Søer og terræn

12.31 Søer

Der meddeles normalt landzonetilladelse til at etablere søer på dyrkede landbrugsarealer.

Der meddeles normalt landzonetilladelse til at etablere søer på dyrkede landbrugsarealer, og der meddeles normalt landzonetilladelse til at etablere søer på øvrige arealer i det åbne land, medmindre værdifulde biotoper, særlige arkæologiske interesser eller Naturbeskyttelseslovens interesser trues.

For søer større end 2.500 m² meddeles normalt landzonetilladelse medmindre jordbrugsmæssige forhold, f.eks. højtprioriterede landbrugsområder, taler imod. Der meddeles som hovedregel kun landzonetilladelse til etablering af søer i områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det skønnes, at områdets samlede naturindhold ikke forringes, og der ikke er tale om erstatning af én kategori af natur med anden natur.

Retablering efter udgravning af søen skal være foretaget senest 1 år efter påbegyndelsen.

Bagatelgrænse for landzonetilladelser er ved opgravning af vådområder på under 100 m², som herefter vil få karakter af en lille sø, kræver ikke landzonetilladelse. Bagatelgrænsen gælder også for indhentning af tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven og Natura 2000-områder.

 

Etablering af søer, herunder vandfyldte grusgrave, mergelgrave og lignende i nærheden af Flyvestation Aalborg/Aalborg Lufthavn vurderes efter følgende forhold:

 • Der bør ikke ske etablering af vådområder inden for 6 km fra en flyveplads i forlængelse af landingsbanerne og et bælte parallelt med banen på op til 3 km (område A),
 • Mindre søer under 0,2 ha vandspejl kan derudover etableres inden for 6 km (område B),
 • Mindre søer under 0,2 ha vandspejl kan etableres i et bælte på 6-13 km i forlængelse af landingsbanen (område C), og
 • Søer over 0,2 ha vandspejl kan derudover etableres inden for 13 km (område D). Dog skal der ved etablering af store områder (> 2 ha vandspejl) foretages en nøjere vurdering.

Afstandszoner til flyvepladsen kan ses på kortet til højre herfor. Afstandszoner er vejledende.

 

Voldanlæg i forbindelse med anlæg af sø tillades normalt ikke.

12.32 Put and take søer

Der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af put and take-fiskeri i søer gravet til formålet, dog ikke i søer etableret i områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og/ eller i vandværkernes vandindvindingsområde.

Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til etablering af put and take-fiskeri i søer med et eksisterende dyre- og planteliv. Men der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af put and take-fiskeri i søer, der er gravet til formålet, dog ikke i søer etableret i områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og/eller i vandværkernes vandindvindingsområde. Put and take søer indenfor kystnærhedszonen kræver særskilt planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse.

Følgende vilkår bliver lagt til grund for landzonetilladelsen:

 • Søerne må ikke anlægges i værdifulde moser, enge, heder, overdrev, kilder.
 • Søerne må ikke placeres i regionale naturområder, i fredede områder eller i naturlige områder uden forud tilkendegivelse fra Jammerbugt Kommune.
 • Der må ikke være forbindelse til vandløbssystemer.
 • Der må ikke kunne opstå nabogener med støj og færdsel.
 • Der skal være gode oversigts- og adgangsmuligheder af hensyn til trafiksikkerheden.
 • Mindre bygninger med mulighed for salg af fiskegrej og lign., skure, bænke mv. må ikke opstilles, hvor de vil virke meget synlige og skæmmende på området. Mindre bygninger, der indeholder kiosk, toiletfaciliteter, renserum, opholdsrum og lign., skure, borde og bænke skal fjernes ved virksomhedens ophør (Tinglyses som vilkår).
 • Bebyggelsen skal opføres i træ i sorte, brune eller naturligt grønne farver. Bygningshøjden fastsættes til maks. 3,50 meter og det bebyggede areal må ikke overstige
 • 50 m². Tage skal udføres som saddeltage med hældning mellem 25 og 45 grader og belægges med tag i mørke farver eller med græstørv.
 • Skiltning skal overholde reglerne herom i Naturbeskyttelsesloven.
 • Der må ikke etableres eller anvendes udendørs højttaleranlæg.
 • Udendørs projektørbelysning må kun etableres i nødvendigt omfang på master i maks. 8 meters højde, og belysningen må ikke være dominerende.
 • Der skal anlægges et nærmere bestemt antal parkeringspladser og i en passende afstand fra søen.
 • Voldanlæg tillades normalt ikke.

12.33 Forsinkelsesbassiner

Der meddeles normalt landzonetilladelse til etablering af forsinkelsesbassiner medmindre resultatet af en miljøkonsekvensvurdering taler imod.

Forsinkelsesbassiner for overfladevand vil få karakter af en sø i landskabet. Udover at forsinkelsesbassiner skal miljøkonsekvensvurderes, skal etablering af forsinkelsesbassiner også overholde retningslinje 12.31.

12.34 Terrænændring

Terrænregulering på mere end +/- 0,50 meter kræver landzonetilladelse

Terrænregulering på mere end +/- 0,50 meter kræver landzonetilladelse

 

I lavbundsarealer kan der gives landzonetilladelse til terrænregulering op til +1 meter inden for det bebyggede område. Se også retningslinjen vedr. bebyggelse i potentielle vådområder.

 

I lavbundsarealer tilrådes der af klimahensyn, ved nybyggeri at terrænregulere på op til + 1 m inden for det bebyggede område (20 m omkring bebyggelsen) Denne form for terrænregulering kan derfor ske uden landzonetilladelse.

 

Mileanlæg i forbindelse med spildevandsrensning kan uden landzonetilladelse etableres med en højde op til 1,20 m, når jordbundsmæssige forhold taler for anlæggets højde.