FORNY BOLIGMASSEN

En sund og moderne bygningsmasse er den bedste ramme om et godt liv. Vi vil inden 2019 formulere en boligpolitik sammen med boligforeninger, byggesektoren og udlejere, så vi får afdækket roller, ansvar, efterspørgsel og muligheder for at etablere flere sunde og energirigtige lejeboliger. Vi vil sikre både et unge- og et seniorperspektiv, når nye leve-bo-fællesskaber designes. Udbuddet af attraktive lejeboliger i pendlingsoplandet til Aalborg skal øges.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Lave målrettet information til private ud-
  lejere i forhold til at gøre lejeboliger mere
  attraktive for tilflyttere.

 • Samarbejde med udlejere om at energi-
  renovere og modernisere ældre lejeboliger.
 • Afsøge muligheder for at omdanne
  erhvervs- og udlejningsejendomme til
  flergenerations-boliger, studieboliger,
  bofællesskaber med fællesfaciliteter,
  viceværtservice mv.

 • Samarbejde med boligselskaber om at
  udvikle trygge leve-bo-miljøer med sociale
  viceværter for unge i de to uddannelses-
  byer Aabybro og Fjerritslev.

 • Understøtte processen med generations-
  skifte og fornyelse i de ældre parcelhus-
  områder.

 • Lade grundejerforeninger i parcelhusom-
  råder få større ansvar for boligområdets
  udvikling og eksperimentere med eksem-
  pelvis "viceværts"-funktioner.