Sommerhuse og fritid

12.17 Sommerhuse og gæstehuse

Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til at opføre et sommerhus i landzone.

Jammerbugt Kommune meddeler normalt ikke landzonetilladelse til at opføre et sommerhus i landzone, idet dette er i strid med formålet med landzonebestemmelserne. Derimod meddeles der normalt landzonetilladelse til at opføre et sommerhus i et område, hvor der i forvejen er tinglyst en deklaration om bebyggelse til fritidsformål, og det pågældende område i Helhedsplanen er udlagt til fremtidigt sommerhusområde.

Der meddeles landzonetilladelse til opførelse/ indretning af et gæstehus/ anneks i tilknytning til en bolig på vilkår af:

  • at bebyggelsen medregnes i beboelseshuset bruttoareal,
  • at der ikke indrettes køkken, (tekøkken er tilladt)
  • at ved nybygning skal bebyggelsens taghældning være tilsvarende den eksisterende beboelsesbygning,
  • at ved tilbygning skal materiale- og farvevalg samt taghældning være tilsvarende den eksisterende beboelsesbygning ud fra et landskabshensyn,
  • at bebyggelsen ikke gøres til genstand for særskilt udlejning (folkeregisteradresse),

12.18 Fritidsanlæg

Der meddeles på baggrund af en konkret vurdering normalt landzonetilladelse til at etablere mindre fritidsanlæg som f.eks. minizoo, mindre dyreparker, fiskeparker og lignende, der ikke forudsætter større anlægs- eller byggearbejder (lokalplanpligt).

Jammerbugt Kommune kan godkende mindre fritidsanlæg som f.eks. minizoo, mindre dyreparker, fiskeparker og lignende, der ikke forudsætter større anlægs- eller byggearbejder, men der gives normalt ikke landzonetilladelse til større, uplanlagte fritidsanlæg i landzone, og der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til væsentlig areal- eller bygningsmæssig udvidelse af bestående, uplanlagte fritidsanlæg.

12.19 Etablering af ferielejligheder i eksisterende landbrugsbygninger herunder bed & breakfast

Der meddeles normalt landzonetilladelse til at indrette et mindre antal ferielejligheder (max. 10 stk.) i landbrugets overflødige driftsbygninger, herunder også stuehuse, medmindre væsentlige planlægningsmæssige hensyn taler imod.

Der meddeles normalt tilladelse til at indrette et mindre antal ferielejligheder i landbrugets overflødige driftsbygninger, herunder også stuehuse, medmindre væsentlige planlægningsmæssige hensyn taler imod. Praksis er at der normalt meddeles tilladelse til maksimalt 10 lejligheder. Der skal forinden meddelelse af landzonetilladelse indhentes udlejningstilladelse fra Erhvervsstyrelsen

 

Etablering af flere end 10 lejligheder skal vurderes i hvert enkelt tilfælde med henblik på afklaring af lokalplanpligt.

 

Tilladelsen betinges af, at lejlighederne/ værelserne alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. marts - 31. oktober og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekender og lignende.

12.20 Spejderhytter

Der meddeles normalt landzonetilladelse til at opføre spejderhytter, når de placeres fritliggende i det åbne land og uden for beskyttede eller fredede områder.

Efter konkret vurdering stilles der vilkår om:

  • Hytten alene anvendes til spejderformål eller tilsvarende aktivitet.
  • Hytten fjernes senest 3 år efter aktivitetens ophør.
  • Hyttens udseende og beliggenhed.
  • Skiltning skal opfylde Naturbeskyttelseslovens bestemmelser

Vilkår tinglyses og noteres i BBR.

12.21 Jagt- og fiskerihytter

Der meddeles normalt ikke landzonetilladelse til at opføre jagt- og fiskerihytter i det åbne land.

Jagt- og fiskerihytter er bygninger, der anvendes rekreativt. De anses ikke som erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for hverken landbrug, skovbrug eller fiskeri, og derfor meddeles der normalt ikke landzonetilladelse til at opføre jagt- og fiskerihytter i det åbne land.

12.22 Skydeplatforme, foderhuse m.v.

Der meddeles normalt ikke landtilladelse til opførelse af skydeplatforme, foderhuse m.v. i det åbne land.

Der kan, efter konkret vurdering, meddeles landzonetilladelse til opsætning af foderhuse og skydeplatforme uden for særligt landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde, som Natura 2000 habitatområde og som særligt biologisk interesseområde. Skydeplatformene skal være udformet og placeret i overensstemmelse med reglerne i jagt-og vildtforvaltningsloven.

 

Foderhuse skal være af træ i sort, mørkbrun, mørkgrå, mørkgrøn eller træets naturlige farve. Højden må som udgangspunkt ikke overstige 1,80 m og omfang på maks. 2 m² (maks. 200 l rumindhold).

 

Skydeplatforme, foderhuse, vaskepladsen, brandtårne, læsseramper og lignende på skovbrugsejendomme og landbrug med skovbrugsdrift anses for at være anlæg, der er nødvendige for skovdriften og kræver ikke landzonetilladelse.

 

Skydeplatforme skal være udformet og placeret i overensstemmelse med reglerne i jagt-og vildtforvaltningsloven.

 

Småbygninger, der kan opføres uden tilladelse fra planloven, kræver på fredskovspligtige arealer tilladelse efter skovloven, med mindre byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for skovdriften.