Landbrug

12.23 Fritliggende gyllebeholdere

Der meddeles normalt landzonetilladelse til, at gyllebeholdere kan placeres uden tilknytning til driftsbygningerne, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer taler afgørende imod placeringen.

Det kan være nødvendigt, at gyllebeholdere placeres uden tilknytning til driftsbygningerne pga. færdselsmæssige forhold, eller fordi væsentlige dele af jordtilliggendet ligger løsrevet fra driftsbygningerne. I andre tilfælde kan miljømæssige forhold hindre/ vanskeliggøre en placering ved driftsbygningerne.

Dog gælder, at der skal meddeles landzonetilladelse til en af hensyn til markdriften ønsket placering af en gyllebeholder, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer taler afgørende imod placeringen. En landzonetilladelse skal være betinget af, at gyllebeholderen afskærmes med stedsegrøn beplantning, f.eks. minimum tre rækker træer/buske inden for et 5 meters bredt beplantningsbælte, og at gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften.

En evt. overdækning skal være i afdæmpet farver og uden reklamer.

12.24 Hytter til frilandssvin, fårehold og lign.

Etablering af 8 hytter eller derover kræver landzonetilladelse, og der kan stilles krav til beliggenhed og udformning.

Hytter (shelters) til svin, får og lignende vil ofte være talrige og blive placeret fritliggende i det åbne land uden tilknytning til bebyggelsesarealer. Derfor vil 8 hytter eller derover kræve landzonetilladelse.