Landskaber

9.1 Særligt værdifulde landskaber

De særligt værdifulde landskaber, der er vist på kortet, skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Der er under udpegning af de særligt værdifulde landskaber lagt vægt på områdets betydning for oplevelsen af egnen eller Nordjylland som helhed. Der er endvidere lagt vægt på, hvorvidt området har væsentligt geologiske, kulturhistoriske og biologiske indhold.

Udover at beskytte disse landskaber mod byggeri, anlæg og lignende, er det vigtigt, at landskabernes karakteristiske træk ikke udviskes, f.eks. ved ikke at anlægge søer i alle moser, ikke at plante læhegn overalt, ikke visuelt at opdele større, sammenhængende landskabsrum m.v. Tilsvarende bør der vises tilbageholdenhed med at udviske de egenskarakteristiske træk i andre karakterfulde landskaber.

9.2 Større uforstyrrede landskaber

De større uforstyrrede landskaber, der er afgrænset på kortet, skal så vidt muligt friholdes for etablering eller udvidelse af anlæg og støjkilder med en stor påvirkning af omgivelserne. Kan et anlæg ikke undgås, skal det placeres og udformes, så det præger landskabet mindst muligt.


De uforstyrrede landskaber er generelt "almindelige" områder præget af land- og skovbrug, landsbyer, småveje osv. Udpegningen afhænger ikke af særlig landskabelig skønhed. De udpegede landskaber er som minimum 100 km².

De større uforstyrrede landskaber er afgrænset ved at udvælge typer af anlæg, der har en betydelig visuel, støjmæssig og/eller barriereskabende virkning. Alt efter virkningens omfang er der fastlagt en indflydelseszone for anlæggene, typisk fra 0-2 km. For nogle anlæg er de vejledende støjkonsekvensområder lagt til grund ved afgrænsningen.

Større anlægstyper omfatter: Trafikerede veje og jernbaner, større lufthavne, større el-ledninger, grupper af vindmøller (5 eller flere), master, byer over 1.500 indbyggere, større sommerhusområder/feriebyer og lignende, skydebaner m.v.

Store dele af det åbne land er i dag påvirket af store trafik-, energi-, produktions- eller rekreationsanlæg. Der er kun få steder, hvor et uforstyrret landskab fri for visuelt dominerende eller støjende anlæg og aktiviteter kan opleves. Med denne retningslinje søges det sikret, at der ikke sker indgreb i de tilbageværende større landskaber, der er upåvirkede af sådanne anlæg. Nye anlæg må i stedet lokaliseres i mere robuste landskaber, der allerede er påvirket af tekniske anlæg.