Klima og agenda 21

I det nedenstående kan du læse om forudsætningen for de tiltag, Jammerbugt Kommune har foretaget på klima og agenda 21 området.

I december 2011 blev Jammerbugt Kommunes planstrategi og strategi for klima og Agenda 21 godkendt i kommunal­bestyrelsen. Strategien for klima og agenda 21 skal indeholde kommunal­bestyrelsens mål for kommunens bidrag til en bæredygtig fremtid.

Der er fastlagt mål for: 

 

Bæredygtighedsemner

Kommunalbestyrelsens mål for de 5 temaer;

Mindskelse af miljøbelastning

Sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsressource

Nedbringe CO2 udslippet med 2 % pr. år for kommunens egne bygninger og aktiviteter

Reducere elforbruget indenfor turisterhvervet

Bæredygtig byudvikling

Bygrænsen fastholdes, og byer fortættes

Nye anlæg og boligområder placeres, hvor risikoen for oversvømmelse er lille

Rent overfladevand indgår i rekreativ anvendelse ved nyanlæg og renoveringer i byer

Biologisk mangfoldighed

Pleje og prioritere enestående naturarealer

Reducere tabet af arter i sjældne økosystemer

Reducere tilgroning af lysåbne arealer

Borgerinddragelse

Dialogen sker så lokal og tæt på borgeren som muligt

Deltagere får gode oplevelser, som øger interessen for at gå i dialog

Samspil og koordinering

Samarbejde giver helhedsløsninger med fokus på mere effektiv brug af ressourcer

Partnerskaber med omverdenen sikrer, at større projekter kan gennemsføres

Projektideer lettere kan omsættes til konkrete handlinger

Ovenstående 5 temaer stammer fra planlovens § 33a, der fastlægger hvilke emner, kommunens strategi for klima og agenda 21 skal indeholde.

Begrebet "Agenda 21"

Agenda 21 er en plan for at opnå en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Begrebet stammer fra FN's konference for miljø og udvikling, UNCED, i Rio de Janeiro i 1992. Det var på dette topmøde, at bl.a. rammekonventionen for klimaforandringer blev vedtaget. Agenda 21 går i store træk ud på at tænke bæredygtighed ind i alle sektorer. Det handler således ikke kun om miljø og natur, men også om sundhed og kulturelle og sociale aktiviteter. Dermed er der et naturligt overlap mellem klima og agenda 21 strategien og mange af de visioner og mål, der er opstillet for de enkelte politikområder.

I det nedenstående kan der læses om baggruden for de tiltag Jammerbugt Kommune indtil videre har gjort på klima og agenda 21 området. Det er således de tværsektorelle handlinger, der beskrives herunder.

Klimakommune

Jammerbugt Kommune underskrev den 9. oktober 2009 klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet med aftalen er at sætte konkrete mål for kommunens klimaindsats. Denne indsats sås som en naturlig måde at følge op på målsætningerne i planstrategien og strategien for klima og agenda 21. Med aftalen forpligter kommunen sig til at nedbringe CO2-udslippet med 2 % pr. år i perioden 2009 til 2025. Forpligtelsen gælder i første omgang kun egen virksomhed, men det kan senere udvides til at omfatte hele kommunen. Som klimakommune skal Jammerbugt Kommune:

  • Udarbejde en opgørelse over den nuværende CO2-udledning, hvilket danner grundlag for at følge CO2-reduktionerne år for år.
  • Udarbejde en klimaplan, der beskriver hvordan kommunen vil nå CO2-målet, samt hvilke områder, der skal fokuseres på.
  • Gennemføre denne plan og offentliggøre en opgørelse en gang om året, hvor resultaterne af CO2-reduktionen kan ses.
  • Offentliggøre kommunens igangværende projekter én gang årligt.

Jammerbugt Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening baserer sig på et basisår, som kommunen har fastsat til 2008 – det sidste hele år før borgmestererklæringen blev underskrevet. Der er således udarbejdet CO2 regnskab, som kan ses i redegørelsen under datablade.

Der udarbejdes som de tidligere år også fremover et årligt CO2 regnskab for kommunen som virksomhed. Oversigt

Projekt Praktisk Miljøledelse

Det har været vigtigt at kommunen gik forrest og "fejede for egen dør". Det betyder, at kommunen har lagt indsatsen i egne virksomheder og institutioner. Da der her er tale om driftsvirksomheder, skoler, børnehaver m.v. har det således også været en indsats, der ville kunne række langt ud i kommunen og involvere mange borgere og børn. Det er blevet gjort ved at indføre Projekt "Praktisk Miljøledelse". Praktisk Miljøledelse er et systematisk klima og miljøarbejde, med fokus på ressource-, miljø- og klimamæssige forbedringer i det daglige arbejde. Praktisk Miljøledelse er et system, der anvendes til at udvikle vores miljøpolitik og styre vores praktiske miljøforhold. Det handler om at sætte vores miljøarbejde i system, og er en fortløbende proces. I projektet er det vigtigt, at medarbejderne inddrages. Det giver interesse for projektet. Desuden er det ofte den enkelte medarbejder, der med sin specifikke og praktiske viden om arbejdsrutinerne kan bidrage med løsningerne på mange miljøproblemer. Den praktiske miljøledelse blev indført på;

  • kommunale institutioner
  • kommunale driftsenheder
  • administrative enheder – først teknik- og miljøforvaltningen

Institutioner

Første fase i Projekt Praktisk Miljøledelse omhandlende de kommunale institutioner, blev startet op ultimo 2009. Kommunens klima- og miljømedarbejder afholdt møder med alle skoler og daginstitutioner. Til møderne blev der oprettet et stamblad til hver institution, med plads til at notere status og fremtidige planer og mål i temabokse (forbrug og klima, affald, grønne indkøb og sund mad). Desuden indeholdt stambladet resultatet af den energimærkning som alle kommunale bygninger over 60 m2 har fået foretaget. De energibesparende forslag, der har en tilbagebetalingstid på indtil 5 år, som kommunerne har en lovmæssig forpligtelse til at få gennemført, var ligeledes oplistet. Stambladet indeholdt derudover institutionens el- og varmeforbrug, samt den afstedkomne CO2 udledning i 2008. Der er efterfølgende udarbejdet ét samlet CO2 barometer for daginstitutionerne og ét for skolerne. På samme måde er der lavet ét for deres elforbrug pr. m2 og ét for deres varmeforbrug pr. m2. Stambladene og barometrene ligger på kommunens hjemmeside. På baggrund af projektet blev der udarbejdet en klima- og miljøredegørelse for institutionerne, som beskriver forløbet og konklusionerne på møderne.

Driftsenhederne

Anden fase i Projekt Praktisk Miljøledelse omhandlede de kommunale driftsenheder, både Teknik & Forsyning / genbrugspladser og Vej & Park. Projektet blev afholdt som en række workshops henover foråret i 2011. Projektet havde fokus på at få tænkt klima og miljø ind i det daglige arbejde. Projektet resulterede i to selvstændige klima- og miljøredegørelser, én for Teknik og Forsyning/genbrugspladser og én for Vej og Park. Klima- og miljøredegørelserne understøtter en effektiv rapportering på området og anviser projekter, der bidrager til at nå de opstillede klimamål.

Ledelsen for Vej og Park har på baggrund af en bruttoliste udpeget 8 projektforslag, der udgør handleplanen for Vej og Park i 2012. Projektforslagene er f.eks. nye brændstoføkonomiske maskiner, energigennemgang af materielgårde og kommunikation og kurser om miljø.

I klima- og miljøredegørelsen for Teknik og Forsyning / genbrugspladser er der opstillet og prioriteret en række miljømålsætninger med udgangspunkt i de væsentligste miljøpåvirkninger og miljøpolitikken. De to hovedmiljømålsætninger for Forsyning/genbrugspladser er: Nedsætte forbruget af brændstof og øge sorteringen & genanvendelsen af affald. Projektgruppen har udarbejdet en bruttoliste med 15 forskellige projektforslag/løsninger med ud­gangspunkt i miljøpolitikken, miljømålsætningerne og de væsentligste miljøpåvirkninger. Forslagene er efterfølgende er blevet diskuteret og prioriteret i ledelsen for Teknik og Forsyning / genbrugspladser, som har udpeget 9 projektforslag, der udgør handleplanen for Forsyning/genbrugspladser i 2012. De øvrige projektforslag vil på sigt kunne indgå i efterfølgende handleplaner. Projektforslagene er f.eks. brændstofregistrering, miljøkrav i udbudsmaterialet og sortering & behandling af haveaffaldet.

Administrative enheder

Tredje fase i praktisk miljøledelse omhandler Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektet blev startet op i foråret 2012, og går ud på at indtænke klima, energi og ressourcer i relevante projekter, myndighedsopgaver, driftsopgaver og planer. På baggrund af projektet udarbejdes der en klima- og miljøredegørelse, som også bidrager til den samlede klima- og miljøredegørelse for Jammerbugt Kommune. Den bagvedliggende tanke er, at alle medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen skal kunne bidrage og føle medejerskab til projektet. Således er det de daglige arbejdsopgaver og –processer, der skal undersøges for, om der kan tages mere højde for klima, miljø og ressourcer. Der arbejdes på projektet i efteråret 2012.

Grøn Ordning

Når der opstilles vindmøller i kommunen, har kommunen mulighed for at søge tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn. Aktiviteter der gives tilskud til, er:

  • anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
  • kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

Det er defineret i VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi), hvor meget tilskud, der gives til kommunerne. Energinet.dk administrerer ordningen og beregner dette tilskud ud fra 22.000 fuldlasttimer for den nye vindmølle, hvilket svarer til 22.000 timer x vindmøllens installerede effekt x 0,4 øre/kWh. Det vil sige 88.000 kr. pr. MW. Jammerbugt Kommune har fået penge fra de 2 møller i Saltum Kær samt de 5 møller i Drøstrup. Jammerbugt Kommune har primært brugt pengene på informative og undervisningsmaterialer.

Samarbejder

Som beskrevet deltager kommunen i et netværkssamarbejde med flere af de andre nordjyske kommuner, Region Nordjylland, byggebranchen i Nordjylland, uddannelsesinstitutioner og SmartCityDK om energirigtigt byggeri. Bygninger tegner sig for ca. 40 % af energiforbruget i Danmark, og derfor er det et centralt indsatsområde til at opfylde de overordnede målsætninger om at reducere energiforbruget og dermed mindske CO2 udledningen. Formålet med netværkssamarbejdet er at forstærke Nordjyllands position indenfor byggebranchen. Det skal forstærke viden og løsninger omkring energirigtigt nybyggeri og renovering.

SmartCityDK koordinerer aktiviteter med EnergyVision, som har til opgave at kortlægge, netværke og brande udvalgte områder indenfor energiudvikling i Nordjylland. Jammerbugt Kommune indgår i et samarbejde med EnergyVision (Aalborg Universitet), de nordjyske kommuner (undtagen Læsø Kommune) og Region Nordjylland om udarbejdelse af en strategisk energiplan. Den skal hjælpe kommunen til omstilling til et mindre energiforbrug, der er baseret på mere vedvarende energi. Dermed skal den strategiske energiplan hjælpe kommunen med at nedbringe CO2 udslippet. Som led i en strategisk energiplan er der udarbejdet et energiregnskab for hver af de deltagende kommuner. Energiregnskabet er udarbejdet for 2010. Energiregnskabet anvendes som grundlag for at udarbejde en strategisk energiplan for kommunen.

Bæredygtige lokalplaner

I 2011 blev det besluttet, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde et administrativt værktøj til at tænke bæredygtighed og dermed klima ind i de fremtidige lokalplaner i Jammerbugt Kommune. Baggrunden for beslutningen var, at Jammerbugt Kommune også skulle være med til at bidrage positivt til omlægningen af vaner, så klimaet belastes mindre. Formålet med værktøjskataloget er at skabe et værktøj, der kan anvendes af planlæggere, når der udarbejdes nye lokalplaner. I planloven er det klart defineret, hvilke emner der kan lokaplanlægges for, og værktøjskataloget går skridtet videre og behandler de punkter, hvor bæredygtighed kan tænkes ind i lokalplanens bestemmelser uden at være i strid med planloven. Øvelsen med at se på parametrene i forhold til planloven er en nødvendighed, da loven grundlæggende ikke har til formål at planlægge for miljø- og klimamæssige forhold.

Compact of Mayors - international klimaaftale

Compact of Mayors er verdens største klimakoalition mellem borgmestre og embedsmænd. Jammerbugt Kommune underskrev Compact of Mayors-aftalen den 2. dec. 2015.

Formålet er at dele viden, data og erfaringer om byers og kommuners klimaarbejde verden over – både klimaforebyggelse og klimatilpasning. Som deltager i Compact of Mayors skal kommunen, som geografisk enhed, dels reducere udledningen af drivhusgasser, og dels skal kommunen gøres mere modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

Jammerbugt Kommune vil på sigt blive nødt til at skulle forholde sig til de klimaudfordringer, vi står overfor, både hvad angår klimatilpasningen og kommunens drivhusgas-emissioner, så ved at deltage i Compact of Mayors vil kommunen få et forspring, som vi dermed forhåbentlig kan udnytte til at brande os på. Ved at deltage i Compact of Mayors synliggør Jammerbugt Kommune sin grønne indsats og som nævnt vil det kunne tiltrække kapital til grønne projekter.

De data, der skal indberettes til Compact of Mayors, er inden for 6 overordnede sektorer. Det er stationær energi, transport, affald, industrielle processer, land- og skovbrug samt anden udledning uden for den geografiske afgrænsning, men som et resultat af kommunens aktiviteter.