Trafikanlæg

Veje

Transportforholdene har stor betydning for samfundsudviklingen. Det er vigtigt, at fremkommeligheden sikres i form af gode og effektive vejforbindelser i kommunen samt på tværs af kommunegrænserne. I byerne skal trafikken desuden afvikles under hensyntagen til byens funktioner og beboernes behov for sikkerhed og tryghed.


Stier

Bløde trafikanter, som bl.a. cyklister, gående og ryttere, skal tilbydes sikre og trygge forhold samt adgang til naturoplevelser ved de rekreative stier.


Parkeringsforhold

Der skal arbejdes for at der findes tilstrækkelige og attraktive parkeringsmuligheder i kommunens byer. Dette sikres gennem fokus på parkeringsforhold ved nyanlæg og ændret arealanvendelse samt mest hensigtsmæssig udnyttelse af eksisterende parkeringsarealer.


Trafiksikkerhed

Trafiksikkerheden prioriteres højt, når der planlægges nye veje og stier, samt bolig- og erhvervsområder mv. Kommunen arbejder løbende på at gøre vejnettet mere sikkert, og dermed nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken. Kommunen har vedtaget en trafiksikkerhedsplan og har nedsat et bredt sammensat trafiksikkerhedsråd, der høres om arbejdet med trafiksikkerhed.


Kollektiv trafik

Den individuelle mobilitet er stigende, og det stiller krav til det samlede transportsystem.

Det er derfor altafgørende, at der sikres en god sammenhæng såvel mellem den individuelle og den kollektive trafik som internt i det kollektive trafiksystem. Der sikres ligeledes sammenhæng mellem byudvikling og kollektiv trafik.