Helikopterbase ved Ingstrupvej, V. Hjermitslev

Redegørelse

Kommuneplantillægget vedrører en ny kommuneplanramme 26.T2 for en helikopterbase med landingsplads for lægehelikoptere, Ingstrupvej, V. Hjermitslev. Kommuneplantillægget udlægger området til tekniske formål: HEMS-base, helikopterlandingsplads for lægehelikoptere.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området – Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg, Ingstrupvej, V. Hjermitslev

Helikopterlandingspladsen skal anvendes til Danmarks fjerde akutlægehelikopter.

Der forventes i størrelsesordenen 3000 helikopteroperationer årligt (1500 starter og 1500 landinger). Landingspladsen kan beflyves 24 timer i døgnet. Landingerne fordeles med ca. 63% om dagen (kl. 07-19), 19% om aftenen (kl. 19-22) og 18%om natten (kl. 22-07), jf. flyvestatistikken fra 2017.

Inden for området kan der etableres en helikopterbase med en befæstet landingsplads samt anlæg og afmærkninger til brug for beflyvning med helikoptere. Det drejer sig bl.a. om:

  • Grønne afmærkningslys på terræn
  • Belyst vindpose (3-5 meter høj) på toppen af hangar
  • Lysfyr (blinker morsesignal for "H")

Afmærkningslys ved heliporten, belyst vindpose og lysfyr er kun tændt ved starter og landinger.

Vejadgangen til området sker via Ingstrupvej. Der etableres ca. 1 km ny vejadgang til baseområdet. Den sydligste del af vejadgangen er en eksisterende grusvej.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at planerne er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrunden herfor er bl.a. at:

  • det vurderes, at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan,
  • det vurderes, at støjpåvirkninger ikke er uacceptable hos omboende og
  • det vurderes, at en realisering af planerne ikke vil påvirke områder omfattet af hhv. Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Ligeledes er der ikke kendskab til Bilag IV-arter i området.

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 26-001 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

26.T2 - Område til tekniske formål