Teknisk anlæg, virksomhed og VVM

Tekniske anlæg

Større tekniske anlæg er både en forudsætning for og et resultat af det moderne samfund, men betyder samtidig store indgreb i natur og landskab, og med nye tekniske muligheder opstår der behov for nye større tekniske anlæg. Opgaven er at sikre en placering med færrest muligt gener for landskab og befolkning og samtidig sikre den mest optimale udnyttelse.


Vindmøller

I Helhedsplan17 er der ikke udlagt nye vindmølleparker. Men Helhedsplanen indeholder syv vindmølleområder.

Tre vindmølleområder Nørre Økse Sø, Rendbæk Øst og Thorup-Sletten videreføres i Helhedsplan17.

Derudover findes 4 områder som er fuldt udbygget med store møller, det være sig Saltum kær, Drøstrup, Klim Fjordholme og Østrup.

Virksomheder

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkning på miljøet og om­givelserne i form af støj, luft og forurening. For at sikre og forbygge genemæssige konflikter udpeges der en række vejledende konsekvensområder, hvor indenfor der i den konkrete sagsbehandling skal afdækkes, hvilke aktiviteter der kan placeres i disse områder. Konsekvensområderne kan påvirke planlægningen væsentligt eller direkte hindre, at det ønskede kan gennem­føres.


VVM

VVM står for vurdering af virkning på miljøet. VVM-pligtige anlæg antages at påvirke miljøet væsentligt. VVM-pligtige anlæg må først realiseres, når der er tilvejebragt kommuneplanretningslinjer ledsaget af en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkninger på miljøet i bred forstand – en miljøkonsekvensvurderingsrapport. I Jammerbugt Kommune vil det eksempelvis dreje sig om vindmølleprojekter og omfartsveje.