13 - Teknisk anlæg, Vust holme

Redegørelse

Kommuneplantillægget vedrører en ny kommuneplanramme 01.T1 for et teknisk anlæg ved Vust Holme. Kommuneplantillægget udlægger området til tekniske formål: Solcelleanlæg, energianlæg mv.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området – Lokalplan 01-002, Teknisk anlæg, Vust Holme, Vester Thorup.

Kommuneplantillægget samt Lokalplan 01-002 muliggør opstilling af solcelleanlæg på ca. 85 ha og med en samlet kapacitet på ca. 54 mW, svarende til ca. 14.040 husstandes årlige elforbrug.

Vejadgangen til området sker fra Thorupholmevej.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at planerne er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal udarbejdes en miljørapport efter lovens afsnit II.

Der er foretaget en afgrænsning af miljørapportens indhold, således at rapporten omfatter følgende:

  • Landskab, herunder visualisering.
  • Flora og fauna, herunder påvirkning af nærliggende Natura 2000-område og bilag IV.
  • Kystnærhedszonen

Miljørapporten offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 01-002 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13.

PDF

Teknisk anlæg, Vust holme

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

01.T1 - Teknisk anlæg, Vust Holme, V. Thorup