loading image
Henter kort...
static-map

Lerup

Lerup-området har ikke egentlige byer eller landsbyer. Planområdet grænser op til Tranum, Skovsgaard, Skræm og Hjortdal planområder.

Lerup-området rummer lokaliteter og kulturarv, som er kendt langt uden for Jammerbugtens grænser. Mange af fortidsminder og oldtidsagre mv. er svære at formidle, og denne opgave sker i høj grad gennem naturskole og foreningsliv i de omkringliggende bysamfund.

Det er en stor opgave at værne om de kultur- og naturværdier, som er skabt gennem århundreder. Synliggørelse, fritlægning af gravhøje, begrænsning af tilgroning på høje lokaliteter vil synliggøre kulturarven fra færdselsårer i området.

I byggesagsbehandling, landzoneadministration og naturbeskyttelsesadministration skal vi værne om kulturarven og de natur- og landskabsværdier som området rummer. Synliggørelse af områdets historier i kultur- og fritidslivet skal også ske i samarbejde med turisterhvervet.

Lerup-området har en befolkningstæthed på 10 indbyggere pr. km². Befolkningstallet har varieret mellem 220-170 siden 1970’erne. Til og fraflytningen er lav med årligt 1-2% af befolkningen. Der er 45% kvinder og 55% mænd.

Lerup-området er på 19 km² og har nu ca. 150 beboere og 78 boliger. Husstandsstørrelsen er på 1,9.

Lerup er et sogn med en rig forhistorie og kulturarv, som i dag kun spiller en lille rolle for så vidt angår bosætning og boligbyggeri. Der er ikke udlagt arealer til nye boliger, da der ikke er byer eller landsbyer i området.

Der er næsten ingen offentlig og privat service i området, idet der alene er kirke og en naturskole. Formidling af områdets naturværdier og kultur er den offentlige service, som kan forventes i dette område. Området er stærkt reguleret af fredninger og naturbeskyttede områder af international interesse. Foreningslivet omfatter bl.a. aktiviteter omkring forsamlingshuset.

Området er fri for større infrastrukturanlæg, når der ses bort fra kystvejen, som krydser gennem området i den sydlige del.

Lerup er et typisk naturområde med tomme landbrugsbygninger og enkelte husdyrbedrifter, som i visse sammenhænge finder ændrede anvendelser til kunsthåndværk mv. En tidligere planteskole i Lerup er lukket i 2009. Der er ca. 45 arbejdspladser i området.

Lerup Bavnebjerg er med sine 82 m Jammerbugt Kommunes anden højeste punkt, og det 16. højeste punkt i Nordjylland. Nord for Lerup falder det høje land i temmelig stejle skrænter, der ligesom fjeldskrænter i Norge kaldes ”lier”. Fra lierne går de mærkelige smalle og dybe kløfter, Fosdalen og Langdalen, ind i højlandet. I Fosdalens, der oprindeligt er et overdrev tæt, inderste ende, tæt ved Lerup Kirke udspringer den gamle helligkilde Vor Frue Kilde, hvorfra et lille bækløb følger dalbunden mod nord. Kilden skulle være særlig stærk på Marias fødselsdag den 8. september. I århundreder har folk valfartet til Vor Frue Kilde i Fosdalen, og det menes at være lige som at tage kurbad i moderne tider, da man opholdt sig ved kilden i én til to uger, ja måske op til en måned. Der blev tradition for at afholde markeder i Lerup - Kildemarkedet. Der blev afholdt Kildemarked den 3. juli på Vor Frue Dag, men efterhånden udartede det sig med ”grov uskikkelighed” og præsten klagede over det i 1585. Det blev flyttet først til Skræm, og senere til Han Herred’s hovedstad Fjerritslev.

Fosdalen er en langdal, der skærer sig ned gennem den gamle kystlinie, Stenalderhavet mellem Svinkløv og Tranum. Oprindeligt var Fosdalens skrænter kun bevokset med lyng, græs og enebærbuske, men så blev området fredet i 1902, hvor det blev bestemt, at ingen husdyr måtte færdes på arealerne. Lyngen blev kvalt af den bevoksning, som køer og får tidligere havde holdt nede. Fosdalen forvandles på få årtier til et vildnis.

Oppe bag Fosdalen ligger Lerup Kirke i et område med 70-80 gravhøje, fredede oltidsagre og spor af ældgamle veje. Lerup kirke rummer kalkmaleri af adelsvåben, dateret ca. 1550. Lerup Kirke er et eksempel på en af vendsyssels ældste granitkirker med tilknyttede bosteder, som må formodes at være blandt de ældste i Vendsyssel (pga. at de ender på -rup).

Ved Janum - ca. 2 km syd for Lerup - ligger området Lundhøje, der har Jyllands største istidsvandreblok, Janum Kjøt. Den 6 m lange sten af gnejsgranit er gravet fri. Sagnet siger, at når store ting sker, slår vandrefalken sig ned på stenen.

Egebjerg ligger ca. 400 m syd for Janum Kjøt og er lyngklædte bakker med tre anselige olddtidshøje. Området træder ikke tydeligt frem i dag pga. tilvoksning. Der findes egekrat ved Lerup Kirke Krat ved den øvre ende af Fosdalen.

I Rødland Hede i den sydlige del af Lerup Sogn er oldtidsagre blevet sikret ved fredning, og de gamle mark-skelsvolde er bevaret i en højde af ca. 50 cm.

Der er et sagn, der handler om ”Trolden i Stagsted”, der udspiller sig i området omkring Hingelbjerg.

Fosdalen
Rødland Hede
Janum Kjøt
Egebjerg

Telling Forsamlingshus
Fosdalen Naturcenter

Telling forsamlingshus