbugtens grænser. "Råd og Dåd" og andre institutioner i området beskæftiger også en del. Der er 48 hotelsengepladser og to sommerhuse i området.

Alsbjerg er et af de højeste punkter i Jammerbugt Kommune. Ældre kilder fortæller, at skove i Alsbjerg og Kokkedal blev helt nedhugget i 1600-tallet i forbindelse med anlæggelse af skanseanlæg og brug for brændsel. I dag er Torslev sogn et af de mest skovfattige i kommunen, men engang har området været skovklædt.

I Hvisselhøj ved Alsbjerg ligger den mest ejendommelige jættestue, forsynet med to bikamre. Der er et 8 m langt hovedkammer, og bag dette et 4,5 m langt kammer, og bag det et 2 m langt kammer. Det blev udgravet i 1915, hvor man fandt flere flintøkser, ravperler, lerkar og flintdolke. Denne jættestue er helt enestående i landet. I Trinnemose i Torslev sogn er gjort et fund beslægtet med store våbenofringer andre steder i landet, med bronzebeslag til sværdskeder, ringe, øskener og spænder til ridetøj.

Kokkedal har senmiddelalderlige herregårdsbygninger. Kokkedal lyser op over de lave Limfjordsenge med hvide kamgavle og knejsende spir, der rejser over en af de få gamle løvskove i den barske egn. Kokkedal ligger i kystklinten med et indskåret voldsted, hvis skrænter rejser sig stejt af brede vandfyldte grave. Der er lavet dæmninger for at opretholde vandstanden. Kokkedal, der var slægten Banners hjemsted, blev ombygget med høje grundmurede huse omkring 1550 af den fra reformationstiden kendte Erik Eriksen Banner. Af de oprindelige fire fløje er tre bevaret samt rester af voldgrave og dæmningsanlæg. Kokkedals trefløjede hovedbygning fra 1550 og trappetårn fra ca. 1600 og anlæggets tilhørende volgrave er bygningsfredet i 1918.

Torslev dyb er af ejeren af Bratskov Hovedgård og staten afvandet i både 1917 og i 1952. Vejlen ved Oxholm i bunden var allerede forsøgt inddæmmet omkring 1786-1806, udført i 1917-21, og der skete en fornyet tørlægning 1952-59.

Alsbjerg
Kokkedal skoven

Torslev Forsamlingshus
Attrup Sejlklub
Legeplads ved campingplads i Attrup

Erfaringsopsamling Råd og Dåd / Skovsgaard Hotel
Samværsplads ved Attrup Camping
Naturstier (spejdere)