Digital plan

Helhedsplan17 er den anden digitale kommuneplan, og den findes ikke i den traditionelle, trykte papirudgave.

Den digitale plan rummer mange faneblade og enkeltsider, og i nedenstående oversigt fremgår det, hvor de enkelte dele af kommuneplanstoffet kan findes i den digitale plan:

Redegørelse for hvordan Helhedsplan17 forholder sig til den overordnede planlægning kan findes i fanebladet politikker, hvor der for hvert tema er listet op, hvilke samarbejdspartnere der er og inden for hvert tema. 

Agenda 21 og klima er tænkt ind i hvert tema, og det indgår også som en del af "Redegørelser og analyser". 

Redegørelse for hvordan Helhedsplan17 forholder sig til sektorlovgivning fremgår til under under fanebladet retningslinjer. 

I retningslinjedelen er de enkelte temaer kort introduceret, og der er refereret til særlige regelsæt, der har betydning for kommunalbestyrelsens administration af områderne.

Redegørelse for den hidtidige gældende planlægning i Jammerbugt Kommune kan findes flere steder. På forsiden under punktet "Redegørelser og analyser" er der samlet en række information, hvor ændringer i forhold til det hidtidige grundlag er beskrevet. Der er i datablade en beskrivelse i forhold til befolkningsudviklingen, erhvervsudvikling og byggeriet, de dialogprocesser som ligger til grund for Helhedsplan17 med både planstrategi og tidligere planer samt en konkret miljøvurdering af nye udlæg i forhold til de tidligere planer. 

I fanebladet "rammer" er der under hvert lokalområde en oversigt over konkrete igangværende projekter, og de konkrete områder rummer link til allerede vedtagne lokalplaner i det bestemte område.

Redegørelse for planlægningsmæssig begrundelse for udlæg i kystzonen kan findes under opgørelsen i datablade, særligt afsnit om arealudlæg. I miljøvurderingen / miljørapporten der er en nærmere beskrivelse og miljømæssig vurdering af de enkelte udlæg.

Redegørelse for oplysninger om mål for befolknings- og erhvervsudviklingen fremgår af kommunens vision og planstrategi.

Redegørelse for hvordan Helhedsplan17 forholder sig til den regionale udviklingsplan kan ses i planstrategien samt i analysen "turistpolitiske overvejelser".

Redgørelse for hvordan Helhedsplan17 forholder sig til kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen, planstrategien, kan ses i borgmesterens indledning.

Redegørelse for hvordan Helhedsplan17 forholder sig til beskyttede områder efter anden lovgivning, arealreservationer, råstofplan og vand og naturplaner er uddybet i retningslinjerne.

Redegørelse for sammenhæng med kommuneplanlægning i nabokommunerne er angivet i retningslinjerne for de emner, hvor det er relevant. 

Redegørelse for den statslige trafikplan og trafikselskabernes trafikplan kan ses beskrevet under fanebladet politikker, rammevilkår. Desuden indeholder retningslinjerne under trafikanlæg oplysninger om kollektiv trafik.

Redegørelse for VVM anlæg kan ses under retningslinjerne, tekniske anlæg.

Redegørelse for detailhandel kan ses under retningslinjerne i punktet detailhandel.

Redegørelse for offentlighedens indflydelse på den gennemførte proces ses på forsiden under "redegørelser og analyser" og punktet "dialog", hvor processen er nærmere beskrevet.

Miljøvurdering af nyudlæg er beskrevet i under "redegørelser og analyser" og punktet "miljøvurdering".