Tekniske anlæg indenfor kystnærhedszonen

11.12 Tekniske anlæg i kystnærhedszonen

Nye, synlige tekniske anlæg bør ikke etableres i kystnærhedszonens område A. Hvis placering i kystnærhedszonen er nødvendig, skal anlæg placeres i område B eller C landværts eksisterende anlæg eller byzone.

I forbindelse med placering af tekniske anlæg skal der tages særlige hensyn til kystnærhedszonen. Om tekniske anlæg gælder ifølge Planloven, at der skal være en særlig planlægnings­mæssig eller funktionel begrundelse for placering i kystnærhedszonen.

Sikring af kysternes landskabelige værdi varetages blandt andet ved, at der normalt ikke meddeles landzonetilladelse til tekniske anlæg i kystnærhedszonens område A. Retningslinjerne om kystnærhedszonen ses her.