Klima

Ifølge Regeringsgrundlaget skal alle kommuner udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning inden udgangen af 2013. Det betyder, at Jammerbugt Kommune skal tage stilling til klimaforandringerne og lave en plan for hvordan kommunen skal tilpasses disse forandringer. De væsentligste forventede ændringer af vejrforhold er:

  • Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl.
  • Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
  • Varmere somre. Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.
  • Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark.
  • Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.
  • Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om vinteren.

Klimatilpasningsplanen skal være med til at forebygge konsekvenserne ved det ændrede klima.

Du kan se Klimatilpasningsplanen via dette link.

EU vedtog i 2007 et oversvømmelsesdirektiv, som medlemslandene skulle indarbejde i deres lovgivning. I denne forbindelse er der blevet udpeget 10 risikoområder i Danmark. Udpegningen er foretaget ud fra økonomiske betragtninger. Jammerbugt Kommune er ikke omfattet af et risikoområde, det til trods for at kommunen generelt er meget lavtliggende, og en vandstandsstigning i havene kan få væsentlige konsekvenser for dele af kommunen.

Jammerbugt Kommune har lavet en indledende kortlægning af, hvilke områder der bliver berørt ved kraftigere regnskyl. Kortlægningen er baseret på en strømningsberegning ud fra en terrænmodel af kommunen, hvorved lavninger i terrænet er kortlagt som potentielle oversvømmelsesområder. Kortene skal opfattes som en screening, der giver et overblik over mulige risikoområder i kommunen. Angivelsen af risikoområder betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer nu eller i fremtiden, da kortene udelukkende er lavet ud fra vand på overfladen, og der er ikke taget hensyn til absorbering i jorden, dræn eller kloakering. I forbindelse med konkrete sager om oversvømmelser børdet pågældende område undergå en nærmere analyse, hvor der tages hensyn til netop disse forhold.

Kortlægningen af potentielle risikoområder skal tages med forbehold, men kortlægningen må forventes at angive en stor del af de områder, hvor der kan forekomme høj vandstand på terræn ved kraftigere regnskyl.

I forbindelse med Spildevandsplan 2010-2015 har Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S besluttet at tage højde for de varslede klimaændringer. Jammerbugt Kommune har indført ny dimensioneringspraksis for afløbssystemerne. På grund af klimaændringerne vil afløbssystemerne fremover blive udsat for kraftigere belastning under regn end hidtil. Indførelse af ny dimensioneringspraksis for kloakker betyder, at nye kloakker sikrede mod oversvømmelse, som de hidtidige dimensioneringsregler set over de næste mange år. Dog kan overbelastning af kloakanlæg under kraftige regn- og tordenbyger finde sted.

Udover de nye dimensioneringsregler for nye kloakanlæg arbejder Jammerbugt Forsyning A/S målrettet med separering af kloaksystemet, således at regn- og spildevand løber i hver sin kloakledning. På den måde ledes regnvand uden om renseanlægget og samtidig giver det en langt mindre risiko for, at vandet står op i kloakkerne og oversvømmelse af kældre.