33 - Boligområde, Sdr. Ringvej, Ingstrup

Redegørelse

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området – Lokalplan 25-010, Boligområde, Sdr. Ringvej, Ingstrup.

Lokalplan 25-010 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet anvendelsen i kommuneplanrammen 25.R1 er udlagt til grønt område og skal ændres, da lokalplan 25-010 giver lov til at opføre boliger. Kommuneplanrammen 25.R1 aflyses i sin helhed og eksisterende kommuneplanramme 25.B1 udvides. Samtidig aflyses erhvervsområdet syd for lokalplanområdet 25.E1, da området ikke længere er relevant.

Kommuneplantillægget sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

PDF

se PDF her.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at planerne er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrunden herfor er bl.a. at:

  • Der er tale om at foretage en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Ingstrup By på et mindre areal.
  • Der er tale om omdannelse af rammer for allerede eksisterende rekreative formål samt boligformål.
  • Der er tale om boliger i tilknytning til allerede eksisterende boligområder i Ingstrup By og ikke i nærhed til beskyttet natur eller Natura 2000-områder, og planerne har hermed ingen påvirkning heraf. Området vurderes ikke som et potentielt levested for beskyttede arter.
  • De arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og
  • Området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 25-010 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33.

 

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

25.B1 - Ingstrup

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

25.E1 - Ingstrup Syd
25.R1 - Grønt område
25.B1 - Ingstrup